PrEP informasjon til helsepersonell

og annnen personell som kommer i kontakt med personer som kan ha behov for PrEP

Preeksponeringsprofylakse

Høsten 2016 ble PrEP introdusert i Norge med målet om å redusere nysmitte av hiv. Helsedirektoratet skriver:

"PrEP anbefales primært overfor menn som har sex med menn (msm), og som har særlig høy risiko for å bli smittet med hiv. Andre grupper med tilsvarende høy risiko bør på samme måte vurderes for denne behandlingen.

Epidemiologisk sett er behovet størst i Oslo. For å sikre en god implementering anbefales det at tilbud om PrEP forankres hos Olafiaklinikken ved Oslo universitetssykehus. Olafiaklinikken er landets største lavterskel spesialklinikk for test og behandling av hiv og soi. I tillegg ivaretar klinikken funksjonen som nasjonal kompetansetjeneste for hiv og seksuelt overførbare infeksjoner. I kraft av å være nasjonal kompetansetjeneste vil klinikken ha en nøkkelrolle i utarbeidelse av faglige rammer og inklusjonskriterier for PrEP, og bidra til at det raskt kan gis et likeverdig tilbud i store deler av landet."

Det kommer straks informasjon her som er rettet til helsepersonell og andre som arbeider med mennesker som kan være aktuelle for oppstart med PrEP.

Ta kontakt med oss hvis du ønsker at noen kommer til dere og underviser om erfaringene så langt med PrEP nksoi@ous-hf.no