HELSENORGE

Forskning, prosjekter og nettverk

NevSom deltar i, og drifter en rekke nettverk for fagpersoner. Her kan du se en oversikt over nettverkene og forskningsprosjektene NevSoms ansatte jobber med.  

NevSoms ansatte deltar i mange nettverk og forskningsprosjekter. Her er nesten alle NevSoms ansatte fotografert våren 2019. Foto: Sondre Lysne.

Nettverk​

​​Fagnettverk for narkolepsi/CNS-hypersomnier

Norges eneste fagnettverk for narkolepsi/CNS-hypersomnier – nyttig for alle leger og fagfolk som ser denne pasientgruppen. Delta på videomøte to ganger i året. Les mer om Fagnettverk for narkolepsi/CNS-hypersomnier her. 

Forsterket innsats for voksn​e med Tourettes syndrom

Et prosjektsamarbeid om en forsterket innsats f​or voksne med Tourettes syndrom.

ADHD Forsk​ningsnettverk

Siden starten i 2007 har forskningsnettverket delt ut midler til forskning og fag- og metodeutvikling på ADHD, og arrangert en rekke samlinger. ​Les mer om ADHD Forskningsnettverk.

​​

Forskning og prosjekter​

Forskningsprosjekt​​er på​​​​ nark​olepsi                         

Fenotype og patogenese ved narkolepsi etter H1N1-vaksinasjon i Nor​​ge. 

NevSom har ansvar for flere ulike forskningsprosje​kter om narkolepsi, se mer om dem her.

​​Prosjekter om a​​​​u​​​tisme

​​Autisme og psykisk helse – en forskningsstudie

Psykiske tilleggsvansker er vanlig hos personer med autisme og dette påvirker livskvaliteten til personene selv og familiemedlemmene rundt dem. Autisme og psykisk helse er et forskningsprosjekt som undersøker hvordan tilleggsvansker som angst, depresjon og utfordrende atferd kan kartlegges best mulig.​ Utføres på alle fire de helseforetakene i Helse Nord-Norge. Les mer her.​​


​AUP-Multisenterstud​ie​

AUP-Multisenterstudie er et samarbeidsprosjekt mellom NevSom (Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier) og fagmiljøer med ansvar for å gi regionale eller spisskompetente tjenester til personer med psykiske lidelser, autisme og utviklingshemming. Les mer: A​UP-Multisenterstudie: Autisme, utvikling​hemning og psykiske lidelser

Barn med autisme​​: ASF: 2-14

En studie som skal øke kunnskapen om utvikling hos barn med autismespekterforstyrrelse (ASF) og hvordan tidlig intervensjon kan påvirke senere språklig, kognitiv og sosial fungering. ASF: 2-14 er basert på en tidligere studie på små barn. Nå ønsker prosjektleder Anett Kaale og hennes kollegaer å innhente ny informasjon om de samme barna. Les mer: Barn med autis​me. ASF: 2-14.

BUPg​​en

Forskningsregister, biobank og forskningsprosjekter om autisme. Det biologiske grunnlaget for autismespekterdiagnoser er i all hovedsak ikke kjent. Vi vet at det er stor variasjon og at genetiske forhold er viktig. BUPgen-prosjektet søker å finne ny kunnskap om hva som fører til at noen utvikler autismespekterforstyrrelse (ASD). ​​Les mer om BUPgen her

K.G. Jebsen-senter for utviklingsforstyrrelser

Autisme og utviklingshemning kjennetegnes av unormal hjerneutvikling. K.G. Jebsen-senter for utviklingsforstyrrelser forsker på mekanismene bak diagnosene ved å kombinere et omfattende datamateriale fra personer med og uten utviklingsforstyrrelser med ny kunnskap om genetikk og hjerneutvikling. Les mer om senteret her.

Fagnettverk for autis​me, utviklingshemning og psykisk lidelse; AUP-nettverket                                    

Les mer om Asperger syndrom og rus her, og se filmer for behandlere her.


Mennesker med autismespekterdiagnoser (ASD) antas å ha høyere forekomst av psykiske lidelser enn befolkningen for øvrig. Det synes imidlertid å være et misforhold mellom forekomst av psykiske lidelser og det behandlingstilbudet som tilbys denne gruppen. Et samarbeidsprosjekt med regionale fagmiljøer for autisme og ulike behandlingsinstanser innenfor Helse Sør-Øst ble gjennomført i perioden 2009 – 2012. Prosjektet ble ledet av Autismeenheten som nå inngår i NevSom. Prosjekt var et pilotprosjekt hvor hensikten var å heve kompetansen innen spesialisthelsetjenesten og samle erfaring om hvordan et kognitivt atferdsorientert behandlingstilbud (KAT) best kan tilrettelegges for pasienter med Asperger syndrom og tvangslidelse(OCD). ​Les mer om Asperger syndrom og psykiske lidelser her.

Autisme og krim​​inalitet

Undersøkelse av alle rettspsykiatriske rapporter fra 2000 til 2010 der den undersøkte har autismespekterforstyrrelse (ASD), viser at det er behov for mer kunnskap om ASD i alle ledd av hjelpeapparatet og blant de sakkyndige. Intervju av et mindre utvalg avdekket også manglende forståelse av ASD i politi og rettsvesen. Dette var et samarbeidsprosjekt mellom Kompetansesenteret for sikkerhets, - fengsels- og rettspsykiatri, avdeling Brøset, St. Olavs hospital, Psykologisk institutt, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) og NevSom (tidligere Autismeenheten). Les merom autisme og kriminalitet.

Downs syndrom og autisme

Et internasjonalt prosjekt som samler informasjon om barn og unge med dobbeltdiagnosen autisme og Down syndrom. Prosjektet ble startet av NevSoms ansatte i 2004, og pågår nå som en internasjonal studie i fire land. Målet er å finne tiltak og tilrettelegging som vil bidra til en bedre hverdag for personer med denne dobbeltdiagnosen. ​​Les mer om Downs syndrom og autisme.

Nasjonalt fagutviklin​gsnettverk for Asperger og psykisk lidelse; PSY-AS

Alle som tilbyr  eller planlegger å starte  behandling av psykiske tilleggslidelser for  mennesker med Asperger syndrom kan delta. Siktemålet er å være en arena for kompetansebygging, erfaringsspredning og fagutvikling forankret i klinisk praksis. 

NeuroDevelop: Et forskningsnett​​​verk for alvorlige utviklingsforstyrrelser                                    

Network for research in neurodevelopmental disorders (NeuroDevelop) er et regionalt forskningsnettverk for alvorlige utviklingsforstyrrelser som ledes fra NevSom. Les om NeuroDevelop her.

Erfaringer med spesiali​sthelsetjenesten blant brukere med Tourettes syndrom                                    

NevSom har sammen med Norsk Tourette Forening (NTF) gjennomført en kartleggingsundersøkelse om tjenestetilbudet i spesialisthelsetjenesten til personer med Tourettes syndrom (TS) og foresatte.

 
Fant du det du lette etter?