Praktisk palliasjon (inkludert covid-19)

Her presenterer vi nyttig og praktisk informasjon som kan benyttes i det daglige kliniske arbeidet. Informasjonen er utarbeidet i samråd med kompetansesentrene og er i tråd med Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen.

Palliasjon til pasienter med covid-19

Lindring av døende pasienter med Covid-19 som ikke er aktuelle for intensivbehandling, vil i stor grad være som for andre døende.
Generelle nasjonale retningslinjer kan derfor følges. For noen kan imidlertid sykdomsforløpet være mer dramatisk med rask utvikling av alvorlig grad av tungpust. For enkelte vil  dette arte seg som truende kvelning. Kompetansesenter i lindrande behandling, Helseregion Vest, som har nasjonal funksjon for lindrende behandling ved livets slutt, har i forbindelse med Covid-19 oppdatert behandlingsalgoritmen for dyspné ved livets slutt.

I tillegg har kompetansesenteret utviklet en behandlingsalgoritme for truende kvelning.

Helsedirektoratet har utviklet en veileder for håndtering av Covid-19, der ett av kapitlene omhandler kommunehelsetjenesten. Vær oppmerksom på at anbefalinger kan bli oppdatert raskt. Ved behov for råd, kontakt det lokale palliative senteret.

Palliasjon til pasienter med covid-19

Palliasjon til barn og unge

Barnepalliasjon ivaretas som en integrert del av  helsetilbudet som tilbys barn i Norge, fra spesialisthelsetjenesten og de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Palliasjonstilbudet til barn og unge krever en bred tverrfaglig tilnærming som fremmer bedring av barnets og familiens livskvalitet. Barnepalliasjon er en aktiv og helhetlig støtte til barnets og familiens fysiske, psykiske, sosiale og eksistensielle behov, som starter ved diagnosetidspunkt og varer livet ut, med etterfølgende oppfølging for familie. Barnepalliasjon omfatter alle barn fra 0-18 år, men utelukker ikke de som er diagnostisert i barndommen og som lever ut over denne alder

Trykk her for mer informasjon om palliasjon til barn og unge.

Livets sluttfase

Trykk her for mer informasjon om litteratur om den døende pasienten.

Kommunikasjon med pasient og pårørende

Trykk her for mer informasjon om kommunikasjonsutfordringer i palliasjon.

Individuell plan

Pasienter med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester h ar rett til å få utarbeidet en individuell plan dersom pasienten ønsker det. (Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5). Ved alvorlig sykdom vil de fleste pasienter ha rett på, og nytte av å få koordinert behandling og oppfølging. På denne siden finner du mal for individuell plan ved alvorlig sykdom, og andre verktøy som kan være til hjelp for deg som skal utarbeide eller undervise om individuell plan.

En individuell plan (IP) skal sikre at pasienten får muntlig informasjon og en skriftlig oversikt over de mål, tiltak og kontaktpersoner som er aktuelle for vedkommende i behandlingsforløpet. I dialog med helsepersonell informerer pasienten og eventuelt pårørende om hva som er viktig for dem i tiden som kommer. Basert på informasjonen som blir gitt bidrar helsepersonell fra ulike tjenester med informasjon og tiltak som kan være til hjelp. Individuell plan er et verktøy for å sikre god dialog og målrettet
samarbeid mellom pasient, pårørende og hjelpeapparatet.

Trykk her for mer informasjon om individuell plan.

Pårørende

Pårørende er en viktig ressurs for den alvorlig syke og døende pasient. De kjenner pasienten, og kan gi viktig og utfyllende informasjon til helsepersonell. Det kan ofte være behov for samtaler med pasienten og pårørende sammen, men også for egne samtaler med pårørende.

Trykk her for mer informasjon om pårørende.

Sorgstøtte til barn, ungdom og deres pårørende

Sorgreaksjon er naturlig ved tap av noen som betyr mye for oss. I noen tilfeller kan sorgreaksjonen bli vanskelig å takle på egen hånd, og det kan da bli nødvendig å søke hjelp. Her finner du noen nettressurser som kan være nyttige om sorg og sorgstøtte.

Trykk her finner du noen nettressurser som kan være nyttige om sorgstøtte til barn, ungdom og deres pårørende.

Rettigheter og velferdsordninger

En familie kan oppleve endring av inntekt flere ganger over få år som følge av at en i familien er syk. Noen har økonomisk buffer for dette, andre vil oppleve å få økonomiske problemer. Helsepersonell bør kartlegge pasientens økonomiske forhold og sørge for at pasienten og pårørende får informasjon om velferdsordninger som kan være til hjelp. 

Trykk her for mer informasjon om rettigheter og velferdsordninger.

Symptomkartlegging

Lindring av plagsomme symptomer står sentralt i palliasjon. Systematisk kartlegging er en forutsetning for god symptomlindring. Fordi symptomer er subjektive, er pasienten er den viktigste informanten til å vurdere egen symptombyrde.

Trykk her for informasjon om aktuelle kartleggingsverktøy.

Symptomer og tilstander  

En rekke symptomer og tilstander opptrer med varierende hyppighet hos pasienter med langtkommen kreftsykdomsykdom.  Mye av innholdet kan imidlertid være relevant tidligere i behandlingsforløpet og for andre pasientgrupper.

Trykk her for å lese om symptomer og tilstander inkludert behandlingsprinsipper

Legemidler – symptomlindring og informasjon

Legemiddelinformasjon

Medikamentell symptomlindring

Fysisk funksjon

Fysioterapi ved kreft - Inklusiv i palliativ fase

Ernæring

Vekttap, dårlig appetitt, tap av lukt og smak samt svekket fordøyelse, absorpsjon og omsetning av næringsstoffer er kjennetegn ved mange alvorlige sykdommer når livet går mot slutten. Ernæringstiltak kan bidra til å opprettholde vekt og fysisk funksjon i tillegg til å lindre symptomer som kvalme, oppkast, munntørrhet og forstoppelse.

Det er anbefalt at en kartlegger ernæringsrelaterte problemer tidlig i sykdomsforløpet. Det beste er å registrere vekt og vektutvikling hos alle med en kreftdiagnose og deretter jevnlig gjennom sykdomsforløpet. Hvor ofte og hvor lenge kartlegging skal skje er avhengig av pasientens kliniske situasjon.

Trykk her for mer informasjon om ernæring.

Åndelige og eksistensielle behov

Palliasjon omfatter ivaretakelse av åndelige og eksistensielle behov. Tro og livssyn har stor innvirkning på hvordan pasienter forstår og håndterer sykdom. Åndelige og eksistensielle behov oppstår eller forsterkes gjerne når mennesker er i krise.

Trykk her for mer informasjon om åndelige og eksistensielle behov.

Samhandling

Dokumentasjon og kommunikasjon mellom aktørene

Immunterapi

Trykk her for mer informasjon om immunterapi.

Fant du det du lette etter?