Informasjon om korona med råd om symptomlindring

Lindring av døende pasienter med Covid-19 som ikke er aktuelle for intensivbehandling, vil i stor grad være som for andre døende.
Generelle nasjonale retningslinjer kan derfor følges. For noen kan imidlertid sykdomsforløpet være mer dramatisk med rask utvikling av alvorlig grad av tungpust. For enkelte vil  dette arte seg som truende kvelning. Kompetansesenter i lindrande behandling, Helseregion Vest, som har nasjonal funksjon for lindrende behandling ved livets slutt, har i forbindelse med Covid-19 oppdatert behandlingsalgoritmen for dyspné ved livets slutt.

I tillegg har kompetansesenteret utviklet en behandlingsalgoritme for truende kvelning.

Helsedirektoratet har utviklet en veileder for håndtering av Covid-19, der ett av kapitlene omhandler kommunehelsetjenesten. Vær oppmerksom på at anbefalinger kan bli oppdatert raskt. Ved behov for råd, kontakt det lokale palliative senteret.

Nasjonale råd og retningslinjer

Nasjonale faglige råd for lindrende behandling i livets sluttfase Veileder fra Helsedirektoratet om håndtering av Covid-19 på sykehjem
Behandlingsalgoritmer for vanlige symptomer hos døende voksne oppdatert fra Helse VestPsykososial beredskap i kriser og katastrofer

E-læring

Palliativ behandling av eldre og alvorlig syke med Covid-19Undervisningsfilmer om lindring av tung pust

Artikler

Ni av ti som døde med covid-19, hadde kronisk sykdomSymptomprofil, behandling og lindring hos pasienter med Covid-19Utbrudd av Covid-19 ved tre sykehjem i BergenDelirium ved Covid-19Døende sykehjemspasienter med Covid-19 - behandling, pleie og omsorg

Nettressurser

Helsebiblioteket – samleside om koronavirus
WHO "position paper" om lindrende behandling ved kriser og katastrofer
Samleside fra EAPC – publikasjoner om pandemien
Covid-19 retningslinjer fra NICE
Fant du det du lette etter?