Kommunale prosjekter i lindrende behandling

Helsedirektoratet utlyser hvert år prosjektmidler for å øke kompetansen og styrke kvaliteten innen lindrende behandling og omsorg i kommuner og bydeler.

KLB har i samarbeid med Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) ansvar for innstillingen av søknadene, og ønsker å være i dialog med tilskuddsmottakerne i prosjektperioden.

Sjur Bjørnar Hanssen, telefon 23 02 76 85/414 19 101
Torunn Wester, telefon 23 02 76 83/913 99 014

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i fylket kan også kontaktes for råd og veiledning.

I region sør-øst skal søknadene sendes til:
For Agder og Vestfold og Telemark: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.
For Oslo, Viken og Innlandet: Statsforvalteren i Oslo og Viken.
Klikk på lenkene for mer informasjon.
Søknadsfrist er 1. mars 2021

Mer om tilskuddsordningen på Helsedirektoratets hjemmesider 

Disse kommunene fikk tildelt prosjektmidler i 2020

Sør: (9 kommuner, 10 søknader)

Horten kommune: Trygg og ivaretatt.
Kontaktperson: Eirin Marie Buan eirin.buan@horten.kommune.no

Kragerø kommune: Felles løft for kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt på tvers av avdelinger og virksomheter.

Kontaktperson: Stella-Renée Syvertsen stella.syvertsen@kragero.kommune.no

Kristiansand kommune: Simulering av forhåndssamtaler.

Kontaktperson: Olga Rugsland Espegren ore@kristiansand.kommune.no

Lindesnes kommune: Kompetanseheving innen grunnleggende palliasjon ovenfor helsefagarbeidere/sykepleiere.

Kontaktperson: Lene R. Hægbostad lene.romteland@lindesnes.kommune.no

Midt-Telemark kommune: Livets siste dager i Midt-Telemark. Kontaktperson: Frøydis Haukeland froydis.haukeland@mt.kommune.no

Porsgrunn kommune: Hvordan opplever pårørende den lindrende omsorgen mot slutten av livet i Porsgrunn og Skien kommune? Innføring av pasientforløp og forhåndssamtaler til palliative kreftpasienter.

Kontaktperson: Svend Martin Østevik svend.martin.ostevik@porsgrunn.kommune.no

Sandefjord kommune: 1. Implementering av Mobid 2 i institusjonstjenesten.

Kontaktperson: Unni Stensvold unni.stensvold@sandefjord.kommune.no

Sandefjord kommune: 2. Implementering av elektronisk palliativ plan.

Kontaktperson: Anita Nilo anita.nilo@sandefjord.kommune.no

Vinje kommune: Observasjon av pasientar for å gje god palliasjon.

Kontaktperson: Berit Bråstøyl berit.braastoyl@vinje.kommune.no

Øst: (15 kommuner, 25 søknader)

Fredrikstad kommune: 1. Kompetanseheving og samspill innen barnepalliasjon og ivaretakelse av familien i en særdeles krevende situasjon.

Kontaktperson: Ine Trevland intr@fredsrikstad.kommune.no

Fredrikstad kommune: 2. Forberedende samtale i hjemmet – mer hjemmetid.

Kontaktperson: Elisabeth Bjørnstad Karlsen elbk@fredrikstad.kommune.no

Frogn kommune: Samarbeid og felles kompetanseløft. Kommunalt palliativt team og etablering av lindrende senger.

Kontaktperson: Bjørg Johannessen bjorg.johannessen@frogn.kommune.no

Halden kommune: 1. Livets siste dager i hjemmebaserte tjenester.

Kontaktperson: Heidi Nygaard Wang heidinygaard.wang@halden.kommune.no

Halden kommune: 2. Innføring av palliativ plan i Halden kommune.

Kontaktperson: Ellen Rosseland Hansen ellenrosseland.hansen@halden.kommune.no

Halden kommune: 3. Kompetansehevende prosjekt i grunnleggende palliasjon.

Kontaktperson: Marianne Solvang marianne.solvang@halden.kommune.no

Hamar kommune: Trenger vi å snakke om det?

