HELSENORGE

Tildeling av midler fra ADHD Forskningsnettverk 2021

Nasjonalt Forskningsnettverk for ADHD har siden starten i 2007 delt ut midler til forskningsprosjekter om ADHD. NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier har ansvar for å drifte nettverket.

Fire prosjekter fikk støtte fra ADHD forskningsnettverk i 2021. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

Michael B. Lensing, NevSom

For 2021 var det mulig å søke om støtte til enkeltprosjekt innen forskning på inntil kr. 350.000. Det er en forutsetning at prosjektet kan defineres inn under formålet til ADHD forskningsnettverk som er «å bidra til kunnskapsutvikling, kompetanseheving og styrking av tiltak som fremmer behandling og oppfølging av personer med ADHD (St.prp. nr 1 i 2006/7)».  Brukermedvirkning vektlegges.

Vi mottok 12 søknader innen søknadsfristen som var 28. mars. For 2021 utdeles det totalt kr. 1.251.935 i prosjektstøtte til søknader som etter komiteens bedømmelse i størst grad var kjennetegnet av vitenskapelige originalitet, gjennomførbarhet og klinisk relevans.

Bedømmelseskomiteen har i år bestått av professor, PhD Jens Egeland; seniorforsker, PhD Kari Furu; overlege, PhD Kristin Romvig Øvergaard; faglig rådgiver, master i psykisk helsearbeid Hanne Skarsvaag; seniorrådgiver, PhD Michael B. Lensing, samt psykologspesialist Egil Midtlyng som komiteens sekretær. Komiteen har som i tidligere år vært særskilt opptatt av å ivareta spørsmål knyttet til medlemmenes habilitet.

Følgende forskningsprosjekter har blitt tildelt økonomisk støtte:

  • Mira Elise Glaser Holthe (Sykehuset Innlandet HF) tildeles kr. 350.00 for prosjektet ”Life with ADHD as experienced from childhood to young adulthood: A qualitative sub-study of the LINEUP study (LINEUP ADHD-Qualitative Part)”
  • Lars Kjerpeseth (Folkehelseinstituttet) tildeles kr. 350.000 for prosjektet «Diamond-A – association of ADHD and maternal diabetes»
  • Ingunn Mundal (Høgskolen i Molde) tildeles kr. 201.935 for prosjektet «Økt foreldreengasjement og tilfredshet med BUP-behandling ved hjelp av pårørendeopplæring: en randomisert kontrollert studie»
  • Jan Haavik (Universitetet i Bergen) tildeles kr. 350.000 for prosjektet ”Affektive svingninger ved ADHD hos voksne: kliniske mønstre og biologiske mekanismer”


Tidligere tildelinger

På nettverkets nettside kan man se tildelinger på fag- og metodeutviklingsprosjekter, samt forskningsprosjekter fra 2013 og frem til i dag.


Les mer om Nasjonalt forskningsnettverk for ADHD her

Til NevSoms forside

Fant du det du lette etter?