Barns opplevelse av smerte ved gjentatte sprøytestikk

Dette forskningsprosjektet undersøker hvordan barn med juvenil idiopatisk artritt (barneleddgikt) og deres foreldre opplever å få medisinsk behandling via gjentatte sprøytestikk. Målet er at studien kan gi ny kunnskap om smerte og frykt hos barn som trenger gjentatte injeksjoner over lang tid.

​Barn med revmatisk sykdom blir i økende grad tilbudt medisinsk behandling som gis via gjentatte sprøytestikk. Dette uten at vi vet sikkert hvordan det oppleves for barnet, eller for foreldrene som ofte er de som gir sprøytene hjemme.

Denne studien studerer hvordan barn med barneleddgikt og deres foreldre opplever dagens praksis for behandling, og hvordan helsepersonell best kan forebygge smerter og redsel når slik behandlingen foregår hjemme over tid.

Kartleggingen skjer i form av 3 substudier. Innsamling av data fra observasjonsstudier, intervju med barn og foreldre noen måneder etter oppstart av behandling og fokusgruppeintervju der alle involverte parter er inkludert har som mål å utvikle og teste et opplæringsprogram til pasientgruppen.

Hva innebærer studien?


1. Videofilming

Ved å studere den første opplæringssituasjonen vedrørende sprøytestikk kan vi undersøke hvordan barn reagerer på det de voksne (sykepleier og foreldre) gjør og sier. For at vi skal kunne se på detaljer i samhandlingen, bruker vi videofilming som metode. Vi tror at små ting kan utgjøre viktige forskjeller i hvordan den første opplæringen foregår.

2. Intervju
For at vi skal finne ut mer om hvordan sprøytestikkene oppleves etterhvert, vil vi snakke med de samme barna og foreldrene som har blitt filmet etter et halvt år. Dette blir delstudie 2 i prosjektet.

3. Fokusgruppeintervju
Vi ønsker å invitere barn/ungdom i alderen 10-18 år som har revmatisk sykdom og som har hatt erfaring med gjentatte sprøytestikk i minst 6 måneder, til å delta. De som ønsker å delta, vil bli invitert til en gruppesamtale (fokusgruppe intervju) sammen med 4- 6 andre barn i samme alder (maks 3 års aldersforskjell i hver gruppe).
Generalisering av funn og bruk av opplæringsprogram til andre pasientgrupper kan være et aktuelt tema for videre forskning.

Hvem kan delta?

I studien inkluderes barn med barneleddgikt, samt barn og ungdom med revmatisk sykdom og foreldre/foresatte til barn med revmatisk sykdom og sykepleiere.

Studien er åpen for inkludering frem til 20. desember 2018.

Kontakt

Hvis du er barn/ungdom, forelder eller sykepleier og ønsker mer informasjon om de tre delstudiene kan du kontakte spesialsykepleier og stipendiat Kari Sørensen på tlf. 995 69 394 eller mail kari.sorensen@ous-hf.no.

Studien er et doktorgradsprosjekt i regi av Oslo Universitetssykehus (OUS) og Universitetet i Oslo (UiO).

Lenke til omtale på Oslo universitetssykehus oversikt over kliniske studier

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.