HELSENORGE
AUP – Autisme, utviklingshemming og psykiske lidelser

Avsluttende samling for AUP-multisenterstudien

I midten av oktober 2021 var representanter for fagmiljøene som har deltatt i fagnettverket og studien for autisme, utviklingshemming og psykiske lidelser samlet til et to-dagers seminar på Losby gods. Dette for å ha en felles oppsummering og en markering av at prosjektet går over i en ny fase. Deltagere som er interessert i kliniske problemstillinger inviteres til å delta i  nettverk som er etablert av Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemning og psykisk helse (NKUP). 

foto av alle deltakerne
AUP-multisenterstudien hadde siste samling på Losby i oktober 2021. Der deltok 40 av studiens deltakere. Foran i rød jakke: Sissel Berge Helverschou, som har ledet nettverket fra NevSom. Foto: Hanne Kari Fossum.

Sissel Berge Helverschou, NevSom

AUP videreføres som et forskningsnettverk for de som er interessert i forskningsspørsmål samt å delta i analyser og artikkelskriving som kan besvares ut fra data fra AUP multisenterstudien.

AUP (autisme, utviklingshemming og psykiske lidelser)-multisenterstudie er et klinisk samarbeidsprosjekt mellom NevSom og fagmiljøer med ansvar for å gi regionale eller spisskompetente tjenester til personer med psykiske lidelser, autisme og utviklingshemming. Studien startet våren 2010, og datainnsamling ble avsluttet i 2020.
Prosjektet ble startet fordi personer med autisme og utviklingshemming synes å ha høyere forekomst av psykiske lidelser, samtidig som det er begrenset forskningsmessig grunnlag for å anbefale hvordan psykiske lidelser bør diagnostiseres og behandles i denne pasientgruppen.

Formål

Hensikten med studien har vært å bidra til et bedre behandlingstilbud for denne gruppen gjennom å få bedre kjennskap til pasientgruppen og deres vansker, hva slags tilbud de får, og hvordan de fungerer etter intervensjonene. Dette for å få bedre dokumentasjon av behandlingsutbytte. Innsamlede data gir grunnlag for å besvare flere spesifikke problemstillinger knyttet til diagnostikk, fenomenologi, behandling av psykiske lidelser, effekt av intervensjonene, og forskjeller i tjenestetilbudet og ressursbruk mellom ulike sentre og regioner.

Metode

Pasienter som ble henvist for atferdsvansker og/eller mistanke om psykisk tilleggslidelse til et av sentrene kunne inkluderes i studien. Det ble utviklet en felles prosedyre for kartlegging av symptomer, adferd, miljø og felles metode for registrering av tiltak og ressursbruk ved diagnostikk og intervensjoner. Alle pasienter ble kartlagt ved tre faste tidspunkter over en periode på 2 år. Prosedyren er utviklet for å legge føringer for god klinisk praksis. Mer enn 200 pasienter er inkludert i studien.

Organisering av prosjektet

Sissel Berge Helverschou ved NevSom har ledet og er ansvarlig for prosjektet, og AUP-nettverket har utgjort prosjektgruppen. Prosjektgruppen har hatt 6 årlige møter, og det har vært arrangert samling for alle fagpersoner som er involvert i studien ved alle sentre hvert andre år. Alle helseregioner har vært representert, og totalt 8 sentre /kompetansemiljøer fra psykisk helsevern eller Habiliteringstjenesten har deltatt. Se nettverkets side for deltakere.

foto av Sissel Berge Helverschou

Sissel Berge Helverschou på samilng for AUP-multisenterstudien. Foto: Hanne Kari Fossum.

Evaluering

Suksessfaktorer som ble trukket frem i gruppediskusjonene på samlingen, var spesielt nytten av å jobbe strukturert og benytte standardiserte kartleggingsinstrumenter på faste kartleggingstidspunkter. Dette er en arbeidsform som mange vil ha med seg videre i klinisk arbeid også etter at prosjektet er avsluttet i nåværende form.
Mer informasjon om publikasjoner fra prosjektet finnes her.

Kontaktperson:

Kontaktperson for forskningsnettverket er Sissel Berge Helverschou.

 

 

Til NKUPs nettside

Til NevSoms nettside 

Fant du det du lette etter?