RHABU

Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge

 

 

​RHABU er en regional kompetansetjeneste i Helse Sør-Øst som skal bidra til god kvalitet og større likeverdighet i habiliteringstilbudet gjennom formidling av kunnskap og oppbygging av kompetanse. Målet er å bidra til kunnskapsbaserte tjenester bygget på forskning, klinisk erfaring og brukerkunnskap. 

Målgruppen for RHABU er ansatte i spesialisthelsetjenesten som jobber med habilitering av barn og unge. 


Arrangementer

 • 05.12 tirsdag
  Fagdag om overgrep og omsorgssvikt

  Målgruppen for fagdagen er ansatte som jobber med habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst.

 • 08.02 torsdag
  Nettverksmøte for sykepleiere i habilitering

  Årlig møte for sykepleiere som jobber i habiliteringstjenestene for barn og unge i Helse Sør-Øst.

 • 12.02 mandag
  Regional fagkonferanse 2018

  I februar 2018 arrangerer RHABU den tredje regionale fagkonferansen for ansatte i habiliteringstjenestene for barn og unge i Helse Sør-Øst. Konferansen er en viktig møteplass både for faglig påfyll og for å få vist frem fagutvikling i regionen.

Habiliteringsbloggen

 • Nasjonal konferanse for forskning innen habilitering

  Norsk akademi for habiliteringsforskning hadde sin årlige konferanse 26.oktober 2017. Forskere og fagutøvere innen habiliteringsfeltet var samlet på Gardermoen.

 • Nyhetsbrev fra RHABU oktober 2017

  I høstens nyhetsbrev fra RHABU kan du blant annet lese mer om kommende fagdager, Regional fagkonferanse 2018 og ny strategiplan for RHABU for perioden 2018-2022.

 • Gruppebaserte tilbud til ungdom

  9. juni 2017 avholdt RHABU et dialogmøte om gruppebaserte tilbud til ungdom. 6 tjenester presenterte tilbudene de har i sin region og flere av deltakerne ønsket seg tilgang til informasjon om tilbud og ressurser som finnes.

 • Nyhetsbrev fra RHABU juni 2017

  RHABU har gitt ut sommerens nyhetsbrev. Her kan du lese store og små nyheter som er aktuelle for ansatte i habiliteringstjenestene. Samtidig ønsker vi våre samarbeidspartnere en god sommer!

 • Invitasjon til å bidra på Regional fagkonferanse 2018

  I februar 2018 arrangerer RHABU den tredje regionale fagkonferanse for ansatte i habiliteringstjenestene for barn og unge i Helse Sør-Øst.

 • Nyhetsbrev fra RHABU - mars

  RHABU har gitt ut vårens nyhetsbrev. Her kan du lese om små og store nyheter som er aktuelle for ansatte i habiliteringstjenestene

 • Regional fagkonferanse 2018

  Den tredje regionale fagkonferansen for ansatte i HABU, vil bli avholdt 12. og 13. februar 2018 på Sundvolden Hotel.

 • Utviklingsplaner for habilitering - lokalt og regionalt

  Helse Sør-Øst skal lage en regional utviklingsplan i 2018. Den skal basere seg på utviklingsplaner som hvert helseforetak nå blir bedt om å lage i 2017. Planene skal også omtale habilitering.

 • FOCUS - Nytt kartleggingsverktøy for barns kommunikasjon

  FOCUS Focus on the Outcomes of Communicaton Under Six

 • Nyhetsbrev desember 2016

  Med vårt nyhetsbrev for desember ønsker vi alle våre samarbeidspartnere god jul.

 • Fagdag om flerkulturell kompetanse

  Flerkulturelt nettverk sto bak fagdagen om flerkulturell kompetanse 24.november 2016. Fagpersonene i nettverket hadde satt sammen et interessant program der engasjerte forelesere var bidragsytere. 

 • Ervervet hjerneskade hos barn og unge - presentasjoner fra konferansen 10. november 2016

  Statped sørøst, avdeling ervervet hjerneskade, og Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU) arrangerte i felleskap en dagskonferanse om ervervet hjerneskade hos barn og unge 10.november 2016 i Oslo.

 • Nasjonal forskningskonferanse

  Norsk akademi for habiliteringsforskning arrangerte forskningskonferanse 27.oktober 2016. 

