HELSENORGE

The Mind Body Lab – tverrfaglig og tverrprofesjonelt forskningssamarbeid

I 2019 startet seniorforsker Henrik Børsting Jacobsen og Professor Silje Endresen Reme en ny forskningsgruppe ved seksjon for helsepsykologi, Psykologisk institutt (PSI), Universitetet i Oslo (UiO). Forskningsgruppen fikk navnet The Mind Body Lab og fokuserer på det komplekse samspillet mellom sinn og kropp i helse og velvære

Silje og Henrik står skulder til skulder og smiler til kameraet.
Silje Endresen Reme, Professor ved Psykologisk Institutt, UiO, og Henrik Børsting Jacobsen, seniorforsker ved Psykologisk Institutt UiO.

Gruppen utfører eksperimentell og anvendt forskning, med inklusjon av friske frivillige forsøkspersoner og pasienter, samt ved bruk av registerdata. Sentrale forskningstemaer er stress og mestring, kroniske smerter, postkirurgiske smerter, smerter og kognisjon, åndelighet og helse, sykefravær og arbeidsrehabilitering. 

Flere av studiene er samarbeidsprosjekter mellom PSI og Avdeling for smertebehandling ved Oslo universitetssykehus, hvor både Jacobsen og Reme har bistillinger som psykologspesialister og sitter som medlemmer i Regional kompetansetjeneste for smerte (ReKS). Mandatet til ReKS er kunnskapsformidling om temaene smerte og smertebehandling til helsepersonell, pasienter, pårørende og allmennheten.

Smerteavdelingen ved OUS​​

Koblingen til ReKS er at flere av disse prosjektene er forankret i Avdeling for smertebehandling, gjennomføres på avdelingen, eller på andre måter har samarbeid med avdelingen. Da det primære fokuset i de fleste pågående prosjektene er smerteforståelse eller smertebehandling, har de et tett samarbeid med OUS´ smerteavdeling og ReKS.

Mer om Mind Body Lab, pågående prosjekter og forskerne