HELSENORGE

NSCF: RettigheterOmsorgspenger

Du kan få omsorgspenger som erstatning for tapt arbeidsinntekt når barnet ditt eller barnepasseren er syk.

Når barnet er kronisk syk eller funksjonshemmet og dette fører til en markert høyere risiko for fravær, kan du ha rett til ti ekstra stønadsdager for hvert kronisk sykt eller funksjonshemmet barn. I tillegg gjelder retten til omsorgspenger til barnet fyller 18 år. Du må søke NAV om ekstra antall stønadsdager.

Omsorgspenger på nav.no

Pleiepenger

Du kan få pleiepenger som erstatning for tapt arbeidsinntekt hvis du har et barn som trenger pleie og tilsyn hele døgnet i en periode.

Pleiepenger på nav.no

Du kan få pleiepenger som erstatning for tapt arbeidsinntekt i forbindelse med pleie av en nærstående i livets sluttfase.

Opplæringspenger

Du kan få opplæringspenger som erstatning for tapt arbeidsinntekt hvis du deltar på kurs eller annen nødvendig opplæring fordi barnet ditt har en funksjonshemning eller langvarig sykdom.

Opplæringspenger på nav.no

Grunnstønad

Du kan ha rett til grunnstønad for å dekke nødvendige, løpende ekstrautgifter som du måtte ha på grunn av din diagnose. Personer med cystisk fibrose kan ha rett til dekning av utgifter til fordyret kosthold ved diett.

Grunnstønad på nav.no

Hjelpestønad og forhøyet hjelpestønad

Du kan ha rett til hjelpestønad eller forhøyet hjelpestønad hvis du eller barnet ditt har et særskilt behov for pleie og tilsyn på grunn av diagnosen. Det er omfanget av ditt pleie og tilsynsbehov som bestemmer hvilken stønadsats du kan få. Forhøyet hjelpestønad gis ikke til personer over 18 år.

Hjelpestønad på nav.no

Forhøyet hjelpestønad på nav.no


Refusjon av utgifter til forbruksmateriell ved cystisk fibrose

Ved cystisk fibrose kan det ytes bidrag til full dekning av utgifter til forbruksmateriell som nevnt nedenfor. Annet spesielt medisinsk utstyr er godkjent på blå resept, jf. folketrygdloven § 5-14, forskriftens § 5, pkt. 7.

Det må godtgjøres ved erklæring fra spesialist i barnesykdommer eller spesialist i lungesykdommer eller fra tilsvarende avdeling i sykehus at søkeren lider av cystisk fibrose og trenger dette materiellet.

  • Hånddesinfeksjonsvæske.Daglig desinfeksjon krever bruk av hånddesinfeksjonsvæske og overflatedesinfeksjon. Dekning gis kun til væske.
  • Engangsslanger.50 sett slanger pr. år
  • Papirservietter
  • Spyttekrus.Normalforbruk er 1 – 3 pr. dag. Totalforbruk ca. 500 pr. år

Dekning av utgifter til næringsmidler

Du kan få legen din til å søke Helfo om dekning av utgifter til næringsmidler til medisinsk formål på blå resept. Det kan være hvis du har behov for næringsdrikker, næringstilskudd eller sondeernæring.

Les mer om dekning av utgifter til næringsmidler på helsenorge.no

 Lånekassens støtteordninger

Hvis du ikke kan jobbe ved siden av utdanningen fordi du har nedsatt funksjonsevne eller funksjonshemming, kan du få mer i støtte og støtte for en lengre periode.

Lånekassen.no

Stønad til bil

Har du nedsatt funksjonsevne og har behov for bil til å komme deg til og fra arbeid eller utdanning ut over videregående skole, kan du søke om tilskudd til bil. Tilskuddet er behovsprøvd.

Tilskudd til bil i arbeid og utdanning

Er du avhengig av heis eller rampe for å komme inn og ut av bilen, kan du få stønad til spesialtilpasset kassebil. Stønaden gis som rente- og avdragsfritt lån. Denne stønaden kan også gis til å dekke transportbehov i dagliglivet og avhenger ikke av at du er i arbeid eller under utdanning.

Lån til spesialtilpasset kassebil

Tilskudd til kjøreopplæring er økonomisk behovsprøvd.

Stønad til tannbehandling

Stønad til tannbehandling for sjeldne medisinske tilstander

Etter folketrygdloven kan det gis stønad til dekning av utgifter til nødvendig tannbehandling for personer med en sjelden diagnose. Det gjelder blant annet cystisk fibrose, primær ciliedyskinesi og shwachman-diamond syndrom. Du bør derfor informere din tannlege om diagnosen.

Hvis du eller din tannlege har spørsmål om dette så ta kontakt med TAKO-senteret som er et landsdekkende kompetansesenter for oral helse ved sjeldne diagnoser. 

Gå til TAKO-senteret

Du finner mer informasjon om stønaden på Helsenorge.no

Dekning av reiseutgifter for pasientreiser


Egenandel for fysioterapi - nytt fra 1. januar 2017

Stortinget har vedtatt at sykdomslista for fysioterapi skal avvikles fra 1. januar 2017.

Frem til nå har pasienter med en diagnose, det gjelder blant annet cystisk fibrose og primær ciliedyskinesi, vært fritatt for egenandel ved fysioterapi. Denne ordningen er nå avviklet. Det betyr at alle som går til behandling hos fysioterapeut (unntatt barn under 16 år og personer som får behandling for godkjent yrkesskade) må betale egenandel fra første behandling. 
 
Dette er nytt fra 1. januar 2017:

  • Du får frikort egenandelstak 2 uten å søke om det. Det kommer automatisk i posten innen tre uker etter at egenandelstaket er nådd.

  • Egenandelstaket er redusert fra kr. 2670 til kr. 1990 for 2017

  • Hvis du har betalt for mye, blir beløpet du har krav på automatisk tilbakebetalt.

  • Aldersgrensen for egenandelsfritak er hevet fra 12 år til 16 år.


Du kan selv følge med på dine registrerte egenandeler ved å logge seg på selvbetjeningsløsningen Mine egenandeler på helsenorge.no.

Les mer om frikort og egenandeler på helsenorges nettsiderFant du det du lette etter?