HELSENORGE

Internasjonal konferanse om mental helse og utviklingshemming

«The European Association for Mental Health in Intellectual Disability» (EAMHID) er en organisasjon for forskere, helsearbeidere og beslutningstakere. Hensikten er å bidra til internasjonalt samarbeid og utveksling av kunnskap og erfaringer på området «mental helse for mennesker med utviklingshemning», med særlig vekt på koordinering og presentasjon av vitenskapelig aktivitet og forbedring av standarder for behandling gjennom Europa. For 12. gang ble EAMHID avholdt, denne gang i Barcelona, i mai 2019. Representanter fra NevSom var tilstede sammen med cirka 600 fagpersoner fra en rekke europeiske land og USA.

Foto av Linn Beate Ludvigsen, Sissel Helverschou og Arvid N. Kildahl
NevSom deltok på internasjonal konferanse om mental helse for utviklingshemming i Barcelona. Her er Linn Beate Ludvigsen, Sissel Berge Helvershcou og Arvid Nicolai Kildahl, alle ansatt eller tilknyttet NevSom. Foto: Privat.

Sissel Berge Helverschou, NevSom

Bedre mental helse for mennesker med utviklingshemning

Det er bred enighet om og god dokumentasjon på at mennesker med utviklingshemning og utviklingsforstyrrelser har mentale helseproblemer som alle andre og en øket sårbarhet for psykiske lidelser. Sårbarheten henger sammen med biologiske, psykologiske og sosiale forhold, og ofte negative erfaringer. Symptomer på psykisk lidelse blir ofte ikke fanget opp i denne gruppen fordi atferden forstås som en del av grunnlidelsen, noe som omtales som «diagnostisk overskygging».  Mennesker med utviklingshemning eller utviklingsforstyrrelser behøver tilgang til behandling av psykisk lidelse. Slik behandling krever spesialisert klinisk kompetanse og en individtilpasset tilnærming.

Fra NevSom og AUP-nettverket:

Resultater fra AUP-nettverket (nettverk om autisme, utviklingshemming og psykiske lidelser) og multisenterstudien om autisme ble presentert i et symposium med tre innlegg. Symposiet ble ledet av prosjektleder Sissel Berge Helverschou. 

Helverschou snakket om kombinasjonen av faglig utviklingsarbeid i et nettverk og en standardisert kartleggingsprosedyre som en implementeringsstrategi som for å spre kompetanse på diagnostikk og behandling av psykiske lidelser hos personer med autisme og utviklingshemming. Hun viste at pasientene hadde signifikant reduksjon i symptomer på psykisk lidelse og på grad av atferdsvansker fra henvisning til ett år etter, og at reduksjonen ble opprettholdt etter ytterligere et år.

Arvid Nicolai Kildahl snakket om oppdagelse av seksuelle overgrep på personer med autisme og utviklingshemming. Han understreket betydningen av alltid å undersøke mulige overgrep når personer med autisme og utviklingshemming blir henvist for utredning av psykisk lidelse.

Linn Beate Ludvigsen snakket om sammenhengen mellom miljøfaktorer og psykisk lidelse hos personer med autisme og psykisk lidelse. Foredraget var basert på hennes masteroppgave, og hun viste at sammenhengen synes å være kompleks, og at personer med autisme og utviklingshemming kan utvikle psykisk lidelse selv om de har tilsynelatende adekvate miljøbetingelser.

Fra konferansens nettside

Fra konferansens nettside

Se konferansens nettside her. Neste konferanse  for The European Association for Mental Health in Intellectual Disability holdes i Berlin 23. – 25. september 2021.

Les mer om AUP-nettverket her

AUP-Multisenterstudie er et samarbeidsprosjekt mellom NevSom og fagmiljøer med ansvar for å gi regionale eller spisskompetente tjenester til personer med psykiske lidelser, autisme og utviklingshemming. Les mer om prosjektet her.

Til NevSoms forside

Fant du det du lette etter?