HELSENORGE

Senterrådet

Senterrådet ved Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser skal sikre at bruker- og fagkompetansen nyttiggjøres i senterets virksomhet.

I Senterrådet sitter brukerrepresentanter og fagrepresentanter.

Senter​​rådet skal

  • være et rådgivende organ for ledelsen ved kompetansesenteret
  • bidra til videreutvikling og styrking av dialog og samarbeid mellom senteret, brukerne og eksterne fagmiljøer
  • tilse at senterets tjenester er likeverdige og like tilgjengelige for alle brukerne
  • ha innsikt i og uttale seg om senterets strategiske dokumenter, slik som virksomhetsplan, budsjett, årsrapport og regnskap, samt andre vesentlige dokumenter og planer.

Senterrådet be​​står av

  • fire representanter og to vara fra brukerorganisasjonene eller brukergruppene
  • fire representanter fra fagmiljøer, hvorav en er ansattrepresentant

Brukerrepresentanter og vararepresentanter velges på brukersamling. Representanter fra fagmiljøet oppnevnes etter senterleders vurderinger av hva som tjener formålet best.

Senterrådet møtes normalt tre ganger per år.

I mandatet for senterrådet kan du lese mer om rådets oppgaver. 

Fant du det du lette etter?