Underliggende enheter ved Seksjon for rettspatologi og klinisk rettsmedisin

Seksjonen utfører rettsmedisinske obduksjoner, klinisk rettsmedisinske undersøkelser og utfører sakkyndige uttalelser på bakgrunn av foreliggende dokumentasjon. Seksjonen har flere forskningsgrupper og nasjonalt ansvar for helsetjenesten dødsstedsundersøkelser. De fleste oppdragene kommer fra Agder, Sør-Øst, Oslo, Øst og Innlandet politidistrikter, men seksjonen utfører også oppdrag for andre politidistrikter.
Seksjonen består av tre enheter som sammen dekker hele produksjonslinjen for sakkyndigoppdragene. 

 

Foto: OUS

Enhet for sakkyndighet og forskning:

Leger i enhet for sakkyndighet og forskning utfører rettsmedisinske undersøkelser av voksne og barn på oppdrag fra politiet og rettsvesenet. Rettsmedisinske obduksjoner (sakkyndige likundersøkelser) er den typen oppdrag seksjonen får flest av, ca 11-1200 per år. I noen tilfeller deltar rettsmedisineren på åstedsundersøkelser i forbindelse med dødsfall. En mindre andel av oppdragene omfatter klinisk rettsmedisinske undersøkelser, sakkyndige uttalelser og deltakelse ved politiets rekonstruksjoner av hendelser med skade på person. Våre leger er ofte i retten som sakkyndig vitne og rettssakkyndig.
I enheten arbeider det også forskere som sammen med rettsmedisinere driver forskning på relevante rettsmedisinske, medisinske og samfunnsmedisinske problemstillinger, samt metodeutvikling relevant for de rettsmedisinske oppdragene.
Enheten har nasjonalt ansvar for helsetjenesten dødsstedsundersøkeler som er et obligatorisk tilbud, men frivillig helsetjeneste for foreldre der barn under fire år dør plutselig utenfor sykehus og politiet ikke starter etterforskning. Flere av legene og egne politifaglig utdannete dødsstedsutredere deltar i ordningen.


Enhet for laboratoriefunksjoner:

I enhet for laboratoriefunksjoner arbeider det laboratorieingeniører og obduksjonsteknikere. Enheten står for den daglige driften av obduksjonssalen og histologi- og forskningslaboratoriet til seksjonen. Obduksjonsteknikerne har hovedansvar for logistikken rundt inn- og utlevering av avdøde, utfører CT-undersøkelser samt deltar ved obduksjon sammen med legene. Laboratoriedelen av enheten håndterer det biologiske materiale til sakskyndighetsarbeidet, og fagfeltene er hovedsakelig histologi og noe molekylærbiologi som benyttes både i obduksjonsoppdraget og i forskning. Biobanking og kvalitetssikring er også del av enhetens praktiske ansvarsområder.


Enhet for administrasjon og prosjektstøtte:

I enhet for administrasjon og prosjektstøtte arbeider saksbehandlere og rådgivere. Enheten er en er nøkkelenhet i seksjonens drift og utvikling og er ansvarlig for administrativt arbeid i forbindelse med sakslogistikk. Dette inkluderer bl.a. saksarkiv, prøve-/ rekvisisjonsmottak, skriving og utsendelse av rapporter og brev, samt dialog med bl.a. oppdragsgivere og samarbeidspartnere som eksempelvis politiet og begravelsesbyråer. Kvalitetsarbeid, lokal IKT-støtte, forskningsstøtte, samt prosjektledelse er viktige ansvarsområder.

Fant du det du lette etter?