HELSENORGE

Senterrådet

Senterrådet ved Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser skal sikre at bruker- og fagkompetansen nyttiggjøres i senterets virksomhet.

I Senterrådet sitter brukerrepresentanter og fagrepresentanter.

Senterrådet skal

  • være et rådgivende organ for ledelsen ved kompetansesenteret
  • bidra til videreutvikling og styrking av dialog og samarbeid mellom senteret, brukerne og eksterne fagmiljøer
  • tilse at senterets tjenester er likeverdige og like tilgjengelige for alle brukerne
  • ha innsikt i og uttale seg om senterets strategiske dokumenter, slik som virksomhetsplan, budsjett, årsrapport og regnskap, samt andre vesentlige dokumenter og planer.

Senterrådet består av

  • 4 representanter og 2 vara fra brukerorganisasjonene eller brukergruppene
  • 4 representanter fra fagmiljøer, hvorav en er ansattrepresentant

Brukerrepresentanter og vararepresentanter velges på brukersamling. Representanter fra fagmiljøet oppnevnes etter senterleders vurderinger av hva som tjener formålet best.

Senterrådet møtes normalt 3 ganger pr. år.

I mandatet for senterrådet kan du lese mer om rådets oppgaver. Oversikt over senterrådets medlemmer

Mandat for senterrådet

Referat fra siste møte i senterrådet

Fant du det du lette etter?