Kommunale prosjekter i lindrende behandling

Helsedirektoratet utlyser hvert år prosjektmidler for å øke kompetansen og styrke kvaliteten innen lindrende behandling.

KLB har i samarbeid med Fylkesmannen ansvar for innstillingen av søknadene, og ønsker å være i dialog med tilskuddsmottakerne i prosjektperioden.

Se verktøy og tips i prosjektarbeid på utviklingssenter.no.

Mer om tilskuddsordningen på Helsedirektoratets hjemmesider 

Disse kommunene fikk tildelt prosjektmidler i 2019

Sør:
Bø kommune: Tverrfaglige og helhetlige kompetansetiltak innen lindrende behandling og omsorg ved livets slutt.
Kontaktperson: Frøydis Haukeland froydis.haukeland@bo.kommune.no

Horten kommune: «Med fokus på livet – om trøst, lindring og en verdig død.»
Kontaktperson: Stina Johannessen stina.johannessen@horten.kommune.no

Kragerø kommune: Samarbeid på tvers av avdelinger og virksomheter for å sikre kontinuitet i tjenestetilbudet. Kontaktperson: Stella-Renée Syvertsen stella.syvertsen@kragero.kommune.no

Kristiansand kommune: Simulering av forhåndssamtaler. Kontaktperson: Olga Rugsland Espegren ore@kristiansand.kommune.no

Kviteseid kommune: Kompetanseheving og oppstart av Livets siste dager. Kontaktperson: Olav Kaasa olav.kaasa@kviteseid.kommune.no

Larvik kommune: "Livets siste dager." Kontaktperson: Kristin Skalleberg kristin.skalleberg@larvik.kommune.no

Lillesand kommune: De siste dager og timer – behandling, pleie og omsorg ved livets slutt. Kontaktperson: May Lauvnes may.lauvnes@lillesand.kommune.no

Lindesnes kommune: Kompetanseheving innen grunnleggende palliasjon ovenfor helsefagarbeidere/sykepleiere. Kontaktperson: Lene R. Hægbostad ler@lindesnes.kommune.no

Mandal kommune: Lindring i helse og omsorg. Kontaktperson: Lotti Karjala Løvhaug lotti.karjala.lovhaug@mandal.kommune.no

Marnardal kommune: Kompetanseheving for ansatte på institusjon og åpen omsorg innen lindring og pleie til alvorlig syke og døende og ivaretakelse av deres pårørende. Kontaktperson: Unn-Christin K. Melby unn-christin.melby@marnardal.kommune.no

Re kommune: Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg i Re kommune. Kontaktperson: Ingerd Saasen Backe ingerd.backe@re.kommune.no

Sandefjord kommune: 1. Borte bra – hjemme best. Barnepalliasjon.
Sandefjord kommune: 2. "Implementering av elektronisk palliativ plan"
Kontaktperson: Anita Nilo anita.nilo@sandefjord.kommune.no

Skien kommune: Ambulerende kreftteam – Oppfølgingsteam for kreftpasienter og alvorlig syke.
Kontaktperson: Sigrid Skarholt sigrid.skarholt@skien.kommune.no

Songdalen kommune 1: Innføring av kartleggingsverktøyet Mobid-2 i habiliteringstjenesten.

Songdalen kommune 2: Innføring av palliativ plan.
Kontaktperson: Kamilla Steinsvåg  kamilla.steinsvag@songdalen.kommune.no

Valle kommune: Kompetanse og rutiner ved livets slutt.
Kontaktperson: Solveig Kyrvestad solveig.kyrvestad@valle.kommune.no

Vinje kommune: Observasjon av pasientar for å gje god palliasjon.
Kontaktperson: Berit Bråstøyl berit.braastoyl@vinje.kommune.no

ØST:
Eidsberg kommune: Prosjekt med tiltak for å øke tjenestekvalitet i palliasjon. Kontaktperson: Håkon Johansen hakon.johansen@eidsberg.kommune.no

Fredrikstad kommune: Kompetanseheving og samspill innen barnepalliasjon og ivaretakelse av familien i en særdeles krevende situasjon. Kontaktperson: Stine Bjerkebakke stib@fredrikstad.kommune.no

Fredrikstad kommune: Forberedende samtale i hjemmet- mer hjemmetid. Kontaktperson: Elisabeth Bjørnstad Karlsen elbk@fredrikstad.kommune.no

