AUP-nettverket

Fagnettverk for autisme, utviklingshemning og psykisk lidelse

AUP-nettverket fokuserer på diagnostisering og behandling av psykiske lidelser hos mennesker med autisme og utviklingshemming.

Foran fra venstre: Jane Askeland Hellerud, Tale Gjertine Bjørgen, Sissel Berge Helverschou, Sissel Nygaard, Anne Rysstad, Olaf Holm, Elisabeth Wigaard, Guro Svane Bratset. Bak f. v.: Monica Dønnum, Oddbjørn Hove, Arvid Nicolay Kildahl, Anders Bergstøl

​Fagnettverket for Autisme, Utviklingshemning og Psykisk lidelse (AUP-nettverket) ble etablert for å drive kompetanseheving, fagutvikling og forskning forankret i klinisk praksis.

Mennesker med autisme synes å ha en spesiell sårbarhet for å utvikle psykiske tilleggslidelser. Allikevel er det begrenset forskningsmessig grunnlag for å anbefale hvordan psykiske lidelser bør diagnostiseres og behandles i denne gruppen.

NevSom (tidligere Autismeenheten) initierte i januar 2007 etableringen av et flerregionalt fagnettverk for fagmiljøer med ansvar for å gi regionale eller spisskompetente tjenester i forhold til psykiske tilleggslidelser hos personer med autisme og utviklingshemming.

AUP-nettverket: Fagmiljøer fra alle helseregioner:

•Deltagere er fagpersoner ved kompetansemiljøer med regionale /spesialiserte kliniske oppgaver i forhold til denne spesielle undergruppen innen ASD
•Stabil deltagelse av 2- 4 fagpersoner fra hvert miljø / region
•Kompetansemiljøene har ansvar for kompetansespredning innad i egen region

Fagmiljøene som deltar er:

•Seksjon Utviklingshemming og autisme, Blakstad, Vestre Viken
•Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning / autisme (PUA), Oslo Universitetssykehus
•Spesialisert behandling, Haugesund, Psykiatrisk klinikk (PPU), Helse Fonna
•Voksenhabiliteringstjenesten i Ålesund, Helse Møre og Romsdal HF
•Voksenhabiliteringstjenesten Molde, Helse Møre og Romsdal HF
•Habiliteringstjenesten for voksne, St. Olavs Hospital, Helse Sør-Trøndelag
•HAVO Habiliteringstjenesten for voksne, Helse Nord-Trøndelag
•Psykiatrisk innsatsteam (PIT), Spesialpsykiatrisk avdeling, Psykisk Helse og Rus, Nordlandssykehuset

 

AUP-nettverket bidrar på tre nivåer samtidig:

1: Etablering av tjenester i alle regioner
•Alle regioner deltar og ønsker utvikling av spesialiserte tjenester
•Utjevne forskjeller i tjenestetilbudet på tvers av regionene
•Sikre kontinuitet i regionenes innsats

                      

2. Kompetanse- og erfaringsspredning på tvers av regionene
•Arena for erfaringsutveksling
•Direkte brukersamarbeid – samarbeidsprosjekter
•Systematisering av kliniske prosjekter
•Utarbeide retningslinjer for utredning og behandling
•Erfarings- / konsensuskonferanser

          

3. Fagutvikling og forskningsaktivitet forankret i klinisk praksis
•Multisenter / behandlingsstudie – startet våren 2010 (mer informasjon under prosjekter) 

Foto av deltakerne i nettverket
Deltagere i AUP-nettverket på samling i Molde. Foran fra venstre: Even Myrbakk,Olaf Holm, Ørjan Fredlund, Anders Bergstøl. Bak fra venstre: Sissel Berge Helverschou, Trine Lise Bakken, Tale Gjertine Bjørgen, Monica Dønnum, Elisabeth Wigaard.

 

Kontaktperson og leder av fagnettverket:

Sissel Berge Helverschou, ph.d og psykologspesialist ved NevSom


AUP-Multisenterstudie
Behandling av psykiske lidelser hos mennesker med autisme og utviklingshemning

AUP-Multisenterstudie er et samarbeidsprosjekt mellom NevSom (Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier) og fagmiljøer med ansvar for å gi regionale eller spisskompetente tjenester til personer med psykiske lidelser, autisme og utviklingshemming. Les om AUP-Multisenterstudie her.


Tilbake til NevSom

 

Andre prosjekter og nettverk ved NevSom

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.