Nevroutviklingsforstyrrelser: om diagnosene

Her finner du lenker til våre egne diagnosebeskrivelser om nevroutviklingsforstyrrelsene autisme og Tourettes syndrom

Nevroutviklingsforstyrrelser

 Med nevroutviklingsforstyrrelser mener vi
 1) vansker som fremtrer i barnealder
 2) funksjonsvansker eller forsinket utvikling av funksjoner som er sterkt knyttet til biologisk modning av sentralnervesystemet
 3) vanskene har et jevnt utviklingsforløp som ikke innebærer remisjon eller tilbakefall

Vanskene synes å avta med økende alder, men varer vanligvis gjennom hele livet. Mange har vansker i en slik grad at de dekker kriteriene for flere nevroutviklingsforstyrrelser*. 

Autisme / autismespekterdiagnoser

En gjennomgripende utviklingsforstyrrelse som karakteriseres av kommunikative og sosiale  vansker, samt repetetiv adferd og særinteresser. En rekke ulike tilstander er assosiert med autisme. Forekomst: 0,6 – 1 %. Les mer om autisme her.

Tourettes syndrom (TS)

Tourettes syndrom er en nevrobiologisk tilstand som kjennetegnes av tilbakevendende tics. Et tic er en ufrivillig, plutselig, rask, gjentagende, ikke-rytmisk stereotyp bevegelse eller lyd. Det er vanligst å debutere med tics i 5-7 års alder. Les mer om Tourettes syndrom her.

ADHD

De sentrale kjennetegn ved hyperkinetisk forstyrrelse eller Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) er et vedvarende mønster med konsentrasjonsvansker, hyperaktivitet og impulsivitet som gir betydelig nedsatt fungering i hverdagen. Disse tre områdene betegnes som kjernesymptomer. Les mer om ADHD på Helsenorge.no.

Fra august 2019 har NevSom ikke lenger nasjonalt kompetansesenteransvar for ADHD. Kompetansetjeneste for ADHD skal ivaretas av den enkelte helseregion. NevSom har fortsatt ansvar for ADHD i kombinasjon med sjeldne diagnoser. NevSom fortsetter å drive ADHD Forskningsnettverk.

Regionale fagenheter


*Kilde: Rutter’s Child and Adolescent Psychiatry, Redaktører: Thapar, A. and Pine, D.A., Leckman, J.F., Scott, S., Snowling, M.J, Taylor, E. – Sixth edition, John Wiley and sons, ltd. 2015.

 

 

 

 

 

Fant du det du lette etter?