Frogn kommune: Etablering av kommunalt kreftteam med hovedfokus på palliative forløp. Kontaktperson: Elisabeth Nilsen elisabeth.nilsen@frogn.kommune.no

Gjøvik kommune: Kompetanseheving gjennom «Digital opplæringspakke i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt» og spredning av kunnskap om forhåndssamtaler. Kontaktperson: Målfrid Schiager malfrid.schiager@gjovik.kommune.no

Halden kommune: Livets siste dager i hjemmebaserte tjenester.
Kontaktperson: Heidi Nygaard Wang heidinygaard.wang@halden.kommune.no

Hamar kommune: Trenger vi å snakke om det?
Kontaktperson: Irene Mari Røen irene.mari.roen@hamar.kommune.no

Hole kommune: Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. Kontaktperson: Anne Marit Hamstad Fuglum anne.marit.fuglum@hole.kommune.no

Kongsberg kommune: Prosjekt palliasjon i Kongsberg- en integrert palliativ modell. Kontaktperson: Karin Aaker karin.aaker@kongsberg.kommune.no

Modum kommune: Livskvalitet – hele livet ut. Kontaktperson: Audun Eriksen audun.eriksen@modum.kommune.no

Nedre Eiker kommune: Styrke ressurssykepleiernettverket når det gjelder egen kompetanse og bidra til at de på best mulig måte kan formidle egen kompetanse til kollegaer og andre samarbeidspartnere.
Kontaktperson: Ann Karin Johannesen annkarin.johannesen@neiker.no

Oppegård kommune: Arbeid med alvorlig syke og døende barn og unge – trygghet i egen rolle. Kontaktperson: Trond Therkelsen trond.therkelsen@oppegard.kommune.no

Oslo kommune, Frogner bydel: Kompetanseløft for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. Kontaktperson: Maja Berg Kristoffersen maja.berg.kristoffersen@bfr.oslo.kommune.no

Oslo kommune, Grünerløkka bydel: Ressursteam palliasjon
Kontaktperson: Hanne Syse hanne.syse@bga.oslo.kommune.no

Oslo kommune, Nordstrand bydel: Palliasjon i hjemmetjenesten, seksjon Alvorlig sykdom. Kontaktperson: Tonje Cathrine Knarbo tonje.knarbo@bns.oslo.kommune.no

Oslo kommune, Sykehjemsetaten: Digital opplæringspakke, lindrende behandling og omsorg ved livets slutt for helsefagarbeidere.
Kontaktperson: Mariann Hetland mariann.hetland@sye.oslo.kommune.no

Oslo kommune, Ullern bydel: Kompetansehevende prosjekt i palliasjon
Kontaktperson: Hilde Solbakken Berggaard hilde.berggard@bun.oslo.kommune.no

Oslo kommune, Vestre Aker bydel: Kompetansehevende tiltak for ansatte i hjemmesykepleien i palliasjon og livets siste fase Kontaktperson: Milija Simic milija.simic@bva.oslo.kommune.no

Ringerike kommune: Kompetanseheving for å bedre samhandling for palliative pasienter. Innføring av forberedende samtaler. Kontaktperson: Sissel Johnsrud Braaten sissel.braaten@ringerike.kommune.no

Rælingen kommune: Kompetansehevende tiltak innen lindrende behandling og omsorg ved livets slutt for lindrende plasser på Fjerdingby helsetun og hjemmetjenestene. Kontaktperson: Cathrine Pedersen cathrine.pedersen@ralingen.kommune.no

Stange kommune: Barnepalliasjon i Stange kommune, kompetanseheving og samhandling. Kontaktperson: Åsa Serholt Jensen asa.serholt.jensen@stange.kommune.no

Vestre Slidre kommune: Tid som gave – et frivilligprosjekt i Valdres.
Kontaktperson: Hege Birketvedt Eklund hege.eklund@vestre-slidre.kommune.no

Åsnes kommune: Interkommunalt samarbeid for å heve kompetansen til ansatte i hjemmetjenesten og sykehjem slik at pasienter og deres pårørende opplever trygghet og får medvirke til å ta viktige avgjørelser i den siste fasen av livet. Kontaktperson: Heidi Gjerdrum heidi.gjerdrum@asnes.kommune.no

Disse kommunene fikk tildelt prosjektmidler i 2018

Disse kommunene har fått friske midler og øverført midler til å gjennomføre prosjekter i 2018.

