Veileder i intramuskulær behandling med benzatinpenicillin for helsepersonell

Benzatinpenicillinbehandling for syfilis

1. Navn på behandlingen

Tardocillin 1200/benzatinpenicillin/penicillin G

2. Kort beskrivelse av behandlingen

Behandling av syfilis skal som hovedregel gjøres av spesialiteten infeksjonsmedisin, nevrologi eller venerologi, men noen ganger kan det være forhold som gjør at dette ikke er mulig. 

Penicillin G i.m. er førstevalget ved behandling av syfilis. Effekten av andre antibiotika er dårligere dokumentert og brukes helst kun dersom pasienten har sikker penicillinallergi. (se eget infoskriv om "mistanke eller bekreftet syfilis" under "praktiske anbefalinger")

Tardocillin 1200 og er et langtidsvirkende antibiotikum som inneholder benzatinpenicillin (penicillin G) tilsatt lokalbedøvelse (Lidokain). Medikamentet er ferdigblandet og klar til bruk. Ett hetteglass inneholder 1.2 mill IE og det trengs to hetteglass til en behandling med 2.4 ml IE i.m. Medisinen er på registreringsfritak i Norge.

3. Fremgangsmåte og administrering

Ansvarlig lege avgjør om pasienten skal ha en eller tre behandlinger (avhengig av stadium; se eget infoskriv om «mistanke eller bekreftet syfilis»). Skal det gis tre behandlinger må disse gis med en ukes mellomrom +/- 1 dag. En behandling består av en injeksjon med 1.2 ml IE (dvs et hetteglass) i hver setemuskulatur (tilsammen 2.4 ml IE i.m.).

Tardocillin 1200 er en ferdig utblandet suspensjon som skal ristes kraftig i ca. 1 minutt for å fordele/distribuere de suspenderte partiklene før suspensjonen tas ut av flasken. Ettersom Tardocillin 1200 er en suspensjon skal kun kanyler med stor innvendig bredde (diameter 0,9 mm) brukes.

Tardocillin skal kun administreres som dype intramuskulære injeksjoner, fortrinnsvis i øvre, ytre kvadrant av setemuskulaturen (gluteus maximus), i retning av hoftekammen (crista iliaca).  Det skal aspireres før man injiserer legemiddelet for å forsikre at kanylen ikke er i en blodåre. Hvis blod eller misfarging sees i sprøyten, skal Tardocillin ikke injiseres, men kanylen trekkes ut og sprøyten kastes. En ny dose Tardocillin administreres så på et nytt sted ved hjelp av ny sprøyte og ny kanyle. Tardocillin skal injiseres langsomt (over ca. 1 minutt) med jevn hastighet for å unngå blokkering av kanylen. Varier injeksjonsstedet når dosen gjentas. Injeksjon av legemidlet skal avbrytes hvis pasienten klager over sterke, umiddelbare smerter på injeksjonsstedet.

4. Bivirkninger og komplikasjoner

Den vanligste bivirkningen er ømhet og ubehag ved injeksjonsstedet, men allergiske reaksjoner kan forekomme. Pasientenen må informeres om at vedkommende noen timer etter første injeksjon kan oppleve influensalignende symptomer med høy feber, frysninger, uvelhetsfølelse, muskel- og leddsmerter, hodepine og rask hjerterytme. Dette kalles en Jarisch-Herxheimers reaksjon og skyldes frigjøring av toksiner pga. massedød av syfilisbakterien (Treponema pallidum). Symptomene går over av seg selv, men kan om nødvendig dempes med Paracetamol og NSAIDS.

5. Seksuell avholdenhet og smitteoppsporing

Pasienten skal ikke ha noen form for seksuell kontakt under behandlingstiden og fram til et eventuelt sår har tilhelet helt. Avhengig av sykdommens stadium vil dette variere fra minst 14 til 21 dager.   

Smitteoppsporing (smo) er lovpålagt gjennom smittevernlovens paragraf 3-6: Pasienten plikter å oppsøke lege ved mistanke om infeksjon, ta imot smittevernveiledning og bidra til å samarbeide om smitteoppsporing, slik at kontakter og smittekilder blir undersøkt og behandlet.

Ved primær syfilis skal alle sexpartnere innen de siste 3 mnd identifiseres, evt. frem til 14 dager før siste negative test. Ved sekundær og tidlig latent bør alle kontakter 2 år før symptomene startet, eller 3 mnd før siste negative test undersøkes. Ved sen latent og sen syfilis skal smitteoppsporing utføres så langt tilbake som mulig. Fast partner skal behandles uavhengig av resultatet av laboratorietesten.

6. Kontroll ‐ oppfølging

For å være sikker på at behandlingen har hatt ønsket effekt, utføres det kontroller med serologisk testing 3, 6 og 12 måneder etter behandling

7. Ofte stilte spørsmål:

Hvor får jeg tak i medisinen?

Medikamentet blir klargjort og gitt av lege eller sykepleier. I noen tilfeller må pasienten selv hente den ut på et apotek før behandling. Dette gjelder i hovedsak når behandlingen blir gitt utenfor spesialisthelsetjenesten.   

Hva er prisen?

Undersøkelse, behandling, legemiddelbehandling og kontroll av allmennfarlige smittsomme sykdommer skal være uten utgifter for pasienten, og dekkes av folketrygden.

Referanser:

E håndboka Olafiaklinikken Oslo universitetssykehus; https://ehandboken.ous-hf.no/folder/218

International Union against sexually transmitted infections (IUSTI);
https://iusti.org/treatment-guidelines/

Lov om vern mot smittsomme sykdommer: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1994-08-05-55

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2015-06-26-796

Dokument-og fagansvarlig:

Åse Haugstvedt, overlege, Nasjonal kompetansetjeneste for seksuelt overførbare infeksjoner og Olafiaklinikken.

Karianne Nodenes, overlege, Olafiaklinikken.

Fant du det du lette etter?