Medisinsk/biologisk aldersvurdering som grunnlag for UDIs aldersfastsettelse

Oslo universitetssykehus ved  rettsmedisinske fag har fra 1. januar 2017 et nasjonalt faglig ansvar for medisinske aldersvurderinger av enslige mindreårige asylsøkere. Rettsmedisinske fag ble 1.1. 2017 overdratt fra Folkehelseinstituttet til Oslo universitetssykehus.

Foro: Wikimedia/Creative commons

Oslo universitetssykehus har fått følgende oppgaver:
• Et nasjonalt ansvar for forskning og utvikling på fagområdet.
• Gi råd til UDI om metoder og fortolkning for bruk i deres saksbehandling. Undersøkelsene gjøres i dag av andre aktører enn OUS og på oppdrag fra UDI, som har ansvar for forvaltning og saksbehandling for fastsettelse av alder. Den medisinske aldersvurderingen inngår som én av flere faktorer når alder på enslige mindreårige asylsøkere fastsettes.
UDI: Rettsmedisinsk tar over aldersvurderingen

Endringer fra tidligere praksis

Avdeling for rettsmedisinske fag  har anbefalt UDI å gjøre endringer i metodene for medisinsk aldersvurdering og sammenstillingen av undersøkelsene som inngår i vurderingen. De delene av tidligere praksis som er bygget på vitenskapelig grunnlag vil bli vurdert videre. Klinisk undersøkelse av tenner nå ikke lenger som en del av undersøkelsen. FRa 2017 videreføres ikke lengre praksisen med sammenstilling av de enkelte undersøkelsene som har inngått i medisinsk aldersvurdering.


OUS arbeider med å avklare hvordan hånd- og tannrøntgenundersøkelse kan anbefales å bli benyttet videre, noe som forutsetter at usikkerheten ved aldersestimatene spesifiseres. UDI viderefører derfor inntil videre avtaler om tannrøntgenundersøkelse ved Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo og håndrøntgenundersøkelse ved Unilabs. Det planlegges ikke at OUS skal utføre egne undersøkelser, men OUS skal bistå UDI med faglige råd for metoder og fortolkning.


For å kunne angi usikkerheten som ligger i røntgenundersøkelsene av hånd og tenner, pågår det en omfattende gjennomgang av publisert vitenskapelig litteratur (kunnskapsoppsummeringer). Disse antas å kunne gi et grunnlag for eventuell fortolkning av resultatene fra de aktuelle undersøkelsene og hvilken usikkerhet som skal oppgis. 

Videre forskning

Det er planlagt videre forskning som vil omfatte kunnskapsoppsummeringer om MR-undersøkelse av kne og ankel, CT-undersøkelse av krageben, kliniske undersøkelser og psykososiale tester. Dette er metoder som anvendes i enkelte andre land. OUS vil i tillegg etablere forskning på en DNA-metode som er helt ny i denne sammenheng.


Faglig samarbeid og dialog med europeiske fagmiljøer
OUS har dialog med fagmiljøene i Danmark og Sverige som har et tilsvarende nasjonalt oppdrag. OUS ønsker å etablere gjensidig faglig kontakt, oppdragsforståelse og muligheter for samarbeid.


Faglig samarbeid og dialog med europeiske fagmiljøer

OUS har dialog med fagmiljøene i Danmark og Sverige som har tilsvarende nasjonale oppdrag. OUS ønsker å etablere gjensidig faglig kontakt, oppdragsforståelse og muligheter for samarbeid.
Det finnes ingen presis metode for hvordan alder kan estimeres, og det er ingen konsensus om hvordan medisinsk aldersundersøkelse skal gjennomføres eller praktiseres i Skandinavia eller Europa. Dette til tross for at slike undersøkelser utføres i de fleste europeiske land. Hånd- og tannrøntgenundersøkelsen synes å være mest utbredt. Selv mellom land som benytter seg av samme metodikk for medisinsk aldersvurdering er det stor divergens i hvordan metodene praktiseres, med hvilken usikkerhet aldersestimatet oppgis og hva resultatene fra medisinsk aldersvurdering har å si for den endelige aldersfastsettelsen.


Tett faglig samarbeid og dialog med UDI

OUS har tett dialog og regelmessig møtevirksomhet med UDI for å holde dem orientert om status for det vitenskapelige arbeidet og for å bidra til å belyse relevante aspekter som en endret praksis vil medføre.

BioAlder manual versjon 1.0 

BioAlder manual 1.0 - NorskBioAlder manual 1.0 - English

BioAlder manual versjon 1.1

BioAlder manual 1.1 -  English

BioAlder manual versjon 1.2

BioAlder manual 1.2 - NorskBioAlder manual 1.2 - English