HELSENORGE

Tildeling av forskningsmidler fra ADHD Forskningsnettverk for 2020

Nasjonalt Forskningsnettverk for ADHD har siden starten i 2007 delt ut midler til forskningsprosjekter om ADHD. NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier har ansvar for å drifte nettverket.

Syv prosjekter fikk støtte fra ADHD Forskningsnettverk. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

Michael B. Lensing, NevSom

For 2020 var det mulig å søke om støtte til enkeltprosjekt innen forskning på inntil kr. 350.000. Det er en forutsetning at prosjektet kan defineres inn under formålet til ADHD forskningsnettverk som er «å bidra til kunnskapsutvikling, kompetanseheving og styrking av tiltak som fremmer behandling og oppfølging av personer med ADHD (St.prp. nr 1 i 2006/7)». 

Vi mottok 23 søknader innen søknadsfristen som var 26. april. For 2020 utdeles det totalt kr. 1.799.905 i prosjektstøtte til søknader som etter komiteens bedømmelse i størst grad var kjennetegnet av vitenskapelige originalitet, gjennomførbarhet og klinisk relevans.

Bedømmelseskomiteen har i år bestått av professor, PhD Jens Egeland; seniorforsker, PhD Kari Furu; overlege, PhD Kristin Romvig Øvergaard; seniorrådgiver, PhD Michael B. Lensing, samt psykologspesialist Egil Midtlyng som komiteens sekretær. Komiteen har som i tidligere år vært særskilt opptatt av å ivareta spørsmål knyttet til medlemmenes habilitet.

Følgende forskningsprosjekter har blitt tildelt økonomisk støtte:

  • Erik Winter Skogli (Sykehuset Innlandet HF) tildeles kr. 149.905 for prosjektet ”Life with ADHD as experienced from childhood to young adulthood: A qualitative sub-study of the LINEUP study”
  • Fartein Ask Torvik (Folkehelseinstituttet) tildeles kr. 350.000 for prosjektet «Skoleforløp hos barn med ADHD»
  • Anna Marita Milde (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge; RKBU Vest) tildeles kr. 350.000 for prosjektet «Barn med ADHD vansker – evaluering av foreldreveiledningstiltaket «ADHD-sløyfer» i De Utrolige Årene (DUA)
  • Siv Kvernmo (Universitetssykehuset i Nord-Norge) tildeles kr. 350.000 for prosjektet ”ADHD og ernæring: betydningen av omega-3 fettsyrer på ADHD-symptomer”
  • Torunn Stene Nøvik (St. Olavs hospital) tildeles kr 100.000 for prosjektet «Kognitiv atferdsterapi i gruppe for ungdom med ADHD»
  • Astri J Lundervold (Universitetet i Bergen) tildeles kr. 150.000 for prosjektet ”ADHD and the high risk of self-injury and suicidal behavior: A public health challenge calling for immediate action”
  • Wenche Arntsberg Grane (Helgelandssykehuset HF) tildeles kr 350.000 for prosjektet «Deficits of inhibitory and attentional control in adult ADHD, and their improvement through neuromodulation”


 

Tidligere tildelinger

På nettverkets nettside kan man se tildelinger på fag- og metodeutviklingsprosjekter, samt forskningsprosjekter fra 2013 og frem til i dag. Les mer om Nasjonalt forskningsnettverk for ADHD her.

Til NevSoms forside

Fant du det du lette etter?