HELSENORGE
Fagnettverk for autisme, utviklingshemning og psykisk lidelse

AUP-nettverket

AUP-nettverket fokuserer på diagnostisering og behandling av psykiske lidelser hos mennesker med autisme og utviklingshemming.

Foran fra venstre: Jane Askeland Hellerud, Tale Gjertine Bjørgen, Sissel Berge Helverschou, Sissel Nygaard, Anne Rysstad, Olaf Holm, Elisabeth Wigaard, Guro Svane Bratset. Bak f. v.: Monica Dønnum, Oddbjørn Hove, Arvid Nicolay Kildahl, Anders Bergstøl

​Fagnettverket for Autisme, Utviklingshemning og Psykisk lidelse (AUP-nettverket) ble etablert for å drive kompetanseheving, fagutvikling og forskning forankret i klinisk praksis.

Mennesker med autisme synes å ha en spesiell sårbarhet for å utvikle psykiske tilleggslidelser. Allikevel er det begrenset forskningsmessig grunnlag for å anbefale hvordan psykiske lidelser bør diagnostiseres og behandles i denne gruppen.

NevSom (tidligere Autismeenheten) initierte i januar 2007 etableringen av et flerregionalt fagnettverk for fagmiljøer med ansvar for å gi regionale eller spisskompetente tjenester i forhold til psykiske tilleggslidelser hos personer med autisme og utviklingshemming.

AUP-nettverket: ​Fagmiljøer fra alle helseregioner

 • Deltagere var fagpersoner ved kompetansemiljøer med regionale/spesialiserte kliniske oppgaver i forhold til denne spesielle undergruppen innen ASD.
 • Stabil deltagelse av to til fire fagpersoner fra hvert miljø/region.
 • Kompetansemiljøene hadde ansvar for kompetansespredning innad i egen region.

Fagmiljøene som deltok

 • Seksjon Utviklingshemming og autisme, Blakstad, Vestre Viken.
 • Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning / autisme (PUA), Oslo Universitetssykehus.
 • Spesialisert behandling, Haugesund, Psykiatrisk klinikk (PPU), Helse Fonna.
 • Voksenhabiliteringstjenesten i Ålesund, Helse Møre og Romsdal HF.
 • Voksenhabiliteringstjenesten Molde, Helse Møre og Romsdal HF.
 • Habiliteringstjenesten for voksne, St. Olavs Hospital, Helse Sør-Trøndelag.
 • HAVO Habiliteringstjenesten for voksne, Helse Nord-Trøndelag.
 • Psykiatrisk innsatsteam (PIT), Spesialpsykiatrisk avdeling, Psykisk Helse og Rus, Nordlandssykehuset.

AUP-nettverket bidro på tre nivåer samtidig​​

1: Etablering av tjenester ​​i alle regioner

 • Alle regioner deltok og ønsket utvikling av spesialiserte tjenester.
 • Utjevnet forskjeller i tjenestetilbudet på tvers av regionene.
 • Sikret kontinuitet i regionenes innsats.

2. Kompetanse- ​og erfaringsspredning på tvers av regionene

 • Arena for erfaringsutveksling.
 • Direkte brukersamarbeid – samarbeidsprosjekter.
 • Systematisering av kliniske prosjekter.
 • Utarbeidet retningslinjer for utredning og behandling.
 • Erfarings-/konsensuskonferanser.

3. Fagutvikling og forskningsaktivitet forankret i klinisk praksis

 • Multisenter/behandlingsstudie – startet våren 2010 (mer informasjon under pro​sjekter).
Foto av deltakerne i nettverket

Deltagere i AUP-nettverket på samling i Molde. Foran fra venstre: Even Myrbakk,Olaf Holm, Ørjan Fredlund, Anders Bergstøl. Bak fra venstre: Sissel Berge Helverschou, Trine Lise Bakken, Tale Gjertine Bjørgen, Monica Dønnum, Elisabeth Wigaard.

Nytt net​tverk etablert i 2021

I midten av oktober 2021 var representanter for fagmiljøene som har deltatt i fagnettverket og studien for autisme, utviklingshemming og psykiske lidelser samlet til et to-dagers seminar på Losby gods. Dette for å ha en felles oppsummering og en markering av at prosjektet går over i en ny fase. Deltagere som er interessert i kliniske problemstillinger inviteres til å delta i nettverk som er etablert av Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemning og psykisk helse (NKUP).

Foto av deltakerne

AUP-multisenterstudien hadde siste samling på Losby i oktober 2021. Der deltok 40 av studiens deltakere. Foran i rød jakke: Sissel Berge Helverschou, som har ledet nettverket fra NevSom. Foto: Hanne Kari Fossum.

AUP videreføres som et forskningsnettverk for de som er interessert i forskningsspørsmål samt å delta i analyser og artikkelskriving som kan besvares ut fra data fra AUP multisenterstudien. Les mer om nettverket, som videreføres av NKUP her.

Kontaktperson og leder av fagnettverket

Sissel Berge Helverschou, ph.d. og psykologspesialist ved NevSom.

AUP-Multisenterstudie

Behandling av psykiske lidelser hos mennesker med autisme og utviklingshemning

AUP-Multisenterstudie er et samarbeidsprosjekt mellom NevSom (Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier) og fagmiljøer med ansvar for å gi regionale eller spisskompetente tjenester til personer med psykiske lidelser, autisme og utviklingshemming. Les om AUP-Multisenterstudie her.

Tilbake til NevSom

Andre prosjekter og nettverk ved NevSom

Fant du det du lette etter?