Individuell plan

Ved alvorlig kreftsykdom vil de fleste pasienter ha rett på, og nytte av, å få utarbeidet en Individuell plan. Helsepersonell skal ha kunnskap om og rutiner for å utarbeide Individuell plan i samarbeid med pasientene de møter.  På denne siden har vi lagt ut en mal og andre verktøy som kan være til hjelp i arbeidet med Individuell plan.

En Individuell plan (IP) skal sikre at pasienten får muntlig informasjon og en skriftlig oversikt over de mål, tiltak og kontaktpersoner som er aktuelle for vedkommende i behandlingsforløpet. I dialog med helsepersonell informerer pasienten og eventuelt pårørende om hva som er viktig for dem i tiden som kommer. Basert på informasjonen som blir gitt bidrar helsepersonell fra ulike tjenester med informasjon og tiltak som kan være til hjelp. Individuell plan er et verktøy for å sikre god dialog og målrettet samarbeid mellom pasient, pårørende og hjelpeapparatet.

Pasienter med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester har rett til å få utarbeidet en individuell plan dersom pasienten ønsker det (Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5).

Ansatte i spesialisthelsetjenesten og i den kommunale helse- og omsorgstjenesten har plikt til å kartlegge om pasienten har IP, informere om at de kan ha rett til å få utarbeidet en IP, og starte arbeidet med en IP der det er behov. For at Palliativt senter i Spesialisthelsetjenesten skal kunne benytte seg av refusjonskode Z51.50 (ICD-10) for palliativ behandling stilles det krav til at virksomheten kan dokumentere systematisk samarbeid med primærhelsetjenesten gjennom bruk av individuell plan.

Individuell plan skal inneholde

a) en oversikt over pasientens og brukerens mål, ressurser og behov for tjenester.
b) en oversikt over hvem som deltar i arbeidet med planen.
c) en angivelse av hvem som er koordinator for planen.
d) en oversikt over hva pasient og bruker, tjeneste- og bidragsyterne og eventuelt pårørende vil bidra med i planarbeidet.
e) en oversikt over hvilke tiltak som er aktuelle og omfanget av dem, og hvem som skal ha ansvaret for disse.
f) en beskrivelse av hvordan tiltakene skal gjennomføres.
g) en angivelse av planperioden og tidspunkt for eventuelle justeringer og revisjoner av planen.
h) pasientens og brukerens samtykke til at planen utarbeides og eventuelt samtykke til at deltakere i planleggingen gis tilgang til taushetsbelagte opplysninger. 
i) en oversikt over nødvendig eller ønskelig samarbeid med andre tjenesteytere, institusjoner og etater.
 
(Hentet fra kapittel 5, § 19 i  Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator)

 MAL for Individuell plan

Malen ble revidert og oppdatert ved KLB i januar 2017 og kan benyttes både i spesialisthelsetjenesten og i kommunen.

Forskrift og lovtekst om Individuell plan: pasientens rett og helsepersonells plikt

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator
Pasient og brukerrettighetsloven § 2-5
Helse og omsorgstjenesteloven, Kapittel 7
Spesialisthelsetjenesten § 2-5 og § 2-5 a.
Psykisk helsevernloven § 4-1

E-læringsprogram om Individuell plan

Det er flere eksempler på e-læringsprogram. Her finner du utfyllende informasjon om hensikten med planen og hvordan du kan bruke den i møte med pasienten:

E-læring om Individuell plan fra Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse.

Nettbasert opplæringsprogram for bruk av Individuell Plan fra Helse Midt-Norge RHF i samarbeid med Nasjonalt senter for telemedisin og samhandling (NST).

Helsedirektoratets veileder om Individuell plan

Helsedirektoratets veileder om Individuell plan og koordinator

Pasientvennlige nettsider om Individuell plan

Kreftforeningen om Individuell plan

Helse Norge om Individuell plan

Spørsmål eller behov for faglig undervisning?

Har du spørsmål eller ønsker undervisning om teamet? Ta kontakt med KLB på e-post eller telefon: 230 26 684.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.