Publikasjoner

Siden er under konstruksjon.

Nedenfor finner du en liste over publikasjoner og bøker, ikke oppdatert med det nyeste. 

Bøker

Utviklingshemning og hverdagsvansker (2015)

Faktorer som påvirker psykisk helse

Boken handler om mennesker som lever med intellektuell funksjonsnedsettelse, som utviklingshemning og autisme, møter et utall utfordringer hver dag.
Faktorer som hver for seg kanskje ikke er så alvorlige kan til sammen bli et stort og alvorlig problem. Overbelastning, irritabilitet, tristhet, smerte og redsel kan gi seg utslag i voldsom væremåte – såkalte atferdsvansker.

I boken presenterer forfatteren faktorer som har innvirkning på psykisk helse. Slike faktorer berører alle mennesker, men er særlig viktige for personer med utviklingshemning som har redusert forståelse for verden og seg selv. De er mindre i stand til å fortelle om hvordan de har det og dermed hva de kan ha behov for. Det er spesielt tre forhold som kan bidra positivt: å utvikle sunne relasjoner, stimulere opplevelsen av mestring, og det å oppdage psykiske vansker tidlig. Disse tre faktorene vil leseren støte på i mange sammenhenger gjennom boken. Det samme gjelder hovedpersonene Julian, Petter og Sara. De har alle en kognitiv funksjonshemning, men den vises ulikt hos de tre. Gjennom konkrete eksempler får vi se hvordan de møter og mestrer sine spesifikke utfordringer og hverdagsvansker.

Boken kan kjøpes hos Gyldendal norsk forlag

Psykisk lidelse hos voksne personer med utviklingshemning (2012)
Forståelse og behandling

Boken legger vekt på forståelse og praktiske implikasjoner av diagnose. Forfatterne tar for seg henholdsvis psykososiale og biologiske behandlingsmetoder og gir et oppdatert kunnskapsgrunnlag innenfor feltet. Forfatterne løfter her frem de spesielle utfordringene ved psykisk lidelse som knytter seg til at personen har reduserte kognitive ferdigheter. Når er det behov for behandling, og når man skal være tilbakeholden? 

Boken kan kjøpes hos Universitetsforlaget

Samhandling med og uten ord (2011)
Miljøbehandling for mennesker med utviklingshemning og psykisk lidelse

Boken belyser hvordan den enkelte miljøterapeut kan være en god samhandlingspartner når klienten er utviklingshemmet og har høyt symptomtrykk grunnet psykisk lidelse. Boken gir i tillegg til en generell innføring i feltet: allmenne aspekter ved psykiatrisk miljøbehandling for personer med utviklingshemming; terapeutiske miljøvariabler, kartlegging og observasjon, og håndtering av kriser.

Boken kan kjøpes hos Forlagshuset Hertervig


Utredning og diagnostisering (2009), 2. utgave
Utviklingshemming, psykiske lidelser og atferdsvansker

Boken gir en god oversikt over utredning og diagnostisering som er aktuell ved utviklingshemning.
Målgruppen er studenter i helsefag og helseprofesjoner som arbeider for mennesker med utviklingshemning, deriblant vernepleiere, sykepleiere, pedagoger, leger og psykologer.

Boken kan kjøpes hos Universitetsforlaget.

Depresjon og mani (2006)
Forståelse og behandling

I denne boken beskriver forfatteren både depressive og maniske tilstander, slik at man får et bredt og utfyllende perspektiv på hva stemningslidelser er.

Forfatteren presenterer en idébank over strategier man kan ty til i behandling og forebygging. Det er lagt vekt på at fremstillingen skal ha dybde og omfang som gjør den aktuell for studenter på universitets- og høyskolenivå, og samtidig være interessant for praktikere.

Boken kan kjøpes hos Universitetsforlaget.

Tvangslidelse (2004)
Forståelse, diagnostisering og behandling

Boka beskriver hva tvangslidelse er og hvordan det oppleves.

Det legges også vekt på differensialdiagnostikk, med kartleggingsverktøy og detaljerte beskrivelser av ulike typer tvangsfenomener og beslektede tilstander.

Boken kan kjøpes hos Universitetsforlaget

Utviklingshemming og psykisk helse (2000)

Psykolog Jarle Eknes er redaktør og hovedforfatter i denne boka, som har fokus på psykiske lidelser hos utviklingshemmede.

Boka er praktisk rettet. Den er særlig rettet mot studenter og helsearbeidere med høgskole- og universitetsutdanning, men er skrevet slik at også andre omsorgsgrupper vil ha interesse av innholdet.

