World Autism Awereness Day

Verdens Autismedag 2 april

I dag er det FN-dagen for bevissthet rundt autisme, en dag som markeres over hele Europa og i verden.


Mye annet kan ta fokus denne våren 2020, men vi vil allikevel gjøre folk oppmerksom på at det kjempes kamper hele året og år etter år for å gjøre samfunnet mer autismevennlig, og å gi personer med autisme og deres familie og nettverk et bedre liv. 

Det ble nylig overlevert en NOU (Norges offentlige utredninger) til helseminister Bent Høie, fra et utvalg som har jobbet intenst med å dokumentere situasjonen i Norge for mennesker med autisme og mennesker med Tourettes syndrom og deres pårørende. Videre har de kommet med mange forslag til tiltak som kan forbedre en del av de områdene som er avdekket som for dårlige.

Vi i Regional kompetansetjeneste vil forsikre mennesker med autisme og deres familier om at vi jobber hardt nå med å forberede et høringssvar til NOUèn.

Vi vet at det er store forskjeller på tilbudet til f.eks barn med autisme når det gjelder behandling og oppfølging i barnehage og skole, og når det gjelder voksne med behov for tjenester fra f.eks psykisk helsevern. Detter er områder vi jobber med daglig når det gjelder å heve kompetansen til de som skal yte disse tjenestene.

Temaet for 2020 er "overgang til voksenlivet"  og vi vet det er  vanskelig for voksne med autismespekterforstyrrelser å komme inn i et arbeidsliv på sine vilkår. Her er NAV systemet og universitet – og høyskolesystemene viktige samarbeidspartnere.

Vi jobber kontinuerlig med å nå ut med kunnskap og kompetanse til utdanningsinstitusjonene, både innenfor helse og utdanning/opplæring.

Vi vet også at pårørende/familier til barn og unge og også voksne med autismespekterforstyrrelser har svært krevende omsorgsoppgaver og oppfølgingsoppgaver over lang tid, og ofte også langt opp i voksenlivet hvor barna ellers blir mer selvstendige og etablerer seg på egen hånd. 

Noen har kanskje sett Filmen om Ervin,  som kan sees på NRK 2, som gir oss en sterk historie om hverdagsliv , foreldrebelastning og det å stå veldig alene om oppgaven.

Det er nå håp om at forslagene til endring i tjenestetilbudet i  NOUèn kan gjøre noe med behovet for et mer enhetlig tilbud til mennesker med autisme og deres familier, særlig når det gjelder tilbud om behandling og oppfølging, kontinuitet i tjenestetilbudet, samhandling mellom instanser i hjelpeapparatet og en erkjennelse at dette er alvorlig og en livslang problematikk.

Vi vil sende en varm støtte til alle med autisme og deres familier på denne dagen som vi håper mange vil markere tydelig!

Mer informasjon;