ADHD Forskningsnettverk

NevSom, Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier, har ansvar for å drive Nasjonalt forskningsnettverk for ADHD. Siden starten i 2007 har forskningsnettverket delt ut midler til forskning og fag- og metodeutvikling på ADHD, og arrangert en rekke samlinger for forskningsnettverket.

gutt med forstørrelsesglass
 

Utlysning av forskningsmidler fra ADHD forskningsnettverk 2018

 Siden starten i 2007 har ADHD Forskningsnettverk delt ut midler til forskning og fag- og metodeutvikling på ADHD. Utlysningen for midlene for 2018 finner du her.

Samling for ADHD Forskningsnnettverk høsten 2017

Høstens møte 2017 ble lagt til Solstrand Hotel & Bad utenfor Bergen, 8.-9. november.

Årets hovedinnleder var professor emerita Rosemary Tannock (Canada) som holdt to foredrag. Et var en minnemarkering for Terje Sagvolden (1945-2011) og hans arbeid innen ADHD. I sitt andre foredrag diskuterte professor Tannock «Key issues for future research on ADHD».

NevSom er ansvarlig for drift av ADHD Forskningsnettverk. Nettverket hadde sin første samling i november 2007

Nettverksmøtene er forbeholdt personer som forsker på, eller på annen måte arbeider spesielt med ADHD. Dersom du ikke har deltatt i nettverket tidligere, men ønsker å delta, ta kontakt med Michael B.  Lensing på NevSom.

Tildelinger fra ADHD Forskningsnettverk fra 2013 - 2017:

Tildeling 2017

For 2017 var det mulig å søke om støtte til enkeltprosjekt innen forskning på inntil kr. 300.000. Prosjektet må kunne defineres inn under formålet til ADHD forskningsnettverket som er å bidra til kunnskapsutvikling, kompetanseheving og styrking av tiltak som fremmer behandling og oppfølging av personer med ADHD (St.prp. nr 1 i 2006/7). Søknadsfristen var 5. mars.

Vi mottok 14 søknader. Samlet ble det utbetalt kr. 1.583.952 i prosjektstøtte til de søknadene som tilfredsstilte kriteriene om vitenskapelige originalitet, gjennomførbarhet og klinisk relevans.

Bedømmelseskomiteen bestod av  PhD Berit Hjelde Hansen; professor, overlege Jens Egeland; overlege, PhD Pål Zeiner; konstituert seksjonsleder ved NevSom, PhD Michael B. Lensing samt psykologspesialist Egil Midtlyng som sekretær.

Følgende forskningsprosjekter mottok økonomisk støtte:

 
•Anne Halmøy (Helse Bergen) tildeles kr. 300.000 for ”Dialektisk atferdsterapi tilpasset voksne med ADHD: Evaluering og videre implementering av en manualisert gruppebehandling, basert på en multisenter pilotstudie i to helseregioner ”
 
•Tetyana Zayats (Universitetet i Bergen) tildeles kr. 300.000 for ”Parent of Origin Effects in ADHD”
 
•Øystein Karlstad (Folkehelseinstituttet) tildeles kr 300.000 for «Persistence and adherence to treatment and prescribed dose of ADHD medications in Norwegian patients»
 
•Siv Kvernmo (Universitetssykehuset i Nord-Norge) tildeles kr. 300.000 for ”ADHD og ernæring: betydningen av omega-3 fettsyrer på ADHD-symptomer ”
 
•Pål Zeiner (Oslo universitetssykehus) tildeles kr 300.000 for «Does extra pedagogical support in kindergarten and elementary school improve educational success and well-being of children with ADHD?”
 
•Daniel André Jensen (Universitetet i Bergen) tildeles kr 83.952 for «Goal Management Training (GMT) Targeting Cognitive Regulatory Abilities in Adults with ADHD»

Tildeling 2016

For 2016 var det mulig å søke om støtte til enkeltprosjekt innen forskning på inntil kr. 250.000. Prosjektet må kunne defineres inn under formålet til ADHD forskningsnettverket som er å bidra til kunnskapsutvikling, kompetanseheving og styrking av tiltak som fremmer behandling og oppfølging av personer med ADHD.

Vi mottok 14 søknader. Samlet ble det utbetalt kr. 1.000.000 i prosjektstøtte til de søknadene som tilfredsstilte kriteriene om vitenskapelig originalitet, gjennomførbarhet og klinisk relevans.

Bedømmelseskomiteen innen forskning bestod av professor Jens Egeland, overlege dr. med. Pål Zeiner og seniorrådgiver PhD Michael B. Lensing samt psykologspesialist Egil Midtlyng som sekretær.

Følgende forskningsprosjekter mottok økonomisk støtte:

 
•Lin Sørensen (Universitetet i Bergen) tildeles kr. 250.000 for ”Goal management training: En behandlingsstudie hos voksne med ADHD)”
 
•Kari Furu (Folkehelseinstituttet) tildeles kr. 250.000 for ” Comorbidity among children and young adults with ADHD – a population-based study combining 3 Norwegian health registers ”
 
•Truls Vaa (Transportøkonomisk institutt) tildeles kr 250.000 for «ADHD-drivers and choice of driving speed».
 
•Ingvar Bjelland (Haukeland universitetsykehus) tildeles kr. 250.000 for ” Fra bekymring til henvisning ”

Innen fag- og metode ble det ikke utdelt økonomisk støtte i 2016.

Tildeling 2015

For 2015 var det mulig å søke om støtte til enkeltprosjekt innen forskning på inntil kr. 500.000,- og/eller støtte til enkeltprosjekt innen fag- og metodeutvikling på inntil kr. 100.000. Søknadsfristen var 29. mars.

