Helsenorge

Om NevSom

NevSom er Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier. NevSom har kompetansesenteransvar for nevroutviklingsforstyrrelsene autismespekterdiagnoser (ASD) og Tourettes syndrom. Hypersomniene er idiopatisk hypersomni, Kleine-Levin syndrom og narkolepsi.

Foto av bygg 31
Berit Hjelde Hansen, Stine Knudsen, Marit Skram, Janita Vevelstad, Terje Nærland, Martin Aker, Ragnhild B. Grande, Sissel Berge Helverschou, Egil Midtlyng, Michael Lensing, Kristin Bakke, Hege Skoghus, Hilde Juvodden og Rannveig Viste. Foto: Sondre Lysne.

NevSom arbeider med fagutvikling, forskning, formidling, bistand og rådgivning. Målsettingen er å bistå til individuelt tilrettelagte og likeverdige tjenester for brukere i alle aldre, over hele landet. Dette gjør vi gjennom tiltak for å bidra til kompetanseheving i spesialisthelsetjenesten, lokalt hjelpeapparat og andre relevante tjenester. Arbeidet utføres gjennom prosjekter, nettverk, rådgivning, brukerkurs og fagkonferanser.

Spesielt ansvar

NevSom legger særskilt vekt på spesielt kompetansekrevende undergrupper og sammensatte tilstander der det trengs kompetanse om flere diagnoser og hvordan tilstandene gjensidig påvirker hverandre.

Generelle spørsmål om autisme, Tourettes syndrom og ADHD, og om behandlingstilbud i den enkelte helseregion/kommune, kan rettes til de regionale enhetene for ADHD, Tourettes syndrom og autisme.

Hvem kan henvende seg?

Fagpersoner innen helsevesenet, skoleverket, NAV, barnevernet, kriminalomsorgen, kommunene, personer med diagnosene og deres pårørende.

NevSom hadde frem til august 2019 kompetansesenteransvar for ADHD. Som en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser, har NevSom fortsatt ansvar for ADHD ved samtidig sjelden diagnose.

Medarbeidere

NevSom har 14 ansatte, og i tillegg tre doktorgradsstipendiater. De ansatte er leger, psykologer, og rådgivere med ulik fagbakgrunn. Se oversikt over NevSoms ansatte her.

foto av NevSoms ansatteNevSom per juni 2019:

Bak f.v: Janita Vevelstad, Terje Nærland, Marit Skram, Raghild B. Grande, Egil Midtlyng, Sissel B. Helverschou, Kristin A. Bakke, Hege Skoghus og Hilde Juvodden.
Foran f.v: Stine Knudsen, Martin Aker, Berit H. Hansen, Rannveig Viste og Michael B. Lending. Foto: Sondre Lysne

Senterrådet for NevSom

Senterrådet er et rådgivende organ, som møtes to ganger i året. I mandatet for Senterrådet legges det vekt på at Senterrådet skal være et aktivt rådgivende og veiledende organ for ledelsen ved NevSom.

Videre legges det vekt på at Senterrådet skal være et bindeledd mellom NevSom og brukere og hjelpeapparat, bidra til å fremme NevSoms vekst og utvikling, bidra til at NevSoms ressurser utnyttes og prioriteres til det beste for alle brukere av senteret, delta i planlegging, oppfølging og evaluering av senterets virksomhet og bidra til at resultatene holder et kvalitetsnivå i samsvar med intensjonene.
 
Senterrådet består av 13 medlemmer hvorav fire brukerrepresentanter med fast vara, fire fagpersoner som representerer habiliteringstjenesten for barn/unge og voksne, psykisk helse for barn/unge og voksne, en representant fra Oslo universitetssykehus, en fra NAV, en fra Statped og to ansattrepresentanter fra NevSom.

Senterrådets leder og nestleder er begge fra brukerorganisasjonene. Autismeforeningen i Norge, Foreningen for Søvnsykdommer, Norsk Tourette Forening og ADHD Norge er representert. Sekretær for Senterrådet er seksjonsleder ved NevSom. Alle medlemmer i Senterrådet har en virketid på to år med mulighet for å kunne bli gjenvalgt tre ganger.


Foto av Senterrådet

Deltakerne på NevSoms senterråd våren 2019. Fra venstre: Martin Aker, Anne-Line Gausdal, Anette Drangsholt, Liv-Irene Nøstvik, Sissel Berge Helverschou, Pål Stensås, Marit Aschehoug, Anne Halmøy, Gunnar Jensen, Ragnhild Berling Grande. Foto: Marit Skram

Medlemmer av NevSoms senterråd:

Per mars 2019 består NevSoms senterråd av følgende personer.

Annette Drangsholt, leder av senterrådet (Autismeforeningen i Norge)
Gry Lunde (ADHD Norge) 
Anne-Line Gausdal og Liv-Irene Nøstvik (Norsk Tourette Forening)
Tove Olsen (Autismeforeningen i Norge)
Pål Stensås og Marita Bjerke (Søvnforeningen)
Anne Halmøy (Kronstad DPS, Årstad allmennpoliklinikk, Bergen)
Inger Tove Nilsen (voksenhabiliteringen) 
Helene Ugelstad (Avdeling Funksjons- og ressursutredning, NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltagelse)
Eva Unni Løkvik (Avdeling for habilitering av barn og unge, HF Møre og Romsdal)
Gunnar Jensen, (Barn- og ungdomspsykiatrisk, Nordlandssykehuset)
Kristin Ørstavik, (nevrologisk avdeling, OUS)
Aud Mork Bredesen (Statped)
Raghnhild Berling Grande, Sissel Berge Helverschou og Martin Aker (NevSom)

 

Organisering og finansiering

NevSom eies av Helse Sør-Øst og er plassert i Avdeling for sjeldne diagnoser i Barne- og ungdomsklinikken ved Oslo universitetssykehus.

NevSom finansieres i sin helhet av Helse- og omsorgsdepartementet over statsbudsjettet.

NevSom er en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD)

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD)

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser ble opprettet i 2014 og ligger i Barne- og ungdomsklinikken ved Oslo universitetssykehus HF. NKSD er en felles koordineringsenhet for de ni nasjonale sentrene for sjeldne diagnoser i Norge.

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser består av følgende kompetansesentre:

  • Frambu senter for sjeldne funksjonshemninger - Frambu
  • Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer - NAPOS
  • Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser - NK-SE
  • Nevromuskulært kompetansesenter - NMK
  • Norsk senter for cystisk fibrose - NSCF
  • Senter for sjeldne diagnoser - SSD
  • Nasjonalt kompetansesenter for oral helse ved sjeldne medisinske tilstander - TAKO- senteret
  • TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser - TRS
  • Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier, NevSom
  • Enhet for arvelige og medfødte nevromuskulære tilstander ved OUS (EMAN). EMAN er tilknyttet NKSD gjennom Nevromuskulært kompetansesenter i egen samarbeidsavtale

 

Tilbake til NevSom

Fant du det du lette etter?