HELSENORGE
NKUP jubler for forskningsmidler

En million til tjenesteinnovasjon!

Hvordan skape best mulig helsetjenester for pasientgruppen? NKUP har fått innvilget søknad på 942 800,- til tjenesteinnovasjon fra Helse Sør-Øst RHF.

Det er behov for innovasjon som bidrar til nye løsninger for å forbedre tilgjengelighet, økt kvalitet, kortere ventetider og økt pasientsikkerhet i behandlingen til pasienter med utviklingshemming og psykisk lidelse.

Prosjektet har som mål å avdekke nødvendige faktorer og mulige modeller for å yte likeverdige helsetjenester med god kvalitet til denne pasientgruppen. Prosjektet er 2-årig og involverer fagpersoner, ledere og brukerrepresentanter i hele landet.

Bakgrunn for søknaden var blant annet resultatene fra en undersøkelse NKUP gjennomførte i 2019 blant ansatte i psykisk helsevern og habiliteringstjenesten. Undersøkelsen avdekket at det er stor uønsket variasjon i både organisering, tilbud og kompetanse, noe som påvirker tilgjengelighet og kvalitet for pasientene. Majoriteten av informantene kjente til at pasienter med utviklingshemming og psykisk lidelse ikke fikk tilgang til tjenester og at det ikke var gjort avklaringer internt i helseforetaket vedrørende ivaretagelse av pasientgruppens rettigheter til psykisk helsehjelp. Funnene var i tråd men tidligere studier og kjente utfordringer blant annet beskrevet i Regional fagplan for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Sør-Øst.


For mer informasjon om prosjektet kontakt Ellen K. Munkhaugen, ellmun@ous-hf.no.

Tilbake til NKUPs forside