HELSENORGE

Underernæring – den mest underdiagnostiserte og underbehandlede tilstanden i Norge?

Ny artikkel om diagnostisering av underernæring ved norske sykehus

Sammendrag

Bakgrunn: Underernæring er en tilstand som har konsekvenser for behandlingsgjennomføringen og prognosen til pasienter, og har betydelige helseøkonomiske konsekvenser. I denne artikkelen undersøkte vi innrapportering av ICD-10 koder for underernæring, og så på om innrapportering hadde sammenheng med ernæringsstrategier i helseforetakene i Norge. Materiale og metode: Utvalget bestod av 22 norske helseforetak. I 2021 ble de innrapporterte underernæringskodene E43, E44 og E46 med underkoder utlevert fra Norsk pasientregister etter søknad. Informasjon om ernæringsstrategier for 2015 og 2019 ble innhentet via de regionale helseforetakene og egen kartlegging. Resultater: Selv om innrapporteringen har vært økende for både inneliggende og polikliniske pasienter, fikk kun 4,3 % av inneliggende pasienter en underernæringskode som bitilstand i 2020. Det var store forskjeller i innrapportering av koder på tvers av helseforetakene. Bruken av underernæringskodene hadde ikke sammenheng med hvorvidt helseforetaket hadde ernæringsstrategi. Fortolkning: Selv om undernæring eller risiko for underernæring forekommer hos omkring 30% av inneliggende pasienter, får under 5 % en ICD-10 kode for tilstanden. Det indikerer at underernæring er underdiagnostisert og underbehandlet, og dette har konsekvenser for den enkelte pasient, for økonomien til helseforetakene og for planleggingen av fremtidige helsetjenester.

Les hele artikkelen