Regionalt kompetansesenter for samordning av investeringer i medisinsk-teknisk utstyr i Helse Sør-Øst (RKMTU)

Kategorien medisinsk-teknisk utstyr (MTU) er en stor og omfattende kategori med et årlig historisk anskaffelsesvolum på ca. 750 MNOK for Helse Sør-Øst (HSØ). Produktspekteret er stort, og det er store variasjoner i utstyrets kompleksitet, pris, teknologiutvikling, kritikalitet for pasientbehandling og behov på tvers av helseforetakene HF) i regionen.

Samlet består utstyrsparken i HSØ i dag av ca. 112 000 aktive enkeltenheter med en samlet verdi i overkant av 9 milliarder NOK.

Et sentralt tiltaksområde i HSØ sin Plan for strategisk utvikling 2013 - 2020 er innføringen av kategoribasert innkjøp. Kategoribasert innkjøp innebærer å differensiere anskaffelsesprosessene slik at de kan skreddersys avhengig av hvilke markeder det handles fra og hvilke fagmiljøer som skal ta varen eller tjenesten i bruk. Denne spesialiseringen gir bedre innsikt i og legger bedre til rette for samordning og koordinering. RKMTU er organisatorisk plassert i OUS.

Formålet med RKMTU er å bedrer koordineringen av anskaffelser mellom helseforetakene. Et sentralt punkt er å identifisere MTU som er egnet for anskaffelse på regionalt nivå og i samarbeid med de regionale produktrådene gjennomføre anskaffelsene.

RKMTU skal bidra til å utvikle samarbeidet mellom innkjøpsmiljøet, medisinsk tekniske avdelinger, IKT, bygg, kliniske fagmiljøer og leverandørmarked. Formålet med dette er å bidra til en best mulig utnyttelse av ressurser ved innføring av nytt MTU.
 
RKMTU skal driftes i tråd med oppdraget gitt av HSØ RHF. Dette innebærer at RKMTU:

  • skal ha strategisk og operativt ansvar for kategorien MTU
  • revidere og oppdatere kategoristrategien for MTU
  • er ansvarlig for samordning og koordinering av regionale anskaffelser av MTU i HSØ
  • drifter de regionale produktrådene for MTU


Kontaktinformasjon:

Seksjonsleder: Dorthe Syverstad Schultz    uxdosy@ous-hf.no
Analytiker/rådgiver: Andreas Igeland           andige@ous-hf.no
Fagansvarlig/rådgiver: Ida Julie Ekelund      iekelund@ous-hf.no


Regionale produktråd MTU

De regionale produktrådene skal ivareta lokale og regionale behov. Representantene skal sikre faglig forankring ved gjennomføring av anskaffelser. Regionale produktråd etableres på områder som er av strategisk betydning for innkjøp og logistikk i foretaksgruppen. Produktrådene skal være en arena for informasjonsutveksling og holde seg oppdatert på nyere teknologi og trender.
Etablerte produktråd:

  • Produktråd intensiv MTU
  • Produktråd anestesi MTU


Regionale avtaler

Ultralyd til enklere anestesi: Rammeavtalen gjelder for kjøp av mobilt ultralydutstyr for anestesipersonell. Apparatet er beskrevet som "point of care"-apparat, og er tiltenkt brukt på operasjonsstuer, intensivenheter og akuttmottak. Denne rammeavtalen omfatter mobilt ultralydutstyr innenfor følgende spesielle funksjons-/bruksområder:

  • Kardiologi og hemodynamisk monitorering
  • Vaskulær tilgang
  • Regional anestesi
  • Barneanestesi

Rammeavtalen skal benyttes for kjøp både for eksisterende utstyr med havari (sammenbrudd) og for elektive anskaffelser, nye prosedyrer eller pga. behov for kapasitetsøkning. Rammeavtalen kan også benyttes av annet personell enn anestesipersonell og til andre funksjons-/bruksområder i den grad tilbudt utstyr kan dekke det kliniske behov.
Det er inngått parallelle rammeavtaler med tre (3) tilbydere innenfor de angitte funksjons-/bruksområder.

Avrop på rammeavtalen vil inngås etter minikonkurranse. Konkurransen innledes ved at oppdragsgiver sender ut et forenklet konkurransegrunnlag til de firmaene det er inngått rammeavtale med på det aktuelle funksjons-/bruksområdet. I det forenklede konkurransegrunnlaget spesifiseres behovet samt reglene for minikonkurransen. Forespørselen vil sendes pr e-post.

Aktuelle dokumenter og mer informasjon om rammeavtalen finnes på ekstranett.


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.