HELSENORGE

Organisering sarkombehandling

Optimal behandling sarkom krever tverrfaglig samarbeid mellom kirurger, radiologer, patologer, onkologer og andre spesialister.

Bilde av fem leger i seksjon for kreftortopedi ved OUS
Seksjon for kreftortopedi, OUS, fv: Thale Strøm (overlegevikar), Ole-Jacob Norum (overlege og avdelingsleder), Olga Zaikova (overlege og leder for Nasjonal behandlingstjeneste for sarkomer), Simen Sellevold (overlege), Joachim Thorkildsen (overlege).

​Behandlingen varierer fra kun kirurgi til noe av den mest intensive behandlingen som gis kreftpasienter, med ulike kombinasjoner av kirurgi, strålebehandling og cellegift. Pasientgruppen er liten og heterogen, og det er et utstrakt nasjonalt og internasjonalt samarbeid om behandlingsanbefalinger og kliniske studier.

Få og ressurskrevende pasienter krever sentralisering. De fire regionsykehusene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø har etablert hvert sitt sarkomsenter som utreder og behandler de fleste pasientene i sin region. Det er tradisjon for utstrakt samarbeid på tvers av helseregionene om utredning og behandling av spesielt vanskelige sykdomstilfeller. Kirurgi ved bensarkom er sentralisert til Oslo og Bergen som har flerregional behandlingstjeneste for kirurgi ved bensarkom.

Multidisiplinært team (MDT)

Alle sarkomsentrene har etablert et eget multidisiplinært team (MDT) for sarkom.
Pasienter med diagnosen sarkom behandles under ledelse av sarkom MDT. Det skal utnevnes en klinisk leder som har det faglige behandlingsansvaret, og dette ansvaret skal nedfelles i klinikerens arbeidsinstruks. Lederen skal være et aktivt medlem av kjerneteamet.

Et sarkom MDT bør være multidisiplinært og ha et kjerneteam bestående av:

  • Kirurger/ortopeder og onkologer som har sin hovedkliniske virksomhet innen sarkombehandling
  • Radiologer og patologer med spisskompetanse i sarkomutredning
  • Pediatrisk onkolog med erfaring innen behandling av muskel/skjelett svulster

Hvert MDT skal etablere fast samarbeid med andre kliniske spesialiteter (thorakale kirurger, nevrokirurger, ØNH kirurger, kontaktpersoner for partikkel bestråling) som tilkalles til MDT-møter ved behov. Det bør være minst 2–3 leger med spesialkompetanse innen hvert fagområde.

Et sarkom MDT bør ha en formell organisering, og den daglige virksomheten og ekstern/intern service bør ivaretas av en fast koordinator.

Sarkom MDT bør ha regelmessige møter til faste tider, minst ukentlig. Alle pasienter med sarkom eller mesenkymale svulster med usikker malignitetspotensiale, skal diskuteres på sarkom MDT minst én gang. Beslutning om tiltak skal baseres på anbefalinger fra MDT, og i samråd med pasienten. MDT -anbefalingene og endelig beslutning skal dokumenteres i journal, og det skal fremgå tydelig fra journalnotat at behandlingsplan er basert på MDT-anbefalingene.

Pasientene bør hospitaliseres i faste enheter der personell og støttepersonell har erfaring og kapasitet til å håndtere denne pasientgruppens spesielle utfordringer.

Fant du det du lette etter?