Forskning

Pågående forskningsprosjekter

​UKU-bivirkningsmonitorering for personer med psykisk utviklingshemning

For å finne ut om personer med utviklingshemning har plagsomme virkninger (= bivirkninger) av medisiner mot alvorlig psykisk lidelse, er det startet et prosjekt for å utvikle en observasjonsmetode. Det er tatt utgangspunkt i skjemaet UKU Bivirkningsskala.

Medisiner som i brukes mot alvorlig psykisk lidelse som schizofreni, psykotisk depresjon eller bipolare tilstander blir gjerne med en samlebetegnelse kalt "psykofarmaka". Det er lite kunnskap om rapporterte bivirkninger hos personer med utviklingshemning. Personer med utviklingshemning, og særlig de som har autisme i tillegg, vil kunne ha problemer med å rapportere om medikamentbivirkninger.

Vi har laget et instrument for overvåkning av bivirkninger. Vi håper at det kan gjøre det enklere å oppdage bivirkninger hos personer med psykisk utviklingshemning, og dermed bedre behandlingen og livskvaliteten. Det er dette nye instrumentet vi vil prøve ut for å se om det fungerer.

Prosjektet er delfinansiert av Helsedirektoratet og forskningsmidler fra Klinikk psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus

Ansvarlig for prosjektet er overlege Anne Louise Tveter, regional seksjon for psykiatri, utviklingshemning/autisme.

Emosjonelt klima for personer med utviklingshemning og psykisk lidelse

​Pasienter med utviklingshemning og psykisk tilleggslidelse vil ha behov for systematisk og kontinuerlig tilrettelegging og praktisk støtte for å unngå tilbakefall og reinnleggelser. Det er derfor av betydning av miljøet i deres hjem oppleves som terapeutisk.
Forskningsprosjektet vil ta utgangspunkt i WAS-R. WAS er mye brukt for vurdering av postatmosfære i psykiatriske avdelinger. Det viser seg at et miljø som er preget av høyt nivå av støtte, praktisk orientering, orden og organisering og lav nivå av sinne og aggresjon er gunstig for pasientene (Friis, 1986).

De følgende metoder for datainnsamling vil bli benyttet
- PAC - generelle vansker ved innleggelse og utskrivning (Helverschou, et al 2009)

- WAS-R for pårørende og ansatte.

- Fokusgruppeintervju av pårørende

Pilotundersøkelse er gjennomført. Neste steg i studien er å ferdigstille protokollen for det videre arbeidet, utarbeide samtykkeskjema og søke regional etisk komitè om godkjenning for forskningsprosjektet.

Prosjektet er delfinansiert av Helsedirektoratet og forskningsmidler fra Klinikk psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus.

Ansvarlig for prosjektet er Heidi Sageng, regional seksjon for psykiatri, utviklingshemning/autisme.

Multisenterstudien

​Multisenterstudien er et forskningsprosjekt om psykiske lidelser hos mennesker med autisme og utviklingshemning. Prosjektet er startet for å finne ut mer om hvordan vi best kan hjelpe de som har psykiske lidelser i denne gruppen. Mange får angst, depresjon eller andre psykiske lidelser, men vi vet for lite om hva slags hjelp som virker best når personene også har autisme og utviklingshemning. Prosjektets mål er å få ny kunnskap om hvilke tiltak som virker.

Prosjektet er et samarbeid mellom Nasjonal kompetanseenhet for autisme (Autismeenheten) ved Oslo Universitetssykehus og 8 fagmiljøer i Norge som har ansvar for å gi slik hjelp. Regional seksjon for utviklingshemning/autisme er ett av disse fagmiljøene.

PAC-R (PAC revidert)

The Psychopathology in autism checklist (PAC) er et screeninginstrument for å identifisere voksne med autisme og utviklingshemning som kan ha en psykisk tilleggslidelse. PAC er ikke et diagnostisk instrument, men et hjelpemiddel i prosessen med å identifisere psykiske lidelser i denne gruppen. Personer som har høye skårer på PAC bør henvises til en grundig psykiatrisk utredning.

PAC-R er en videreutvikling av dette instrumentet.

 


 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.