SØR:

Bamble kommune: "Livets siste dager". Kontaktperson: Ragnhild Kristoffersen ragnhild.kristoffersen@bamble.kommune.no

Horten kommune:"Med fokus på livet – om trøst, lindring og en verdig død". Kontaktperson: Stina Johannessen stina.johannessen@horten.kommune.no

Kristiansand kommune:"Livets siste dager – plan for lindring i livets sluttfase". Kontaktperson: Cathrine Humlen Ruud cathrine.humlen.ruud@kristiansand.kommune.no

Kviteseid kommune:"Kompetanseheving og oppstart av Livets siste dager". Kontaktperson: Olav Kaasa olav.kaasa@kviteseid.kommune.no

Larvik kommune:"Livets siste dager". Kontaktperson: Kristin Skalleberg kristin.skalleberg@larvik.kommune.no

Lillesand kommune:"De siste dager og timer – behandling, pleie og omsorg ved livets slutt". Kontaktperson: May Lauvnes may.lauvnes@lillesand.kommune.no

Lindesnes kommune:"Kompetanseheving innen grunnleggende palliasjon ovenfor helsefagarbeidere/sykepleiere". Kontaktperson: Lene R. Hægbostad ler@lindesnes.kommune.no

Marnardal kommune:"Kompetanseheving for ansatte på institusjon og åpen omsorg innen lindring og pleie til alvorlig syke og døende og ivaretakelse av deres pårørende". Kontaktperson: Unn-Christin K. Melby unn-christin.melby@marnardal.kommune.no

Porsgrunn kommune:"Kompetansehevende tiltak innen lindrende behandling og omsorg ved livets slutt for personell ved sykehjem i Nome og Porsgrunn kommune". Kontaktperson: Marit Skraastad marit.skraastad@porsgrunn.kommune.no

Re kommune:"Tverrfaglig kompetansehevende tiltak for lindrende i Re kommune". Kontaktperson: Ingerd Saasen Backe ingerd.backe@re.kommune.no

Sandefjord kommune: " 1.Borte bra – hjemme best. Barnepalliasjon. 2. Kartlegging og utvikling av tjenestetilbudet til pasienter med alvorlig sykdom i nye Sandefjord kommune". Kontaktperson: Anita Nilo anita.nilo@sandefjord.kommune.no

Seljord kommune: "Kompetanseheving for å styrke kvaliteten på tenester til pasientar med behov for lindrande behandling og omsorg, og deira pårørande". Kontaktperson: Elisabeth Swensen elisabeth.swensen@seljord.kommune.no

Skien kommune:"Ambulerende kreftteam – Oppfølgingsteam for kreftpasienter og alvorlig syke". Kontaktperson: Sigrid Skarholt sigrid.skarholt@skien.kommune.no

Songdalen kommune:"Kompetanseheving innen kartlegging og behandling av smerter hos personer med demens. Innføring av kartleggingsverktøyet Mobid-2". Kontaktperson: Kamilla Steinsvåg  kamilla.steinsvag@songdalen.kommune.no

Søgne kommune: "Opplæringsprogram – Lindrende omsorg og pleie ved livets slutt". Kontaktperson: Kari Beate Johnsrud kari.beate.johnsrud@sogne.kommune.no

Tønsberg kommune:"Frivillighet til alvorlig syke og døende". Kontaktperson: Irene Bjällhag ivbj@tonsberg.kommune.no

Tokke kommune: "Pårørendestøtte for kreftpasientar /Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg". Kontaktperson: Ann Wraa ann.wraa@tokke.kommune.no

Vinje kommune: "Observasjon av pasientar for å gje god palliasjon". Kontaktperson: Berit Bråstøyl berit.bråstøyl@vinje.kommune.no

ØST:

Asker kommune:"Implementering av standard for lindring og behandling ved livets slutt". Kontaktperson: Liv Wensaas liv.wensaas@asker.kommune.no

Drammen kommune: "Lindrende enhet ved Drammen helsehus et ressurssenter for pasienter med behov for lindrende behandling, pleie og omsorg ved livets slutt og for deres pårørende". Kontaktperson: Jan Berg jan.berg@drammen.kommune.no

Eidsberg kommune:"Fagnettverk og kompetanseturne i Østfold. Samvirkende tiltak for å styrke tjenestekvalitet i behandling og omsorg for alvorlig syke og døende". Kontaktperson: Håkon Johansen hakon.johansen@eidsberg.kommune.no

Fredrikstad kommune:"Prosjekt palliasjon, mer hjemmetid – bedret samhandling". Kontaktperson: Elisabeth Karlsen elbk@fredrikstad.kommune.no

