Informasjon om korona med råd om symptomlindring

Lindring av døende pasienter med Covid-19 som ikke er aktuelle for intensivbehandling, vil i stor grad være som for andre døende.
Generelle nasjonale retningslinjer kan derfor følges. For noen kan imidlertid sykdomsforløpet være mer dramatisk med rask utvikling av alvorlig grad av tungpust. For enkelte vil  dette arte seg som truende kvelning. Kompetansesenter i lindrande behandling, Helseregion Vest, som har nasjonal funksjon for lindrende behandling ved livets slutt, har i forbindelse med Covid-19 oppdatert behandlingsalgoritmen for dyspné ved livets slutt.

I tillegg har kompetansesenteret utviklet en behandlingsalgoritme for truende kvelning.

Helsedirektoratet har utviklet en veileder for håndtering av Covid-19, der ett av kapitlene omhandler kommunehelsetjenesten. Vær oppmerksom på at anbefalinger kan bli oppdatert raskt. Ved behov for råd, kontakt det lokale palliative senteret.


Behandlingsalgoritmer for vanlige symptomer hos døende voksne oppdatert fra Helse Vest Nasjonale faglige råd for lindrende behandling i livets sluttfase Veileder fra Helsedirektoratet om håndtering av Covid-19 på sykehjem

WHO gir gode råd om psykiske aspekter ved Covid-19

Akutt syke eldre i koronaens tid Covid-19 retningslinjer fra NICE Delirium ved Covid-19 Døende sykehjemspasienter med Covid-19 - behandling, pleie og omsorg Fra EAPCs blogg – palliasjon i pandemitider "Gode råd til helsepersonell for å mestre korona-relatert stress"Helsebiblioteket – samleside om koronavirus Kasuistikk beskrevet i TidsskriftetKreftomsorg under Covid-19
Kreftomsorg under Covid-19 epidemien. Erfaringer fra et kreftsenter i USA
Lindring av truende kvelning hos døende pasienter med Covid-19 – artikkel i Tidsskriftet
Fant du det du lette etter?