Helsenorge

Skolevegring i koronaens tid

Barn med nevroutviklingsforstyrrelser som vegrer seg for å gå på skolen eller har et høyt fravær av ulike årsaker, kan i disse tider hvor alle barn er hjemme fra skolen, oppleve smitteverntiltakene som en lettelse – en pause. Man føler seg ikke annerledes på samme måte, og kjenner ikke på de samme utfordringene det medfører å ikke gå på skolen. Noen kan nok oppleve at presset og stresset i familien blir mindre og det gir plass til en mer positiv samhandling. Noen av barna kan logge seg på skolen online, slik andre barn gjør, og tar igjen noe av det de har mistet både faglig og sosialt. Andre kan oppleve det lettere å være i kontakt med skolen, fordi de ikke lenger trenger å være redd for alle spørsmålene om hvorfor de har vært borte.

(c) Else Marie Eriksen

For noen barn og unge vil fortsatt vegringen være et faktum. De har ikke den trygge relasjonen til lærer eller assisistent, ei heller til medelever. For disse er kanskje også presset noe mindre og kjennes som en «pustepause» akkurat nå, men utfordringene som ofte følger av en skolevegringssituasjon; som f.eks det å snu døgnet, isolere seg fra familie og venner, dårlig søvn, vanskeligheter med hygiene, manglende motivasjon, dårlig matlyst, svingende humør, angst og depresjon er minst like mye til stede. 

I disse korona tider er det noen viktige prinsipper som vi råder familier med barn og unge som har skolevegring å følge: 
  • Lag en dagsplan tilpasset barnets/ ungdommens alder og funksjonsnivå. 
  • Ha en god døgnrytme. 
  • Spis minst ett måltid sammen. 
  • Ha fokus på gode samspillsituasjoner. 
  • Gi tydelige og konkrete beskjeder 
  • Bli enige om en hyggelig aktivitet å gjøre sammen. 
  • Ha et tydelig skille på når det er arbeidstid og når det er fritid. Vær en god rollemodell for gode arbeidsvaner. 
  • Hold kontakt med en venn eller en jevnaldrende som man kan gjøre noe sammen med enten på nett eller «live», men følg smittevernregler. 
  • Hold kontakt med lærer flere ganger i uken. Samarbeid med lærer og elev om å finne gode kommunikasjonsformer for å holde kontakten.
Dersom det er spørsmål eller noe man ønsker å drøfte, ta kontakt med de i nettverket som kan hjelpe. Ved bekymring om økende symptomer på psykisk lidelse, ta kontakt med fastlege/ BUP

Ved spørsmål om skolevegring ta kontakt med Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi- Helse sør-øst v/ Ulla Irene Hansen tlf: 93468353 ( e-post: hanul@ous-hf.no

Link med informasjon om ASF og skolevegring: 
Andre kilder om skolevegring: