HELSENORGE

NEVROPSYKIATRISK KONSULTASJONSTEAM HØST 2022

Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst (RKT) har reetablert Nevropsykiatrisk konsultasjonsteam for behandlere i spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst.

Behandlere kan søke tid for konsultasjon i saker som er relatert til RKT sine målgrupper, og det kan søkes råd og veiledning vedrørende utredning, diagnostisering, tiltak og behandling. Enheter fra både barne- og voksenfeltet er velkommen til å ta kontakt. Møtene gjennomføres primært digitalt, men fysisk oppmøte i RKT sine lokaler er mulig dersom ønskelig.

Spørsmål eller ønske om tid hos konsultasjonsteamet sendes på mail til Kari Anne Pedersen: kaaped@ous-hf.no​ eller til post.rkt@ous-hf.no

Dato for møter høst 2022:
Tirsdag 30.08 kl. 12:00 – 15:30

Tirsdag 20.09 kl. 12:00 – 15:30

Tirsdag 25.10 kl. 12:00 – 15:30

Tirsdag 15.11 kl. 12:00 – 15:30

Tirsdag 13.12 kl. 12:00 - 15:30

Med forbehold om mulige endringer

Faste medlemmer av konsultasjonsteamet:
Mats Fredriksen
Cand. med, spesialist i psykiatri og nevrologi
Overlege ved RKT og ved ADHD-poliklinikken for voksne, Psykiatrien i Vestfold HF

Morten Bekk
Psykologspesialist RKT

Kari Anne Pedersen
Rådgiver RFM og sekretær/koordinator for konsultasjonsteamet
Tlf: 901 63 501

I tillegg vil andre medarbeidere ved RKT delta i konsultasjonene, avhengig av problemstilling som er meldt opp.

Hvordan søke råd fra konsultasjonsteamet:
Forespørsel om konsultasjon sendes på mail til post.rkt@ous-hf.no eller kaaped@ous-hf.no eller på telefon 901 63 501.
Dersom mail brukes, skal ikke pasientsaken beskrives i henvendelsen, men sendes i anonymisert form til RKT når tidspunkt for konsultasjon er avtalt og samtykke innhentet. Det er en forutsetning at nødvendig samtykke fra pasient innhentes i den enhet som søker konsultasjon.

Informasjon om saken som sendes til konsultasjonsteamet skal beskrive anonymisert problemstilling og kortfattet relevant bakgrunnsinformasjon. Mer utfyllende informasjon for å belyse saken gis i møte med konsultasjonsteamet.

Den som søker konsultasjon har det hele og fulle pasientansvar med tilhørende journalplikt. Det blir ikke ført pasientjournal i RKT, men en logg som registrerer type henvendelse, problematikk og aktuell enhet/fagperson. Dette i henhold til retningslinjer fra personvernombudet ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål.
Konsultasjoner gjennomføres via videokonferanse.

Ved behov for ytterligere informasjon, ta kontakt med Kari Anne Pedersen

Bodil Sjømæling                                         
Seksjonsleder RKT                                      
Tlf: 902 57 258                                            
E-post: sjob@ous-hf.no                             

Kari Anne Pedersen
Rådgiver/koordinator RKT
Tlf: 901 63 501