Tildeling av midler fra ADHD Forskningsnettverk

Nasjonalt Forskningsnettverk for ADHD har siden starten i 2007 delt ut midler til forskningsprosjekter om ADHD. NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier har ansvar for å drifte nettverket.

gutt m forstørelsesglass, foto
ADHD Forskningsnettverk mottot 17 søknader, og 8 har mottatt forskningsstøtte. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

Michael B. Lensing, NevSom

For 2019 var det mulig å søke om støtte til enkeltprosjekt innen forskning på inntil kr. 350.000. Det er en forutsetning at prosjektet kan defineres inn under formålet til ADHD forskningsnettverk som er «å bidra til kunnskapsutvikling, kompetanseheving og styrking av tiltak som fremmer behandling og oppfølging av personer med ADHD (St.prp. nr 1 i 2006/7)».. 

Vi mottok 17 søknader innen søknadsfristen som var 31. mars. For 2019 utdeles det totalt kr. 2.350.00 i prosjektstøtte til søknader som etter komiteens bedømmelse i størst grad var kjennetegnet av vitenskapelige originalitet, gjennomførbarhet og klinisk relevans.

Bedømmelseskomiteen

Bedømmelseskomiteen har i år bestått av professor, PhD Jens Egeland; seniorforsker, PhD Kari Furu; førsteamanuensis, PhD Pål Zeiner; seniorrådgiver, PhD Michael B. Lensing, samt psykologspesialist Egil Midtlyng som komiteens sekretær. Komiteen har som i tidligere år vært særskilt oppmerksom på å ivareta spørsmål knyttet til medlemmenes habilitet.

Følgende forskningsprosjekter har blitt tildelt økonomisk støtte:

• Christian K. Tamnes (Universitetet i Oslo) tildeles kr. 350.000 for prosjektet ”Mapping patterns of atypical neurocognitive development in children with ADHD”

• Kristin Romvig Øvergaard (Oslo universitetssykehus HF) tildeles kr. 350.000 for prosjektet «Påvirker emosjonell labilitet hvordan det går med barn med ADHD? – En forløpsstudie fra førskole til skolealder»

• Torild Skrivarhaug (Oslo universitetssykehus HF) tildeles kr. 350.000 for prosjektet «Barn og ungdom med både ADHD og Type 1 diabetes (T1D); har de økt helserisiko?»

• Tiril Medin (Oslo MET) tildeles kr. 350.000 for prosjektet ”Hyperaktivitet er en form for selvbehandling i ADHD, hvis positiv effekt forsterkes av fysisk aktivitet”

• Jan Haavik (Universitetet i Bergen) tildeles kr 350.000 for prosjektet «Målrettet medikamentell behandling mot ADHD»

• Kari Klungsøyr (Universitetet i Bergen) tildeles kr. 200.000 for prosjektet ”ADHD – risikofaktorer og komorbid sykdom – en studie blant barn og voksne av begge kjønn”

• Elin Håkonsen Martinsen (Vestre Viken HF) tildeles kr 200.000 for prosjektet «Er dert sant at de med ADHD kan trylle? En studie om informasjon og medvirkning hos barn og ungdom med ADHD”

• Espen Anker (Oslo ADHD klinikk/Locus Coeruleus) tildeles kr 200.000 for prosjektet «Voksne ADHD pasienter i 2.linje tjenesten. En studie av sykdomsbilde, komorbiditet, arbeid, rus og kriminalitet»


Tidlingere tildelinger

nettverkets nettside kan man se tildelinger på fag- og metodeutviklingsprosjekter, samt forskningsprosjekter fra 2013 og frem til i dag.

Samling til høsten

En ny samling for forskningsnettverket vil bli avholdt fra 13.11.-14.11.2019 på Lysebu. Invitasjon vil bli sendt deltakerne i ADHD Forskningsnettverket og andre interesserte om litt.

Les mer om Nasjonalt forskningsnettverk for ADHD her.

Til NevSoms forside

Fant du det du lette etter?