GHB-, fentanyl- og oksykodonrelaterte dødsfall

Forekomsten av GHB-, fentanyl- og oksykodonrelaterte dødsfall blant rettslig obduserte individer ble studert over en 3-årsperiode. Det var færrest GHB-relaterte dødsfall, noen flere fentanyl-relaterte dødsfall og flest oksykodon-relaterte dødsfall. Det ser ut til at oksykodon i større grad blir misbrukt og/eller feilbrukt enn fentanyl. De fleste tilfellene med fentanyl påvist i blodprøve fra obduksjon var dødsfall som skyldtes noe helt annet enn medisininntaket, mens mer enn halvparten av tilsvarende tilfeller med oksykodon påvist i blodprøve fra obduksjon var dødsfall som var relatert til oksykodon-inntak.

​Vi har gitt ut en rapport i regi av Helsedirektoratets overdosestrategi som omfatter GHB-, fentanyl- og oksykodon-relaterte dødsfall i Norge, hovedsakelig på Sør-Østlandet for en periode på i underkant av 3 år (fra 1.3.2015-31.12.2017). Vi har blant annet studert kjønns- og alderssammensetning, sesongvariasjoner og samtidig bruk av andre rusgivende stoffer.

Rapporten kan leses i sin helhet her: https://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/avdeling-for-rettsmedisinske-fag/Documents/GHB%2c%20fentanyl%20og%20oksykodonrel%20d%c3%b8dsfall.pdf

Vi har kombinert analysefunn fra blodprøve tatt ved obduksjon med opplysninger om dødsårsak fra obduksjonsrapport, og alle inkluderte avdøde hadde rusmidler som direkte eller indirekte årsak til død. Rusmidlene var da henholdsvis GHB, fentanyl og/eller oksykodon.

Årlig ble det utført omtrent 1000 rettslige obduksjoner ved OUS i studieperioden.

Det var 20 GHB-relaterte dødsfall, og i alle tilfellene ble det påvist andre substanster i tillegg til GHB. Disse dødsfallene skyldtes ikke bare forgiftning, men også drap, drukning og forfrysning under rusmiddelpåvirkning.

Det var 22 fentanylrelaterte dødsfall. Det utgjorde 18 % av alle saker der det ble påvist fentanyl. Det var kombinasjonsinntak i de fleste av de 22 sakene, og dødsfallene skyldtes rene forgiftninger, eventuelt med bidrag fra sykdom. I 41 % av sakene ble det funnet fentanylplaster ved obduksjon.

Det var 52 oksykodonrelaterte dødsfall. Det utgjorde 62 % av alle sakene der det ble påvist oksykodon. Det var kombinasjonsinntak i alle sakene med unntak av én. Dødsårsaken var i all hovedsak forgiftning med eller uten bidragende sykdom, men det var også ett tilfelle av drap der avdøde ikke døde av selve rusmiddelpåvirkningen, men av skadene.

Det ser ut til at oksykodon i større grad blir misbrukt og/eller feilbrukt enn fentanyl. De fleste tilfellene med påvist fentanyl i blodprøve fra obduksjon var dødsfall som skyldtes noe helt annet enn medisinbruken, mens mer enn halvparten av tilsvarende tilfeller med oksykodon påvist i blodprøve fra obduksjon var dødsfall som var relatert til oksykodon-inntak.

Det var høyest andel menn blant GHB- og fentanyldødsfallene (henholdsvis 80 % og 59 %) og flest kvinner blant oksykodondødsfallene (58 %). Dette viser at GHB sannsynligvis er et rusmiddel med hovedsaklig mannlige brukere, mens fentanyl og oksykodon i større grad brukes av begge kjønn.

Gjennomsnittsalderen var lavest blant GHB-dødsfallene (39 år) og omtrent lik for fentanyl- og oksykodondødsfallene (henholdsvis 48 og 51 år). Sakene med oksykodonrelaterte dødsfall var de eneste som inkluderte personer i 80- og 90-års alderen.

GHB-brukerne, uavhengig av kjønn, hadde utstrakt bruk av andre rusmidler, og det var ingen tydelig forskjell i bruksmønster. Det var få saker (n=20) og få kvinner (n=4), så å trekke konklusjoner basert på disse funnene bør en være forsiktig med.

De fentanyl-relaterte dødsfallene viste en tendens til at kvinnene inntok flere psykoaktive substanser enn mennene. Det bli i gjennomsnitt påvist 5 hos kvinner, mot 2,3 hos menn. Kvinnene fikk påvist flere opioider, benzodiazepiner og zopiklon enn mennene, mens det ikke var kjønnsforskjeller for etanol eller sintralstimulerende midler. Cannabis ble kun påvist hos to menn.

Også for de oksykodonrelaterte dødsfallene var det en tendens til at kvinner hadde inntatt flere psykoaktive stoffer enn menn, i gjennomsnitt 4,3 mot 3,4. Kvinnene hadde i gjennomsnitt inntatt flest opioider, benzodiazepiner og Z-hypnotika, mens mannsandelen var høyest for inntak av etanol, sentralstimulerende midler og cannabis.

Når det gjelder trender så vi en økende forekomst av opioider i obduksjonsprøver over tid, spesielt for oksykodon. Videre var dødsfallene med de undersøkte stoffene ofte forårsaket av blandingsforgiftning, inklusive minst ett illegalt rusmiddel (narkotika). Der det var funn av tradisjonelle legemidler (bruken kan allikevel ha vært illegal) synes forekomsten å være høyest hos kvinner.

De døde ble rettslig obdusert ved Seksjon for rettspatologi og klinisk rettsmedisin ved Oslo universitetssykehus (OUS). Studien har blitt utført som et samarbeid mellom Senter for rusmiddelforskning (SERAF, ved Universitetet i Oslo) og Avdeling for rettsmedisinske fag ved OUS.

Fant du det du lette etter?