Boken kan kjøpes hos Universitetsforlaget.

Artikler

2017

Bakken, T.L., Sageng, H., Hellerud, J.M.A., Kildahl, A.N. og Kristiansen, T. (2017). The use of validation in mental health nursing for adults with intellectual disabilities and mental illness. A descriptive study. Issues of Mental Health Nursing. 38:8, 619-623.

Bakken, T.L. Sensorisk belastning og hverdagsvansker (2017). Autismespekterforstyrrelse. E-læringskurs på helsekompetanse.no http://asf.helsekompetanse.no/

Khan, A.Y. og Bakken, T.L. (2017).Veiledning til kommunale tjenesteyterne som jobber med mennesker med utviklingshemning og psykisk lidelse. En spørreundersøkelse om utbytte av faglig veiledning til kommunale tjenesteytere i fem kommunale boliger. SOR Rapport, Oktober, Sidetall.

Bakken, T.L. (2017). Psykisk lidelse hos personer med utviklingshemning: faser, varseltegn og håndtering av kriser. NAKU.no, https://naku.no/kunnskapsbanken/psykiske-lidelser-varselstegn-og-faser#main-content

Bakken, T.L., Sundby, I.L. og Klevmoen, G.H. ( 2017). Patients’, Family Members’ and Professional Carers’ Experiences of Psychoeducational Multifamily Groups for Participants With Intellectual Disabilities and Mental Illness. Issues of Mental Health Nursing. 38:2, 153-159.

Bakken, T.L., Sundby, I.L. og Klevmoen, G.H. (2017). Patients’, Family Members’ and Professional Carers’ Experiences of Psychoeducational Multifamily Groups for Participants With Intellectual Disabilities and Mental Illness. Journal of Mental Health Research in Intellectual Disabilities. Abstract for EAMHID 2017 i Luxembourg.

Kildahl, A.N., Bakken, T.L., Holm, O.K. og Helverschou, S. (2017). Assessment of Psychosis in ASD/ID: A Case Study. . Advances in Mental Health and Intellectual Disabilities. 11:1, 17-23.

Bakken, T.L. (2017). Forskning på psykisk helsearbeid overfor mennesker med utviklingshemning. SOR Rapport, 1, 12-23.

Engebretsen, M. Kildahl, AN, Høy, IH, Bakken., TL. (Submitted). Metyrosine treatment in a woman with chromosome 22q11.2 deletion syndrome, psychosis and aggressive behavior. A case study. . Int J Developemental Disabilities.

2016

Bakken, T.L. (2016). Fra særinteresse til styrkeområde. SOR Rapport, 3, 2-13.

Bakken, T.L. (2016). Bruk av styrkeområder i spesialisthelsetjenesten. SOR Rapport, 3, 48-56.

Iversen, T.I. (2016). For mye av det gode er ikke fantastisk. SOR Rapport, 3, 25-31.

Horndalsveen, K., Høidal. S.H. og Elvehaug, A-H. (2016). Når spesialinteressene er upassende. SOR Rapport, 4, 38-47.

Nilssen, A.L. (2016). Psykoterapi og utviklingshemning: autonomi hos pasienter med utviklingshemning og samtidig psykisk lidelse. SOR Rapport. 4.

Bakken; T.L., Sundby, I.L., Klevmoen, G.H., Rudi, A.K., Elvehaug, A.H., Fuchse, S. & Høidal, S.H. (2016). Ti års erfaring med psykoedukative flerfamiliegrupper for voksne med utviklingshemning/autisme. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. 13:3, 242-251.

Bakken, T.L. & Sageng, H. (2016). Mental Health Nursing of Adults With Intellectual Disabilities and Mental Illness: A Review of Empirical Studies 1994–2013. Archives of Psychiatric Nursing, 30(2), 286-291.

Bakken, T.L. (2016). Psykisk helse: Utviklingshemning og psykose. Naku.no, 4. januar.

Bakken, T.L. og Høidal, Siv Helene (2016). Mødregruppe – et psykososialt tilbud til kvinner som har voksne barn med autisme og psykisk tilleggslidelse. Fontene.no, 26. februar.

Tveter, A.L., Bakken, T.L., Røssberg, J.I., Beck-Olsen, E, Bramness, J.G. (2016).
Short communication Reliability and validity of the UKU Side Effect Rating Scale for Adults with Intellectual Disabilities. Advances in Mental Health and Intellectual Disabilities. Online ahead of print. May, 11.

