informasjon om planlagt prosjekt - HRT-behanding

I løpet av de siste månedene har det pågått et arbeid med å beskrive et prosjekt med mål om å prøve ut ny teknologi - virtual reality (VR) i behandling av Tourettes syndrom (TS). Det aktuelle prosjektet retter seg mot fagpersoner som har mottatt opplæring i HRT og som tilbyr denne behandlingen i klinikk. 

Sentralt for prosjektet er å utvikle et Virtual Reality verktøy som kan benyttes som et supplement til ordinær habit reversal training. Rasjonalet for å prøve ut teknologien er at den gir muligheter for eksponeringsterapi på pasienter med Tourettes. Gjennom VR kan pasienter som opplever situasjonsbetingede tics få mulighet til å eksponeres for disse situasjonene under trygge omgivelser, og dermed øve på sine konkurrerende responser. 

Andre mål med prosjektet er å redusere drop-out fra behandling, øke gjennomføring av trening og sikre bedret behandlingseffekt. Dette forventes å forebygge sekundærproblematikk som fysiske, og psykiske helseplager og dermed gi en samfunnsøkonomisk helsegevinst.

Deltakere i arbeidet så langt: 
  • Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, TS og narkolepsi Helse Sør-Øst (RKT), Innovasjonsavdelingen ved Oslo Universitetssykehus 
  • Klinikk for psykisk helse og avhengighet (PHA) ved OUS 
  • Nevropsykiatrisk poliklinikk Sykehuset i Vestfold 
  • To barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) ved OUS.

En sentral drivkraft og samarbeidspartner i arbeidet er VR Traveler. Dette er en privat aktør med spesialkompetanse på virtual reality. Status nå er at det er utformet en bekrivelse av prosjektet som inngår i VR-Traveler sin innovasjonskontrakt med Innovasjon Norge. En forutsetning for prosjektet er at denne kontrakten utløser nødvendige midler.
  
VR verktøyet som skal utvikles vil være bygget som en «Netflix» løsning hvor terapeut enkelt kan velge på en pad hvilken simulering pasienten skal oppleve i VR brillen. Det vil lagt opp til at noen pasienter kan ta med seg brillen hjem. VR brillene er spesial-programmerte, så det vil ikke være mulig å gjøre annet enn å se innhold som terapeuten har valgt på VR brillen. VR verktøyet er planlagt for testing hos klinikkene høst 2020.

Forventninger og krav til deltakende enheter
Det stilles ikke krav om økonomiske bidrag inn i prosjektet. Kostnader til å utvikle verktøyet og film-materialet forutsettes dekket via søknad til Innovasjon Norge. Behandlere som deltar i prosjektet skal gjennomføre HRT-behandling som vanlig, og vil måtte avsette noe tid til innføring og tilpasning av VR-teknologien. Det vil bli utarbeidet en forskningsprotokoll og behandlere må påregne noe tid til innsamling av relevante data. Deltakelse forutsetter forankring i lokal ledelse.

Ved ønske om mer informasjon om og eventuell deltakelse i prosjektet, ta gjerne kontakt med Tage Lien på e-post: taglie@ous-hf.no eller mobil: 91520389. Svarfrist 1. april 2020

Utviklingsmuligheter og bredere anvendelse
Selv om prosjektet som planlegges nå er avgrenset forventes at VR verktøyet vil ha et potensiale for å anvendes på andre pasientgrupper. En videre utvikling og tilpasning til andre pasientgrupper vil kreve nærmere avtale med VR Traveler. 

Verktøyet gir muligheter for simuleringer som f.eks mindfulness øvelser, å stå i en heis, vente i kø, være på kino, sitte på tog/buss/trikk osv. VR Traveler vil produsere innhold ut fra ønsker som terapeutene i prosjektet ønsker av simuleringer til sine behandlinger.