Praktisk palliasjon

Her presenterer vi nyttig og praktisk informasjon og verktøy som kan benyttes i det daglige kliniske arbeidet. Fire viktige kunnskapskilder som vi også refererer til i underpunktene er følgende:

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgenNorsk legemiddelhåndbokHelsebiblioteket – Fagprosedyrere-Håndboken - Oslo universitetssykehus

Dokumentasjon og samhandling 

For å skape en velfungerende samhandlingsarena er man avhengig av god informasjonsutveksling. Relevant og oppdatert dokumentasjon må være tilgjengelig på rett sted til rett tid, og god informasjonsflyt og koordinering av de ulike tjenestetilbudene er sentrale arbeidsoppgaver for helsetjenesten.

Trykk her for mer informasjon om dokumentasjon og samhandling.

Ernæring

Vekttap, dårlig appetitt, tap av lukt og smak samt svekket fordøyelse, absorpsjon og omsetning av næringsstoffer er kjennetegn ved mange alvorlige sykdommer når livet går mot slutten. Ernæringstiltak kan bidra til å opprettholde vekt og fysisk funksjon i tillegg til å lindre symptomer som kvalme, oppkast, munntørrhet og forstoppelse.

Det er anbefalt at en kartlegger ernæringsrelaterte problemer tidlig i sykdomsforløpet. Det beste er å registrere vekt og vektutvikling hos alle med en kreftdiagnose og deretter jevnlig gjennom sykdomsforløpet. Hvor ofte og hvor lenge kartlegging skal skje er avhengig av pasientens kliniske situasjon.

Trykk her for mer informasjon om ernæring.

Fysisk funksjon

De fleste kreftpasienter, og andre pasienter med livstruende sykdom, vil oppleve en gradvis reduksjon i fysiskfunksjonsnivå. Å forebygge og begrense funksjonstap så langt som mulig er av stor betydning både for å ivareta selvstendighet og dermed livskvalitet.

Trykk her for mer informasjon om ivaretagelse av fysisk funksjon.

Kommunikasjon med pasient og pårørende

Trykk her for mer informasjon om kommunikasjonsutfordringer i palliasjon.

Livets sluttfase

Når det er overveiende sannsynlig at gjenværende levetid er betydelig begrenset, bør det erkjennes at pasienten nærmer seg livets sluttfase. Helsepersonell bør gjenkjenne symptomer og tegn på at pasienten nærmer seg livets slutt, om tilstanden stabiliserer seg eller om pasienten er døende.

Trykk her for mer informasjon om livets siste uker, dager eller timer.

Palliasjon til barn og unge

Barnepalliasjon er en aktiv og helhetlig støtte til barnets og familiens fysiske, psykiske, sosiale og eksistensielle behov, som starter ved diagnosetidspunkt og varer livet ut, med etterfølgende oppfølging for familie.

Trykk her for mer informasjon om palliasjon til barn og unge.

Palliasjon til mennesker med utviklingshemming

Helse- og omsorgstjenesten skal legge til rette for at mennesker med utviklingshemming med livstruende og/eller livsbegrensende sykdom får helhetlig lindrende behandling og verdig omsorg.

Trykk her for å lese mer om palliasjon til mennesker med utviklingshemming. 

Palliasjon til pasienter med covid-19

Lindring av døende pasienter med Covid-19 som ikke er aktuelle for intensivbehandling, vil i stor grad være som for andre døende.
Generelle nasjonale retningslinjer kan derfor følges. For noen kan imidlertid sykdomsforløpet være mer dramatisk med rask utvikling av alvorlig grad av tungpust. For enkelte vil  dette arte seg som truende kvelning. Kompetansesenter i lindrande behandling, Helseregion Vest, som har nasjonal funksjon for lindrende behandling ved livets slutt, har i forbindelse med Covid-19 oppdatert behandlingsalgoritmen for dyspné ved livets slutt.

I tillegg har kompetansesenteret utviklet en behandlingsalgoritme for truende kvelning.

Helsedirektoratet har utviklet en veileder for håndtering av Covid-19, der ett av kapitlene omhandler kommunehelsetjenesten. Vær oppmerksom på at anbefalinger kan bli oppdatert raskt. Ved behov for råd, kontakt det lokale palliative senteret.

Palliasjon til pasienter med covid-19

Pårørende

Pårørende er ofte en viktig ressurs for den alvorlig syke og døende pasient. De kjenner pasienten, og kan gi viktig og utfyllende informasjon til helsepersonell. Det kan ofte være behov for samtaler med pasienten og pårørende sammen, men også for egne samtaler med pårørende.

Trykk her for mer informasjon om pårørende.

Rettigheter og velferdsordninger

En familie kan oppleve endring av inntekt flere ganger over få år som følge av at en i familien er syk. Noen har økonomisk buffer for dette, andre vil oppleve å få økonomiske problemer. Helsepersonell bør kartlegge pasientens økonomiske forhold og sørge for at pasienten og pårørende får informasjon om velferdsordninger som kan være til hjelp. 

Trykk her for mer informasjon om rettigheter og velferdsordninger.

Sorg og sorgstøtte

De fleste mennesker opplever sorg etter tap ved dødsfall av en nærstående. Mange opplever også sorg i forbindelse med et forventet tap ved alvorlig sykdom.

Trykk her for noen nettressurser som kan være nyttige om sorg og sorgstøtte til barn, ungdom og voksne.

Symptomkartlegging

Lindring av plagsomme symptomer står sentralt i palliasjon. Systematisk kartlegging er en forutsetning for god symptomlindring. Fordi symptomer er subjektive, er pasienten er den viktigste informanten til å vurdere egen symptombyrde.

Trykk her for informasjon om aktuelle kartleggingsverktøy.

Symptomer og tilstander  

En rekke symptomer og tilstander opptrer med varierende hyppighet hos pasienter med langtkommen kreftsykdomsykdom.  Mye av innholdet kan imidlertid være relevant tidligere i behandlingsforløpet og for andre pasientgrupper.

Trykk her for å lese om symptomer og tilstander inkludert behandlingsprinsipper.

Symptomlindring og informasjon om legemidler

Her finner dere informasjon om legemidler til lindring av plagsomme symptomer, praktisk legemiddelhåndtering og behandling av bivirkninger ved immunterapi
Trykk her for mer informasjon om legemidler.

Åndelige og eksistensielle behov

Palliasjon omfatter ivaretakelse av åndelige og eksistensielle behov. Tro og livssyn har stor innvirkning på hvordan pasienter forstår og håndterer sykdom. Åndelige og eksistensielle behov oppstår eller forsterkes gjerne når mennesker er i krise.

Trykk her for mer informasjon om åndelige og eksistensielle behov.

   
Fant du det du lette etter?