HELSENORGE

Forskningsseminar ved Avdeling for rettsmedisinske fag 2022

Den 7. april ble det i Oslo arrangert forskningsseminar ved Avdeling for rettsmedisinske fag. Formålet var å inspirere og skape grunnlag for forskningssamarbeid på tvers av seksjoner internt i avdelingen. 

Oslo kongressenter.JPG
Foto: Beth Aaser, OUS

Seminaret var en etterlengtet anledning for å vise hva som pågår i de enkelte forskningsgruppene. Samlingen ga et godt tverrfaglig innblikk i den viktige jobben forskere ved Avdeling for rettsmedisinske fag gjør, og hvor viktig forskningen er for samfunnet, samt blant annet for rettsinstans og påtalemyndigheters arbeid. Det er stor variasjon i forskningstema, forskningsprosjekter og fagbakgrunn i de ulike forskningsgruppene. Og det er et fremtidig potensiale for å anvende mer kunnskap på tvers av fagområder, seksjoner og forksningsgrupper. Dagen var inspirerende og kan gi grunnlag for videre samarbeid både internt og eksternt. Temaer som ble presentert er oppsummert under:

​Genetiske undersøkelser av: 

  • aldersestimering og metodeutvikling 
  • biologiske spor i kriminalsaker og metodeutvikling 
  • genetiske disposisjoner hos barnedødsfall uten forklaringsmekanismer

Rusmiddelforskning med fokus på: 

  • metodeutvikling for deteksjon av rusmidler og planter 
  • fortolkning av blodprøveverdier og utfordringer ved den kliniske undersøkelsen  
  • intervensjonsstudien AlcoTail om alkohol og rusmidler blant pasienter på medisinske avdelinger 
  • intervensjonsstudier (dyreforsøk) om langtidseffekter for barn som blir eksponert for opioder under svangerskapet 

Forskning på obduksjoner med fokus på: 

  • betydningen av CT undersøkelser i forbindelse med obduksjon 
  • en kasus som understreker viktigheten​ rundt bivirkninger av legemidler som en vesentlig del av obduksjonen 
  • obduksjonsrapportens betydning for politiets etterforskningssteg i saker med barnedødsfall 

Tusen takk til alle forskerne som delte sin kunnskap og til ansatte i UiO som bidro til arrangementet ved bruk av UiO forskningsmidler! 

For mer informasjon om programmet trykk på vedlagte link:

Program forskningsseminar ved Avdeling for rettsmedisinske fag 2022.pdf