Kontaktperson: Irene Mari Røen irene.mari.roen@hamar.kommune.no

Hvaler kommune: Palliativ plan i Hvaler kommune.

Kontaktperson: Johanne Langvik jlan@hvaler.kommune.no

Indre Østfold kommune: 1. Implementere tiltaksplanen «Livets siste dager».

Indre Østfold kommune: 2. Styrke ressurssykepleieren i palliasjon og kreftomsorg og heve kompetansenivået på tjenestestedet.

Kontaktperson: Håkon Johansen hakon.johansen@io.kommune.no

Kongsberg kommune: Prosjekt palliasjon i Kongsberg – en integrert palliativ modell.

Kontaktperson: Karin Aaker karin.aaker@kongsberg.kommune.no

Moss kommune: Prosjekt tiltaksplan «Livets siste dager»

Kontaktperson: Ine Heiberg ine.heiberg@moss.kommune.no

Oslo kommune, Frogner bydel: Kompetansehevende tiltak i hjemmetjenesten lindrende behandling og omsorg ved livets slutt.

Kontaktperson: Maja Berg Kristoffersen maja.berg.kristoffersen@bfr.oslo.kommune.no

Oslo kommune, Grünerløkka bydel: Ressursteam palliasjon.

Kontaktperson: Hanne Syse hanne.syse@bga.oslo.kommune.no

Oslo kommune, Nordstrand bydel: Palliasjon i hjemmetjenesten.

Kontaktperson: Tonje Cathrine Knarbo tonje.knarbo@bns.oslo.kommune.no

Oslo Kommune, St.Hanshaugen: Behandling og omsorg ved livets slutt i hjemmet.

Kontaktperson: Adalhiza Brand Adalhiza.brand@bsh.oslo.kommune.no

Oslo kommune, Sykehjemsetaten: Palliasjon – videreutvikling av kursserien «Den lille forskjellen».

Kontaktperson: Johanne Marie Askvig johannemarie.askvig@sye.oslo.kommune.no

Oslo kommune, Ullern bydel: Tverrfaglig kompetansehevende prosjekt i palliasjon.

Kontaktperson: Hilde Solbakken Berggaard hilde.berggard@bun.oslo.kommune.no

Oslo kommune, Østensjø bydel: Kompetanseløft for hjemmetjenesten i Bydel Østensjø i klinisk observasjonskompetanse og lindrende behandling.

Kontaktperson: Karla Robles Larsen karla.larsen@bos.oslo.kommune.no

Oslo kommune, Vestre Aker bydel: Styrking av ressurssykepleiere/helsefagarbeidere sin kompetanse for å kunne utøve god palliativ omsorg til hjemmeboende alvorlig syke brukere.

Kontaktperson: Cathrine Stokke cathrine.stokke@bva.oslo.kommune.no

Ringsaker kommune: Lindrende behandling i Ringsaker 2020.

Kontaktperson: Ingvild Røe ingvild.roe@ringsaker.kommune.no

Rælingen kommune: Kompetansehevende tiltak innen lindrende behandling og omsorg ved livets slutt for lindrende plasser på Fjerdingby helsetun og hjemmetjenestene.

Kontaktperson: Hanne Solvang hanne.solvang@ralingen.kommune.no

Stange kommune: Barnepalliasjon i Stange kommune, kompetanseheving og samhandling.

Kontaktperson: Åsa Serholt Jensen asa.serholt.jensen@stange.kommune.no

Våler kommune (i tidl. Østfold): Ivaretagelse av den døende pasient og deres pårørende.

Kontaktperson: Trine Bråthen trine.brathen@valer-of.kommune.no

Øvre Eiker kommune: Palliasjon i 5 steg, grunnleggende kompetanse i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt for fagarbeidere i hjemmetjenesten.

Kontaktperson: Elisabeth Bjørndalen elisabeth.bjorndalen@ovre-eiker.kommune.no

Åsnes kommune: Interkommunalt samarbeid for å heve kompetansen til ansatte i hjemmetjenesten og sykehjem, slik at pasienter og deres pårørende opplever trygghet og får medvirke til å ta viktige avgjørelser i siste fasen av livet.

