Autisme- og Tourettesutvalget

Autisme- og Tourettesutvalget ble oppnevnt i statsråd 22. juni 2018. Utvalget er en oppfølging av et vedtak i Stortinget. Utvalget skal levere sin utredning i form av en NOU innen 31. desember 2019.

Autisme- og Tourettesutvalget skal gjennomgå og vurdere dagens situasjon for personer med en autismeforstyrrelse og beslektede diagnoser som Tourettes syndrom. Utvalget skal se nærmere på tjenestetilbudet, kartlegge behov og bidra til mer kunnskap om diagnosene, herunder pårørendes situasjon. Utvalget skal foreslå hvordan man kan forbedre tjenestetilbudet i et livsløpsperspektiv.

Seskjonsleder Ellen Kathrine Munkhaugen fra Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst deltar i utvalget.

Du kan følge utvalgets arbeid på deres hjemmeside