Gjøvik kommune:"Kompetanseheving gjennom «Digital opplæringspakke i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt» og spredning av kunnskap om forhåndssamtaler". Kontaktperson: Målfrid Schiager malfrid.schiager@gjovik.kommune.no

Halden kommune:"Livets siste dager i hjemmebaserte tjenester". Kontaktperson: Merete Tangen merete.tangen@halden.kommune.no

Hamar kommune:"Trenger vi å snakke om det?" Kontaktperson: Heidi Røste heidi.roste@hamar.kommune.no

Hole kommune:"Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt". Kontaktperson: Anne Marit Hamstad Fuglum anne.marit.fuglum@hole.kommune.no

Hurdal kommune:"Standardisert forløp for hjemmedød". Kontaktperson: Marianne Kaland Flage marianne.kaland.flage@hurdal.kommune.no

Lørenskog kommune:"Utprøving og spredning av tiltakspakken: Grunnleggende kompetanse i lindrende behandling". Kontaktperson: Kristin Skutle krisku@lorenskog.kommune.no

Modum kommune:"Livskvalitet – hele livet ut". Kontaktperson: Audun Eriksen audun.eriksen@modum.kommune.no

Nedre Eiker kommune: "Styrke ressurssykepleiernettverket når det gjelder egen kompetanse og bidra til at de på best mulig måte kan formidle egen kompetanse til kollegaer og andre samarbeidspartnere". Kontaktperson: Ann Karin Johannesen annkarin.johannesen@neiker.no

Oppegård kommune:"Arbeid med alvorlig syke og døende barn og unge – trygghet i egen rolle". Kontaktperson: Trond Therkelsen trond.therkelsen@oppegard.kommune.no

Oslo kommune, Nordstrand bydel:"Palliasjon i hjemmetjenesten, seksjon Alvorlig sykdom". Kontaktperson: Tonje Cathrine Knarbo tonje.knarbo@bns.oslo.kommune.no

Oslo kommune, Sykehjemsetaten: "Digital opplæringspakke, lindrende behandling og omsorg ved livets slutt for helsefagarbeidere". Kontaktperson: Mariann Hetland mariann.hetland@sye.oslo.kommune.no

Oslo kommune, Ullern bydel: "Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt". Kontaktperson: Hilde Berggård hilde.berggard@bun.oslo.kommune.no

Ringerike kommune:"Kompetanseheving for å bedre samhandling for palliative pasienter. Innføring av forberedende samtaler". Kontaktperson: Sissel Johnsrud Braaten sissel.braaten@ringerike.kommune.no

Råde kommune:"Implementering av tiltaksplanen Livets siste dager i sykehjem og hjemmebaserte tjenester i Rygge og Råde kommuner". Kontaktperson: Kirsten Piil kirsten.piil@rade.kommune.no

Skedsmo kommune:"Forankring av kompetanse lindrende behandling". Kontaktperson:  Sandra Jahr Svendsen Sanjah@skedsmo.kommune.no

Ski kommune:"Kompetansehevende prosjekt i palliasjon". Kontaktperson: Rannveig Renolen rannveig.renolen@ski.kommune.no

Stange kommune: "Implementeirng av prosjekt i klinisk praksis: Tidlig lindrende omsorg og behandling for personer med demenssykdom som ivaretas i kommunehelsetjenesten". Kontaktperson: Åsa Serholt Jensen asa.serholt.jensen@stange.kommune.no

Stor-Elvdal kommune:"Palliativt tilbud i Stor-Elvdal kommune". Kontaktperson: Cisilie Selnes cse@stor-elvdal.kommune.no

Ullensaker kommune:"Videreføring av livets site dager, lindring i livets sluttfase i Ullensaker kommune". Kontaktperson: Natalia Boyle natalia.boyle@ullensaker.kommune.no

Vestre Slidre kommune:"Tid som gave – et frivilligprosjekt i Valdres". Kontaktperson: Hege Birketvedt Eklund hege.eklund@vestre-slidre.kommune.no

Åsnes kommune:"Interkommunalt samarbeid for å heve kompetansen til ansatte i hjemmetjenesten og sykehjem slik at pasienter og deres pårørende opplever trygghet og får medvirke til å ta viktige avgjørelser i den siste fasen av livet". Kontaktperson: Heidi Gjerdrum heidi.gjerdrum@asnes.kommune.no

Fant du det du lette etter?