Kontaktperson: Heidi Gjerdrum heidi.gjerdrum@asnes.kommune.no

 

Disse kommunene fikk tildelt prosjektmidler i 2019

Sør:
Bø kommune: Tverrfaglige og helhetlige kompetansetiltak innen lindrende behandling og omsorg ved livets slutt.
Kontaktperson: Frøydis Haukeland froydis.haukeland@bo.kommune.no

Horten kommune: «Med fokus på livet – om trøst, lindring og en verdig død.»
Kontaktperson: Stina Johannessen stina.johannessen@horten.kommune.no

Kragerø kommune: Samarbeid på tvers av avdelinger og virksomheter for å sikre kontinuitet i tjenestetilbudet. Kontaktperson: Stella-Renée Syvertsen stella.syvertsen@kragero.kommune.no

Kristiansand kommune: Simulering av forhåndssamtaler. Kontaktperson: Olga Rugsland Espegren ore@kristiansand.kommune.no

Kviteseid kommune: Kompetanseheving og oppstart av Livets siste dager. Kontaktperson: Olav Kaasa olav.kaasa@kviteseid.kommune.no

Larvik kommune: "Livets siste dager." Kontaktperson: Kristin Skalleberg kristin.skalleberg@larvik.kommune.no

Lillesand kommune: De siste dager og timer – behandling, pleie og omsorg ved livets slutt. Kontaktperson: May Lauvnes may.lauvnes@lillesand.kommune.no

Lindesnes kommune: Kompetanseheving innen grunnleggende palliasjon ovenfor helsefagarbeidere/sykepleiere. Kontaktperson: Lene R. Hægbostad ler@lindesnes.kommune.no

Mandal kommune: Lindring i helse og omsorg. Kontaktperson: Lotti Karjala Løvhaug lotti.karjala.lovhaug@mandal.kommune.no

Marnardal kommune: Kompetanseheving for ansatte på institusjon og åpen omsorg innen lindring og pleie til alvorlig syke og døende og ivaretakelse av deres pårørende. Kontaktperson: Unn-Christin K. Melby unn-christin.melby@marnardal.kommune.no

Re kommune: Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg i Re kommune. Kontaktperson: Ingerd Saasen Backe ingerd.backe@re.kommune.no

Sandefjord kommune: 1. Borte bra – hjemme best. Barnepalliasjon.
Sandefjord kommune: 2. "Implementering av elektronisk palliativ plan"
Kontaktperson: Anita Nilo anita.nilo@sandefjord.kommune.no

Skien kommune: Ambulerende kreftteam – Oppfølgingsteam for kreftpasienter og alvorlig syke.
Kontaktperson: Sigrid Skarholt sigrid.skarholt@skien.kommune.no

Songdalen kommune 1: Innføring av kartleggingsverktøyet Mobid-2 i habiliteringstjenesten.

Songdalen kommune 2: Innføring av palliativ plan.
Kontaktperson: Kamilla Steinsvåg  kamilla.steinsvag@songdalen.kommune.no

Valle kommune: Kompetanse og rutiner ved livets slutt.
Kontaktperson: Solveig Kyrvestad solveig.kyrvestad@valle.kommune.no

Vinje kommune: Observasjon av pasientar for å gje god palliasjon.
Kontaktperson: Berit Bråstøyl berit.braastoyl@vinje.kommune.no

ØST:
Eidsberg kommune: Prosjekt med tiltak for å øke tjenestekvalitet i palliasjon. Kontaktperson: Håkon Johansen hakon.johansen@eidsberg.kommune.no

Fredrikstad kommune: Kompetanseheving og samspill innen barnepalliasjon og ivaretakelse av familien i en særdeles krevende situasjon. Kontaktperson: Stine Bjerkebakke stib@fredrikstad.kommune.no

Fredrikstad kommune: Forberedende samtale i hjemmet- mer hjemmetid. Kontaktperson: Elisabeth Bjørnstad Karlsen elbk@fredrikstad.kommune.no

Frogn kommune: Etablering av kommunalt kreftteam med hovedfokus på palliative forløp. Kontaktperson: Elisabeth Nilsen elisabeth.nilsen@frogn.kommune.no