28 søknader innen forskning ble sendt inn, og fire søknader innen fag- og metodeutvikling. Den faglige kvaliteten av søknadene var høy og også kjennetegnet av stor faglig bredde. Samlet ble det utbetalt kr. 1.700.000 i prosjektstøtte.

Bedømmelseskomiteen innen forskning bestod av professor Jan Haavik, overlege dr. med. På Zeiner,  psykologspesialist Egil Midtlyng , og seniorrådgiver PhD Michael B. Lensing. Nina Holmen fra ADHD Norge samt Knut Halvard Bronder, Egil Midtlyng og Michael B. Lensing utgjorde bedømmelseskomiteen innen fag- og metode.

Følgende forskningsprosjekter mottok økonomisk støtte:


•Bjørn Gjervan (Helse Nord-Trøndelag HF) tildeles kr. 250.000 for ”Validering og undersøkelse av klinisk og vitenskapelig relevans av norsk versjon av Adult Attention-Deficit Hyperactivity/Impulsivity Quality of Life Scale (AAQoL)”
 
•Mads Lund Pedersen (Universitet i Oslo) tildeles kr. 250.000 for ”Effekten av Metylfenidat på beslutningstaking hos voksne med ADHD”
 
•Heidi Aase (Folkehelseinstituttet) tildeles kr. 500.000 for ”Maternal and infant dietary pattern and risk of ADHD in offspring”
 
•Rune Kleppe (Universitetet i Bergen) tildeles kr. 500.000 for ”Assessing neuronal signaling pathways in ADHD using systems genetics and systems modeling”

 

Innen fag- og metode fikk to prosjekter innvilget økonomisk støtte:

 
•Øystein Karlstad (Folkehelseinstituttet) tildeles kr. 100.000 for ”Dosering og indikasjon på ADHD-medisiner i Reseptregisteret”
 
•Torunn Stene Nøvik (St. Olav’s Hospital) tildeles kr. 100.000 for ”Coaching hos ungdom som får kognitiv adferdsterapi”

Tildeling 2014


Sven Ivar Walaas,  Universitetet i Oslo. Molekylære mekanismer i ADHD.  Kr. 200 000
 

Anee Karin Lee, Universitet i Oslo, Institutt for medisinsk basalfag, Biokjemisk avdeling.
Hippocampal glutamatergisk AMPA and NMDA reseptor sub-enheter i ADHD rottemodeller. Kr. 300 000
 

Kari Furu, Folkehelseinstituttet. Sammenheng mellom ADHD diagnose og medisinering.  Kr. 300 000
 

Maj-Britt Posserud , sykisk helsevern for barn og unge, Haukeland Universitetssykehus - 
Tetrafaktoranalyse av ADHD spørreskjema fra lærere og foreldre. Kr 300 000
 

Lin Sørensen, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, Universitetet i Bergen.  
En longitudinell studie av beslutningstaking hos barn med ADHD med "Cambridge Gambling Test" - problemer med utsettelse av belønning eller risikosøkende atferd som gir suboptimal beslutningstaking? Kr. 300 000
 

Bothild Bendiksen, Oslo Universitetssykehus HF, KPHA, Forskningsenheten BUP.  ADHD og Atferdsvansker hos Førskolebarn. Kr. 250 000
 

Anne Halmøy, Kronstad DPS, Haukeland Universitetssykehus og Universitetet i Bergen. 
Ernæringsstatus og vitaminer hos voksne ADHD pasienter. Kr. 300 000
 

Silje Katrine Elgen, PEP-gruppen, Barneklinikken, Haukeland Universitetssykehus. Nevropsykiatriske symptomer hos ekstremt premature barn ved 11 års alder. Kr. 300 000
 

Tirill Medin, Universitetet i Oslo, Avdeling for anatomi. Hyperaktivitet; en egenbehandling for manglende energi til hjernen? Undersøkelse av melkesyretransportører og melkesyrereseptorer i en dyremodell for ADHD. Kr. 300 000
 

Metodeprosjekter

Mira Elise Glaser Holthe, N.K.S. Kvamsgrindkollektivet AS. Formidling av egen forskning vedrørende ADHD hos kvinner gjennom vitenskapelig publikasjon og utarbeiding av informasjonshefte. Kr. 100 000
 

Truls Vaa, Transportøkonomisk institutt. ADHD-føreres valg av kjørefart. Kr. 100 000
 

Lars Gjøviken, PPT Meløy. Tankens kraft og ordets makt. Kr. 100 000
 

Tildeling 2013

250 000 kroner ble tildelt:

• Kristin Romvig Øvergaard, OUS
 Emotional disorders in 3 – 4 year old children with ADHD symptoms
 
• Bothild Bendiksen, OUS/ADHD-studien
 ADHD og atferdsforstyrrelse i førskolealder
 
• Annette Holth Skogan, OUS
 ADHD in preschool children: The relation between   behavioral and neurpsychological characteristics
 
• Nina Rohrer-Baumgartner, FHI
 Language skills and ADHD symptoms in preschool children
 
• Kari Furu, FHI
 Forskjeller i bruk av legemidler ved ADHD i Norden
 
• Astrid Lundervold, UiB
 Kognitiv og emosjonell regulering blant voksne med ADHD
 
• Jan Haavik og Bjørn Bjorvatn, UiB/KG Jebsen Center/Senter for søvnmedisin
 Søvnforstyrrelser ved ADHD hos voksne
 

100 000 kroner ble tildelt:

  • Nezla Duric, Helse Fonna
    QEEG sensitivitet og spesifisitet hos barn og unge med AD/HD
     

95 000 kroner ble tildelt:

  •  Jorun Schei, St. Olavs Hospital
     Ungdommer i BUP med nevropsykiatriske diagnoser     

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.