HELSENORGE

Nevroutviklingsforstyrrelser ved sjeldne tilstander

Det er vist økt risiko for autisme og ADHD ved ulike sjeldne genetiske tilstander og syndromer. Det er ulike gener og kombinasjoner av gener som gjør at forskjellige personer har ulik risiko, disposisjon, for ulike nevroutviklingsforstyrrelser.

Nevrou​​tviklingsforstyrrelser

 Med nevroutviklingsforstyrrelser mener vi

  1. vansker som fremtrer i barnealder
  2. funksjonsvansker eller forsinket utvikling av funksjoner som er sterkt knyttet til biologisk modning av sentralnervesystemet
  3. vanskene har et jevnt utviklingsforløp som ikke innebærer remisjon eller tilbakefall

Vanskene synes å avta med økende alder, men varer vanligvis gjennom hele livet. Mange har vansker i en slik grad at de dekker kriteriene for flere nevroutviklingsforstyrrelser*. 

Sjeldne genetiske tilstander, nevrovutviklingsforstyrrelser og atferdsfenot​​yper

Det er vist økt risiko for autisme og ADHD ved ulike sjeldne genetiske tilstander og syndromer. Det er ulike gener og kombinasjoner av gener som gjør at forskjellige personer har ulik risiko, disposisjon, for ulike nevroutviklingsforstyrrelser. Når mange med et bestemt genetisk syndrom eller genetisk tilstand har nevroutviklingsforstyrrelser, forklares det med effekten av en enkelt sjelden genetisk forandring. I slike tilfeller har den sjeldne genetiske varianten stor effekt, høy penetrans.

Sjeldne genetiske tilstander som er assosiert med autisme eller ADHD, er også assosiert med økt risiko for utviklingshemming. Det er imidlertid viktig å være klar over at det kan være stor variasjon mellom ulike individer som får påvist samme type genetisk variant.

En del personer med utviklingshemming kan få påvist en sjelden genetisk forandring/variant som årsaksforklaring til utviklingshemmingen. Genetiske diagnoser kan være nyttige for å kunne gjenkjenne og forstå somatiske og atferdsmessige utfordringer. Somatiske plager som for eksempel smerter eller søvnvansker vil kunne påvirke atferd.

Noen genetiske syndromer kjennetegnes av en spesiell kognitiv funksjonsprofil eller at mange med syndromet oppfyller kriteriene for en autismespekterdiagnose.  Beskrivelser av observerbare atferdstrekk som er vanligere hos personer med et bestemt genetisk syndrom enn hos dem som ikke har syndromet, betegnes som atferdsfenotyper (engelsk: behavioural phenotypes). Genetisk diagnose og kartlegging av funksjonsvansker kan derfor supplere hverandre i utredningen og være av stor betydning for individuelt tilpassede tiltak. 

Autisme/autismespekter​​​diagnoser

En gjennomgripende utviklingsforstyrrelse som karakteriseres av kommunikative og sosiale  vansker, samt repetetiv adferd og særinteresser. En rekke ulike tilstander er assosiert med autisme. Forekomst: 0,6–1 prosent.

Fra mai 2022 har NevSom ikke lenger nasjonalt kompetansesenteransvar for autisme, og med dette heller ikke lenger ansvar for ovennevnte sammensatte og kompliserte tilstander. De regionale enhetene skal ivareta kompetanseansvaret for autisme. De vil samarbeide om oppgaver som har nasjonal interesse. NevSom vil fortsatt ha ansvar for AUP forskningsnettverk, BupGen studien og være involvert i studien om autisme og psykisk helse i Helse Nord. NevSom skal fremdeles jobbe med autisme og andre nevroutviklingsforstyrrelser, men med et tydeligere mandat til å fokusere på nevroutviklingsforstyrrelser i forbindelse med sjeldne tilstander. ​

ADH​​D

De sentrale kjennetegn ved hyperkinetisk forstyrrelse eller Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) er et vedvarende mønster med konsentrasjonsvansker, hyperaktivitet og impulsivitet som gir betydelig nedsatt fungering i hverdagen. Disse tre områdene betegnes som kjernesymptomer. 

Fra august 2019 har NevSom ikke lenger nasjonalt kompetansesenteransvar for ADHD. Kompetansetjeneste for ADHD skal ivaretas av den enkelte helseregion. NevSom har fortsatt ansvar for ADHD i kombinasjon med sjeldne diagnoser. NevSom fortsetter å drive ADHD Forskningsnettverk.

Vitenskapelige artikler fra NevSom.

Regionale fa​​genheter

*Kilde: Rutter’s Child and Adolescent Psychiatry, Redaktører: Thapar, A. and Pine, D.A., Leckman, J.F., Scott, S., Snowling, M.J, Taylor, E. – Sixth edition, John Wiley and sons, ltd. 2015.


​​​


Fant du det du lette etter?