Gjøvik kommune: Kompetanseheving gjennom «Digital opplæringspakke i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt» og spredning av kunnskap om forhåndssamtaler. Kontaktperson: Målfrid Schiager malfrid.schiager@gjovik.kommune.no

Halden kommune: Livets siste dager i hjemmebaserte tjenester.
Kontaktperson: Heidi Nygaard Wang heidinygaard.wang@halden.kommune.no

Hamar kommune: Trenger vi å snakke om det?
Kontaktperson: Irene Mari Røen irene.mari.roen@hamar.kommune.no

Hole kommune: Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. Kontaktperson: Anne Marit Hamstad Fuglum anne.marit.fuglum@hole.kommune.no

Kongsberg kommune: Prosjekt palliasjon i Kongsberg- en integrert palliativ modell. Kontaktperson: Karin Aaker karin.aaker@kongsberg.kommune.no

Modum kommune: Livskvalitet – hele livet ut. Kontaktperson: Audun Eriksen audun.eriksen@modum.kommune.no

Nedre Eiker kommune: Styrke ressurssykepleiernettverket når det gjelder egen kompetanse og bidra til at de på best mulig måte kan formidle egen kompetanse til kollegaer og andre samarbeidspartnere.
Kontaktperson: Ann Karin Johannesen annkarin.johannesen@neiker.no

Oppegård kommune: Arbeid med alvorlig syke og døende barn og unge – trygghet i egen rolle. Kontaktperson: Lasse Sebastian Wethal Lasse.Sebastian.Wethal@oppegard.kommune.no


Oslo kommune, Frogner bydel: Kompetanseløft for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. Kontaktperson: Maja Berg Kristoffersen maja.berg.kristoffersen@bfr.oslo.kommune.no

Oslo kommune, Grünerløkka bydel: Ressursteam palliasjon
Kontaktperson: Hanne Syse hanne.syse@bga.oslo.kommune.no

Oslo kommune, Nordstrand bydel: Palliasjon i hjemmetjenesten, seksjon Alvorlig sykdom. Kontaktperson: Tonje Cathrine Knarbo tonje.knarbo@bns.oslo.kommune.no

Oslo kommune, Sykehjemsetaten: Digital opplæringspakke, lindrende behandling og omsorg ved livets slutt for helsefagarbeidere.
Kontaktperson: Mariann Hetland mariann.hetland@sye.oslo.kommune.no

Oslo kommune, Ullern bydel: Kompetansehevende prosjekt i palliasjon
Kontaktperson: Hilde Solbakken Berggaard hilde.berggard@bun.oslo.kommune.no

Oslo kommune, Vestre Aker bydel: Kompetansehevende tiltak for ansatte i hjemmesykepleien i palliasjon og livets siste fase Kontaktperson: Lasse Sebastian Wethal Lasse.Sebastian.Wethal@oppegard.kommune.no


Ringerike kommune: Kompetanseheving for å bedre samhandling for palliative pasienter. Innføring av forberedende samtaler. Kontaktperson: Sissel Johnsrud Braaten sissel.braaten@ringerike.kommune.no

Rælingen kommune: Kompetansehevende tiltak innen lindrende behandling og omsorg ved livets slutt for lindrende plasser på Fjerdingby helsetun og hjemmetjenestene. Kontaktperson: Cathrine Pedersen cathrine.pedersen@ralingen.kommune.no

Stange kommune: Barnepalliasjon i Stange kommune, kompetanseheving og samhandling. Kontaktperson: Åsa Serholt Jensen asa.serholt.jensen@stange.kommune.no

Vestre Slidre kommune: Tid som gave – et frivilligprosjekt i Valdres.
Kontaktperson: Hege Birketvedt Eklund hege.eklund@vestre-slidre.kommune.no

Åsnes kommune: Interkommunalt samarbeid for å heve kompetansen til ansatte i hjemmetjenesten og sykehjem slik at pasienter og deres pårørende opplever trygghet og får medvirke til å ta viktige avgjørelser i den siste fasen av livet. Kontaktperson: Heidi Gjerdrum heidi.gjerdrum@asnes.kommune.no

Fant du det du lette etter?