Bakken, T.L., Helverschou, S. and Martinsen, M. (2016). Mental illness in people with intellectual disabilities and autism spectrum disorders. In: Hemmnings, C. And Bouras, N. (eds.) Psychiatric and Behavioural Disorders in Intellectual and Developmental Disabilities. Cambridge University Press.

2015

Bakken, T.L. (2015). Adults with autism, intellectual disability and additional psychotic disorder. Journal of Intellectual Disability research, Abstract book, 59, p. 106.

Engebretsen, M.H., Kildahl, A.N. og bakken, T.L. (2015). Metyrosine treatment in a woman with chromosome 22Q11.2 deletion syndrome, psychosis and agressive behaviour. A case study. Journal of Intellectual Disability research, Abstract book, 59, p. 116 – 117.

Hovden, T. og Bakken, T.L. (2015) Utviklingshemming, autisme og schizofreni: En pasienthistorie om kommunale tjenester. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 3, 239-248.

Bakken, TL, Neset, B, Heien, Gyrid, ”Haralds” mor (2015). Psykisk helsearbeid for mennesker med psykose, autisme og utfordrende atferd - tverrfaglig og tverretatlig samarbeid. Fontene på nett.

Bakken, T.L. (2015). Posttraumatisk stresslidelse hos utviklingshemmede. Psykisk helse og rus, 2, 20-29.

Bakken, T.L. og Wigaard, E. (2015). Sensoriske dysfunksjoner og kognitiv overbelastning hos mennesker med utviklingshemning. SOR Rapport, 4, 15-31.

2014

Bakken, T.L. (2014). Psychosis and Disorganized Behavior in Adults with Autism and Intellectual Disability: Case Identification and Staff-Patient Interaction. In: Patel, V. B. Preedy, V. R. and Martin, C.R. (eds.). Comprehensive Guide to Autism. New York: Springer Science.

Bakken, T.L., Kildahl, A,N., Gjersoe, V., Matre, E. mfl. (2014). Identification of PTSD in Adults with Intellectual Disabilities in five Patients in a Specialised Psychiatric Inpatient Unit. Advances in Mental Health in Intellectual Disabilities. 8:2, 91-102.

Bakken, T.L., Kildahl, A,N., Gjersoe, V., Matre, E. mfl. (2014). PTSD in Adults with Intellectual Disabilities: Stabilisation during inpatient stay. Advances in Mental Health in Intellectual Disabilities. Online ahead of print.

Bakken, T.L., Kalvenes, G., Wigaard, E., Johansen, P.A. m.fl. (2014). Personer med utviklingshemning, autisme, psykisk lidelse og atferdsvansker: På anbud i 2013. Fontene, 1, 48-54.

Tveter, A.L., Bakken, T.L., Bramness, J.G. and Røssberg, J.I. (2014). Adjustment of the UKU Side Effect rating Scale for Adults with intellectual disabilities. A pilot study. Advances in Mental Health and Intellectual Disabilities. 8:4, 260-267.

2013

Bakken, T.L. and Høidal, S.H. (2013). Asperger Syndrome or schizophrenia, or both? Case identification of 12 adults in a specialised psychiatric inpatient unit. Int J Developemental Disabilities. Online in 2013.

Bakken, T.L. and Martinsen, H. (2013). Adults with intellectual disabilities and mental illness in psychiatric inpatient units. Empirical studies of patient characteristics and psychiatric diagnoses from 1996-2011. Int J Developemental Disabilities. 59:3, 179-190.

Bakken, TL og Sageng, H (2013). Spesialisert psykiatrisk døgnbehandling for personer med utviklingshemning – den kliniske hverdagen. SOR Rapport. 3, 44-53.

2012

Bakken, TL, Friis, S og JI Røssberg (2012). The Ward Atmosphere Scale for Psychiatric Inpatients with Intellectual Disability: A Pilot. Advances in Mental Health in Intellectual Disabilities. 6:5, 265-272.

Bakken, TL (2012). Psykisk lidelse hos personer med utviklingshemning: faser, varseltegn og håndtering av kriser . Online-artikkel på hjemmesiden til NAKU.

Bakken, TL og Sageng, H (2012). Spesialisert psykiatrisk døgnbehandling for personer med utviklingshemning: Fordeler og ulemper. SOR Rapport. 6, 28-39.

Bakken, TL. (2012). Psykisk lidelse hos mennesker med autismespektrumforstyrrelse. VIPU Viden. 1, 12-15.

2011

Helverschou, S.B., Bakken, T.L. & Martinsen, H. (2011). Psychiatric Disorders in People with Autism Spectrum Disorders: Phenomenology and Recognition. In: Matson, J.L. & Sturmey, P. (eds.). International Handbook of Autism and Pervasive Developmental Disorders. Springer.

