Helsenorge

Barnekreft i Norge: Forekomst- Prognose - Organisering

Forekomst: Hvert år får ca. 150 barn under 15 år kreft. Tar man med ungdommer opp til 18 år er det nærmere 200 hvert år. Dette utgjør mindre enn 1% av alle krefttilfeller i Norge. Forekomsten har vært stabil over lang tid, dvs. vi ser ikke den samme økningen som det er tilfelle hos voksne. Figuren ovenfor (fra Årsrapporten 2018 for Norsk kvalitetsregister for barnekreft) viser at antall nye tilfeller av barnekreft i Norge fra 1984 til i dag er helt stabil.

Prognosen ved kreft hos barn og ungdommer er avhengig av krefttype, stadium, og behandling. Historisk sett har prognosen ved barnekreft blitt enormt forbedret fra 1950-årene og til i dag. Overlevelsen ligger i dag  godt over 80%, avhengig av krefttypen oftest mellom 70 og 90%, i visse undergrupper lavere eller høyere. Norge har resultater på linje med USA, Norden og resten av Europa (unntatt Øst-Europa som ligger lavere).
Prognosen er uavhengig av hvor i Norge barnet bor, dvs. i hvilket senter hun/han behandles.

Organisering av barnekreftbehandlingen: Norsk barnekreftbehandling er regionalisert ved at hvert regionsykehus (UNN, St. Olav, Haukeland, OUS) har ansvar for kreftbehandlingen i sin region. Benmargstransplantasjoner, organtransplantasjon og behandling av retinoblastom (en kreftsvulst i øyet) er sentralisert til OUS. Behandling med strålekniv (gammakniv) er sentralisert til Haukeland Sykehus. Utredning, operasjoner, strålebehandling og deler av kjemoterapien skjer ved regionavdelingene, mens deler av cellegiftbehandlingen og mye av støttebehandlingen (infeksjonsbehandling, transfusjoner) foregår ved lokale barneavdelinger.

Barnekreft omfatter leukemier og solide svulster. Nasjonal kompetansetjeneste for solide svulster hos barn ble etablert for å koordinere et nasjonalt faglig nettverk innen barnekreft. Det er etablert to faggrupper for svulster henholdsvis i og utenfor sentralnervesystemet. Begge faggruppene er bredt faglig og regionalt sammensatt. Faggruppene bestemmer hvilken (internasjonale) behandlingsprotokoller man skal slutte seg til nasjonalt. De fleste protokoller for solide svulster er nå utarbeidet av den europeiske gren av den Internasjonale barnekreftorganisasjon SIOP, http://siop-online.org/ og http://www.siope.eu/ .

Leukemibehandlingen er organisert gjennom Norsk barneleukemigruppe (NBLG) og Nordisk forening for pediatrisk hematologi og onkologi (NOPHO) www.nopho.org , som har utarbeidet felles nordiske protokoller som Norge er tilsluttet.


Fant du det du lette etter?