HELSENORGE
Fagnettverk for autisme, utviklingshemning og psykisk lidelse

AUP-nettverket

AUP-nettverket fokuserer på diagnostisering og behandling av psykiske lidelser hos mennesker med autisme og utviklingshemming.

Foran fra venstre: Jane Askeland Hellerud, Tale Gjertine Bjørgen, Sissel Berge Helverschou, Sissel Nygaard, Anne Rysstad, Olaf Holm, Elisabeth Wigaard, Guro Svane Bratset. Bak f. v.: Monica Dønnum, Oddbjørn Hove, Arvid Nicolay Kildahl, Anders Bergstøl

​Fagnettverket for Autisme, Utviklingshemning og Psykisk lidelse (AUP-nettverket) ble etablert for å drive kompetanseheving, fagutvikling og forskning forankret i klinisk praksis.

Mennesker med autisme synes å ha en spesiell sårbarhet for å utvikle psykiske tilleggslidelser. Allikevel er det begrenset forskningsmessig grunnlag for å anbefale hvordan psykiske lidelser bør diagnostiseres og behandles i denne gruppen.

NevSom (tidligere Autismeenheten) initierte i januar 2007 etableringen av et flerregionalt fagnettverk for fagmiljøer med ansvar for å gi regionale eller spisskompetente tjenester i forhold til psykiske tilleggslidelser hos personer med autisme og utviklingshemming.

AUP-nettverket: Fagmiljøer fra alle helseregioner

•Deltagere var fagpersoner ved kompetansemiljøer med regionale /spesialiserte kliniske oppgaver i forhold til denne spesielle undergruppen innen ASD
•Stabil deltagelse av 2- 4 fagpersoner fra hvert miljø / region
•Kompetansemiljøene hadde ansvar for kompetansespredning innad i egen region

Fagmiljøene som deltok er:

•Seksjon Utviklingshemming og autisme, Blakstad, Vestre Viken
•Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning / autisme (PUA), Oslo Universitetssykehus
•Spesialisert behandling, Haugesund, Psykiatrisk klinikk (PPU), Helse Fonna
•Voksenhabiliteringstjenesten i Ålesund, Helse Møre og Romsdal HF
•Voksenhabiliteringstjenesten Molde, Helse Møre og Romsdal HF
•Habiliteringstjenesten for voksne, St. Olavs Hospital, Helse Sør-Trøndelag
•HAVO Habiliteringstjenesten for voksne, Helse Nord-Trøndelag
•Psykiatrisk innsatsteam (PIT), Spesialpsykiatrisk avdeling, Psykisk Helse og Rus, Nordlandssykehuset

AUP-nettverket bidro på tre nivåer samtidig:

1: Etablering av tjenester i alle regioner
•Alle regioner deltok og ønsket utvikling av spesialiserte tjenester
•Utjevnet forskjeller i tjenestetilbudet på tvers av regionene
•Sikret kontinuitet i regionenes innsats

2. Kompetanse- og erfaringsspredning på tvers av regionene
•Arena for erfaringsutveksling
•Direkte brukersamarbeid – samarbeidsprosjekter
•Systematisering av kliniske prosjekter
•Utarbeidet retningslinjer for utredning og behandling
•Erfarings- / konsensuskonferanser

3. Fagutvikling og forskningsaktivitet forankret i klinisk praksis
•Multisenter / behandlingsstudie – startet våren 2010 (mer informasjon under prosjekter) 

Foto av deltakerne i nettverket

Deltagere i AUP-nettverket på samling i Molde. Foran fra venstre: Even Myrbakk,Olaf Holm, Ørjan Fredlund, Anders Bergstøl. Bak fra venstre: Sissel Berge Helverschou, Trine Lise Bakken, Tale Gjertine Bjørgen, Monica Dønnum, Elisabeth Wigaard.

Nytt nettverk etablert i 2021

I midten av oktober 2021 var representanter for fagmiljøene som har deltatt i fagnettverket og studien for autisme, utviklingshemming og psykiske lidelser samlet til et to-dagers seminar på Losby gods. Dette for å ha en felles oppsummering og en markering av at prosjektet går over i en ny fase. Deltagere som er interessert i kliniske problemstillinger inviteres til å delta i nettverk som er etablert av Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemning og psykisk helse (NKUP).

foto av deltakerne

AUP-multisenterstudien hadde siste samling på Losby i oktober 2021. Der deltok 40 av studiens deltakere. Foran i rød jakke: Sissel Berge Helverschou, som har ledet nettverket fra NevSom. Foto: Hanne Kari Fossum.

AUP videreføres som et forskningsnettverk for de som er interessert i forskningsspørsmål samt å delta i analyser og artikkelskriving som kan besvares ut fra data fra AUP multisenterstudien. Les mer om nettverket, som videreføres av NKUP her.

Kontaktperson og leder av fagnettverket:

Sissel Berge Helverschou, ph.d og psykologspesialist ved NevSom

AUP-Multisenterstudie

Behandling av psykiske lidelser hos mennesker med autisme og utviklingshemning

AUP-Multisenterstudie er et samarbeidsprosjekt mellom NevSom (Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier) og fagmiljøer med ansvar for å gi regionale eller spisskompetente tjenester til personer med psykiske lidelser, autisme og utviklingshemming. Les om AUP-Multisenterstudie her.

 

Tilbake til NevSom

Andre prosjekter og nettverk ved NevSom

Fant du det du lette etter?