Bakken, T.L. (2011). Lauren H. Kerstein. My sensory book: Working Together to Explore Sensory Issues and the Big Feelings They Can Cause: A workbook for Parents, Professionals, and Children. Autism Asperger Publishing Co, 2008.

2010

Bakken, T. L., Helverschou, S. B., Eilertsen, D. E., Hegglund, T., Myrbakk, E., & Martinsen, H. (2010). Psychiatric disorders in adolescents and adults with autism and intellectual disability: A representative study in one county in Norway. Research in Developmental Disabilities, 31:6, 1669-1677.

2009

Helverschou, S.B., Bakken, T.L. & Martinsen, H. (2009) The Psychopathology in Autism Checklist (PAC): a pilot study. Research in Autism Spectrum Disorders, 3, 179 – 195.

Bakken, T.L., Eilertsen, D.E., Smeby, N.A., Martinsen, H. (2009) The validity of disorganised behaviour as an indicator of psychosis in adults with autism and intellectual disability: a single case study. Mental Health Aspects of Developmental Disabilities, 12:1, 17-22.

2008

Bakken, T.L., Eilertsen, D.E., Smeby, N.A., Martinsen, H. (2008) Observing communication skills in staffs interacting with adults suffering from intellectual disability, autism and schizophrenia. Nordic Journal of Nursing Research and Clinical Studies, 28:1, 30-35.

Bakken, T.L., Eilertsen, D.E., Smeby, N.A., Martinsen, H. (2008) Effective communication related to psychotic disorganised behaviour in adults with intellectual disability and autism. Nordic Journal of Nursing Research and Clinical Studies, 28:88, 9-13.

Helverschou, S.B., Bakken, T.L. & Martinsen, H. (2008) Identifying symptoms of psychiatric disorders in people with autism and intellectual disability: An empirical conceptual analysis. Mental Health Aspects of Developmental Disabilities, Vol. 11, 105 – 115.

Bakken, T.L., Helverschou, S.B., Kalvenes, G., Foss, N.E. og Martinsen, H. (2008) Psykisk lidelse hos voksne med autisme og utviklingshemming. Erfaringer fra 19 kliniske samarbeidsprosjekter. Oslo Universitetssykehus, Autismeenheten.

2007

Bakken, TL, Friis, S, Lovoll, S, Smeby, NA, Martinsen, H. (2007) Behavioral Disorganisation as an Indicator of Psychosis in Adults with Intellectual Disability and Autism. Mental Health Aspects of Developmental Disabilities, 10:2, 37-46.

2006

Martinsen, H., Bakken, T.L., Helverschou, S.B., Nærland, T. (2006) psykiske vansker hos mennesker med utviklingshemming. 1. Den organisatoriske utfordringen. SOR-rapport, 2.

Martinsen, H., Bakken, T.L., Helverschou, S.B., Nærland, T. (2006) psykiske vansker hos mennesker med utviklingshemming. 2. De faglige utfordringene. SOR-rapport, 4.

2005

Tviberg, K. og Bakken, T.L. (2005) Utviklingshemmet og psykisk syk. Embla, oktober.

Eknes, J., Jansson, C., Bakken, T.L., Larsen, K.E., Stordal, M.O. (2005) Mange kan få det bedre. Embla, Nr.4, 29-35.

2004

Trine Lise Bakken and Nina Aarhus Smeby, (2004) Avoiding control and pressure when working with severely intellectual disabled and disturbed patients. A study of interaction between professional caregivers and patients. Nordic Journal of Nursing Research and clinical studies. 72:24, 16-20.

Bakken, Trine Lise; Helverschou, Sissel Berge; Eknes, Jarle; Kalvenes, Gro; Bjella, Harald; Eilertsen, Dag Erik; Martinsen, Harald. Psykiske lidelser hos voksne mennesker med autisme og utviklingshemming - Begrepsanalyse. Autismenettverket, 2004 (1).

2003

Martinsen, Harald; Helverschou, Sissel Berge; Kalvenes, Gro; Bjella, Harald; Eknes, Jarle; Bakken, Trine Lise; Eilertsen, Dag Erik. Psykiske lidelser hos voksne mennesker med autisme og psykisk utviklingshemming. Prosjektprofil. Autismenettverket 2003 (2).

2002

Bakken, T.L. (2002) Å vite eller ikke vite. Samtaler med familier til utviklingshemmede med psykisk lidelse. Sykepleien, nr. 8, 39-41.


 


Tilbake til NKUPFant du det du lette etter?