HELSENORGE
Verdensdagen for psykisk helse

Viktig å oppdage den psykiske lidelsen

I år er det 30 år siden Verdensdagen for psykisk helse ble opprettet 10. oktober som en internasjonal FN-dag for å fremme bevissthet om psykisk helse over hele verden. 


Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemning og psykisk helse vil i den anledning løfte frem et tema som ofte utfordrer hjelpeapparatets evne til å forstå og utrede denne pasientgruppen og i neste rekke tilby rett behandling. I anledning dagen gir vi deg gratis to webinarer om viktigheten av å oppdage den psykiske lidelsen og hvordan du lettere kan gjøre nettopp det.



Å identifisere en psykisk lidelse hos en person med utviklingshemming er ofte vanskelig. Symptomene en ser kan passe både for psykisk lidelse og utviklingshemming, og lidelsen blir forklart med grunntilstanden. Dette fører til at pasienten går udiagnostisert og ikke får behandling for den psykiske lidelsen.

Når en stiller en psykisk diagnose støtter en seg gjerne til pasientens rapportering av subjektive opplevelser. Dette krever at pasienten gjenkjenner opplevelsen og kan sette ord på plagene. Begge deler kan være utfordrende dersom en har en  utviklingshemming.

Elisabeth Wigaard er psykologspesialist (Kongsberg BUP/BUPA (tidligere ved Seksjon utviklingshemming og autisme), Vestre Viken). Hun gir i denne videoen noen tips om hvordan en kan klare å skille symptomene fra grunntilstanden.
 


​Utgangspunkt i em​​​osjonell utvikling

Det er ofte et sprik mellom evnenivå og adaptive ferdigheter. For lettere å kunne diagnostisere en psykisk lidelse er det derfor viktig å kartlegge hvor personen befinner seg i emosjonell utvikling. 

Kjersti Karlsen er psykologspesialist med klinisk fordypning i barne- og ungdomspsykologi. Hun har bred erfaring i arbeid med barn og ungdom, blant annet autisme, alvorlige psykiske lidelser og  nevropsykologi. 

I denne videoen forklarer hun hvor viktig det er å ha i fokus emosjonell utvikling når vi møter pasienter i vår målgruppe, nettopp for å kunne fange opp og tolke symptomer i form av følelser på rett måte.​
 

 

Vi i NKUP håper at webinarene kan inpirere til å lære mer om disse temaene. Besøk vår nettside nkup.no​ jevnlig for å holde deg oppdatert om forskning og praksis innen feltet samt hva vi tilbyr av faglig påfyll.


Tilbake til NKUPs forside​