Faktorer i utredningen

​Anamnese

Livshistorie
- Familie, kulturell bakgrunn og livssyn
- Oppvekst og livshistorie
- Utdannings- og arbeidshistorie
- Seksualitet/kjønnsidentitet
- Ressurser og interesser
- Kriminalitet
Levevaner
Hereditet
Somatisk sykehistorie
Pre- og perinatale forhold
Beskrivelse av grunnlidelsen (utviklingshemning/autisme), premorbid og tidlig fungering
Forekomst av livshendelser som kan ha vært traumatisk for pasienten
Psykiatrisk sykehistorie
- Symptomutvikling og sykdomsepisoder
- Behandlingshistorikk
- Tidligere utredninger
- Juridiske vurderinger (PHVL, HOL, etc.)
Legemiddelhistorie
Selvskading
Suicidalitet
Vold/utagering i behandlingssituasjon
Voldshistorikk
Stimulantia  (tidligere og aktuell bruk)
- Alkohol
- Tobakk
- Vanedannende legemidler
- Illegale rusmidler
Allergier/CAVE


Informasjonskilder utover pasienten (etter samtykke)
• Pårørende (ved ulik språkbakgrunn skal det brukes kvalifisert tolk)
• Boligpersonale
• Arbeidssted eller dagsenter
• Andre nære omsorgspersoner
• Journal, innhenting av opplysninger
• Andre instanser som NAV, PPT, barnehage/skole, kompetansesentre

Klinisk vurdering

Klinisk vurdering er en tverrfaglig basert vurdering av spesialist eller av en psykolog/lege i samråd med spesialist. Kliniske vurderinger starter første dag og fortsetter kontinuerlig.
• Psykisk helse, både styrker og vansker, kartlegges og vurderes.
• Kartlegging og vurdering av samtykkekompetanse. ACE kan benyttes.
• Kartlegging og vurdering av selvmordsrisiko. Annen selvdestruktiv atferd som eksempelvis selvskading kartlegges og vurderes. Tiltak for å redusere risiko spesifiseres.
• Kartlegging og vurdering av voldsrisiko. V-Risk eller HCR-20 kan benyttes. Tiltak for å redusere risiko spesifiseres.
• Kartlegging av/screening av rusbruk. AUDIT/DUDIT kan benyttes.
• Vurdering av førerkort. Førerkortveilederen kan benyttes.
• Utvidet somatisk undersøkelse (se under).
• Bestemte observasjoner relatert til problemstilling.
• Samhandling i avdelingen/andre arenaer.
• Samtaler med pasienten.
• Samtaler med pårørende og/eller andre nærpersoner.

Strukturerte instrumenter

Ved bruk av diagnostiske utredningsverktøy validert for den generelle befolkningen må resultater og tolkninger vurderes individuelt. Bruk av verktøyet må ofte tilpasses den enkelte pasient, dette kan påvirke verktøyets validitet.

Generell utredning
• PAC (Psychopathology in Autism Checklist)
• MINI/MINI Plus og/eller SCID-5. For ungdom kan KIDDIE SADS brukes.
• Aberrant Behavior Checklist (ABC)
• Funksjonskartlegging; Vineland Adaptive Scale kan brukes.

Utredning av spesifikke tilstander og lidelser
• Utredning av autismespektervansker
• Evneutredning og kartlegging av kognitiv profil
• Affektiv lidelse
• Tvangslidelser
• Traume- og stressrelaterte lidelser
• Psykoselidelser
• Eget pakkeforløp ved psykose eller mistanke om psykose
• Personlighetsforstyrrelser
• ADHD

