HELSENORGE

Traumesymptomer ved autisme og alvorlig utviklingshemming

Kunnskapen er svært begrenset når det gjelder hvordan symptomer på post-traumatisk stresslidelse arter seg hos personer med alvorlig utviklingshemming.

Skjerm med bokstavene PTSD

Dette er personer som kan streve med å uttrykke seg, både verbalt og på andre måter som er enkelt for andre å forstå. Likevel er det viktig å fange opp traumereaksjoner hos disse personene, for å unngå at slike reaksjoner utvikler seg til mer varige plager.

I en nylig publisert case-artikkel beskriver Arvid Nikolai Kildahl og Ingvild Jørstad hvordan symptomer på post-traumatisk stresslidelse (PTSD) artet seg hos en voksen mann med autisme og alvorlig utviklingshemming. De enklest observerbare symptomene hos denne mannen var uro, såkalt «utfordrende» atferd og til dels alvorlig unnvikelse.

I kartleggingen av pasienten ble det beskrevet mulige traumatiske opplevelser. Disse var knyttet til tvangsbruk og en hendelse med forbrenning i forbindelse med stell. Sammenhengen med pasientens plager ble imidlertid først tydelig da man satte opp en tidslinje for disse hendelsene og så det i sammenheng med utvikling av både uro/«utfordrende» atferd og unnvikelse. Disse vanskene så for øvrig ut til å ha blitt gradvis forverret over flere år.

Kildahl og Jørstad konkluderer i artikkelen med at svikt i omsorgstjenester eller uklok tvangsbruk kan innebære et traumatisk potensiale for mennesker med autisme og alvorlig utviklingshemming. Dette må inngå som et moment i tilrettelegging og utforming av tjenester for denne gruppen.

Arvid Nikolai Kildahl er tilknyttet Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemming og psykisk helse, Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme og NevSom - Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier, Oslo universitetssykehus. Ingvild Jørstad er tilknyttet Regional sikkerhetsseksjon, Oslo universitetssykehus, men har tidligere vært tilknyttet Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme.​

Tilbake til NevSoms forside

Tilbake til NKUPs forside

Fant du det du lette etter?