Somatisk og nevropsykiatrisk utredning

Ved oppstart av utredningen lager pasientansvarlig lege en oppsummering av opplysninger som er kjent og en utredningsplan for videre somatisk utredning og legemiddelbehandling. Mål for somatisk/nevropsykiatrisk utredning er å utrede og igangsette behandling av somatiske helseplager som kan ha betydning for, eller forklare, den aktuelle psykiatriske utredningen. Dette inkluderer å gjøre etiologisk årsaksutredning. For å gjøre denne legeutredningen er det behov for følgende:
• Kartlegging
- Relevante somatiske helseplager og etiologisk utredning
- Forhold ved svangerskap, fødsel og spedbarnsalder
- Somatisk sykehistorie, vektlegging av både relevante somatiske helseplager og etiologisk utredning
- Somatisk sykdom i familien
- Naturlige funksjoner (inntak mat og drikke, vekthistorikk, vannlatning, avføring, søvn)
- Synsvansker
- Hørselsvansker
- Tannhelse
- Smerte
- Fysisk aktivitet og begrensninger av denne
- Rusanamnese
- Allergier

• Klinisk undersøkelse: generell og nevrologisk, evt. spesielt dysmorfologi. Ved behov:
- Blodprøver
- EKG
- Urinprøver
- EEG
- MR
- Genetisk undersøkelse
- Metabolsk screening
- Andre spesifikke blodprøver for å utrede årsaksforhold
- Somatisk behandling i forløpet sammenfattes

• Legemiddelbehandling: anamnese og gi behandling i det aktuelle forløpet
- Medisinanamnese
- Cyp-testing og SSRI-panel
- Medikamenter ved innkomst
- Medisineringsendringer i behandlingsforløpet
- Serumkonsentrasjonsmålinger
- Råd for videre medikamentell behandling

Resultat av utredning

• Samlet forståelse for pasientens problematikk i lys av en biopsykososial modell, med diagnostisk og differensialdiagnostisk vurdering samt behandlingstilnærming gjennomgås og drøftes i et behandlingsmøte minst en gang i løpet av pasientforløpet. Henvisende/oppfølgende instans kan gjerne delta.
• Helhetlig vurdering av somatiske årsaksfaktorer for aktuell utredning, blant annet somatiske faktorer som forverrer eller bidrar til aktuelle vansker og konklusjon vedr. etiologisk utredning
• Diagnostic Manual  Intellectual Disability 2 (DM-ID) brukes, sammen med ICD-10.
• Symptomene ses i sammenheng med utviklingsnivå og miljømessige faktorer.
• Pasienten får tilpasset tilbakemelding på utredning. Pårørende får informasjon og både pasient og pårørende tilbys psykoedukasjon relatert til forståelsen.
• Oppsummering av psykofarmakabehandling: beskrivelse av mål for legemiddelbehandling, vurderinger og bivirkningsmonitorering.
• Kompetanseoverføring til lokalt hjelpeapparat på utskrivningsmøte. Det gis også tilbud om hospitering ved døgnenhetene, fagdag, samt veiledning i etterkant av utskrivning.

Lenker til strukturerte instrumenter

https://sifer.no/verktoy/v-risk-10/

https://sifer.no/verktoy/hcr-20v3/

https://rop.no/kartleggingsverktoey/audit/

https://rop.no/kartleggingsverktoey/dudit/ACE (Aid to Capasity Evaluation) . Den er oversatt til norsk av Dahlberg og Pedersen, Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo

https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/pasient-og-brukerrettighetsloven-med-kommentarer/samtykke-til-helsehjelp/hvem-som-har-samtykkekompetanse

Psychopathology in autism checklist (PAC) https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nevsom/informasjonsmateriell-om-autisme#les-mer-om-pac

https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/skaringsverktoy/m.i.n.i.plus

https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/skaringsverktoy/m.i.n.i.mini-internasjonalt-nevropsykiatrisk-intervju?lenkedetaljer=vis

https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/skaringsverktoy/m.i.n.i.plus

https://rop.no/aktuelt/diagnostisk-intervju-scid-5-pa-norsk/

https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/skaringsverktoy/kiddie-sads-pl-2009

https://psyktestbarn.r-bup.no/no/artikler/abc-aberrant-behavior-checklist

https://psyktestbarn.r-bup.no/no/artikler/vineland-adaptive-behavior-scales

https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/-1

https://diakonhjemmetsykehus.no/senter-for-psykofarmakologi-sfp/farmakogenetiske-analyser

Fant du det du lette etter?