 • Fagdag om håndortoser til barn

  29.september avholdt RHABU fagdag om håndortoser til barn. Dette er et område hvor det foreløpig finnes lite forskning, og evidensen for bruk av håndortoser til barn er mangelfull. Samtidig tilsier erfaringer fra praksis at håndortoser kan...

 • Nyhetsbrev fra RHABU - september

  Retningslinje om oppfølging av barn med Down syndrom er hovedsaken i nyhetsbrevet i september.

 • Veien til førerkort

  Snakk om det tidlig. Det er det klare budskapet fra Gro Løhaugen når det gjelder bilkjøring og barn og unge med Cerebral Parese eller andre funksjonsnedsettelser.

 • Eksekutiv fungering

  Noen barn kan ikke uttrykke seg med tale fordi de har store motoriske vansker. Det mangler kunnskap om hvordan utviklingen av språk og eksekutiv fungering henger sammen hos barn i denne gruppen.

 • Hva er det med de sjeldne?

  Vi mener at nøkkelen til mestring ligger i kunnskap og samarbeid. Vi inviterer derfor dere i habiliteringstjenesten til å delta i det videre arbeidet med å gjøre det sjeldne mer kjent!

 

Mer om RHABU

RHABU startet opp i 2013. I Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008-2011 ble opprettelse av egne kompetanseenheter på området nevnt som et mulig virkemiddel for å styrke tjenestene. Dette ble fulgt opp i Handlingsplan for habilitering av barn og unge og Helse Sør-Øst ba i 2012 Oslo universitetssykehus om å opprette RHABU.

 

Målgruppe

Målgruppen for RHABU er primært ansatte i spesialisthelsetjenesten som jobber ved habiliteringstjenestene for barn og unge (HABU) i Helse Sør-Øst. RHABU's tilbud og aktiviteter skal derfor utvikles i tett samarbeid med og tilpasses behovene i HABUene. Fagpersoner fra andre deler av spesialisthelsetjenesten, kommunal helse- og omsorgstjeneste eller i privat virksomhet som jobber med habilitering av barn og unge kan også benytte seg av tilbudene fra RHABU.

 

Oppgaver

RHABU skal særskilt

- Utvikle kurs- og utdanningstilbud

- Utvikle og støtte faglige nettverk

- Spre informasjon om aktuell fagutvikling og forskning

- Forbedre informasjonen om habiliteringstilbudet i helseregionen

RHABU utvikler også faglige retningslinjer på sentrale habiliteringsområder. RHABU har ingen klinisk funksjon, og mottar ikke henvisninger på enkeltpasienter.

 

Ansatte

RHABU har tre ansatte, en leder og to rådgivere.

Bjørg Halvorsen.jpg

Bjørg Halvorsen
Leder
Telefon: 952 53 847

E-post: sbhorg@ous-hf.no

Bjørg er fysioterapeut og har bakgrunn fra kommunalt arbeid og barnehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Før hun begynte i RHABU jobbet Bjørg i Helsedirektoratet med blant annet utviklingsprosjekter innen barnehabilitering og Strategiplan for habilitering av barn og unge.


Anett Olsen
Rådgiver
Telefon: 450 21 359

Epost: uxetol@ous-hf.no

Anett er klinisk vernepleier og har bakgrunn fra både barnehabilitering og voksenhabilitering i spesialisthelsetjenesten. I tillegg til å ha arbeidet klinisk i mange år, har hun deltatt i flere utviklingsprosjekter som tar for seg samhandling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten.


Cathrine Utne Sandberg
Rådgiver
Telefon: 920 82 269

Epost: csandber@ous-hf.no

Cathrine er ergoterapeut, og har bakgrunn fra barnehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Hun har i mange år arbeidet i en habiliteringstjeneste, hvor hun i tillegg til å yte tjenester til barn og unge og deres familier, også har deltatt i flere prosjekter og utviklingsarbeid.

Styringsgruppe

Det er av Helse Sør-Øst RHF opprettet en styringsgruppe som har et overordnet faglig og strategisk ansvar for RHABU. Styringsgruppen består av lederne for habiliteringstjenestene for barn og unge ved hvert sykehusområde i Helse Sør-Øst, en brukerrepresentant og en representant fra RBUP.

Leder for styringsgruppen er Bjørn Lerdal, Sørlandet sykehus.

Mandat for styringsgruppen:

 • Legge føringer for fremdriftsplan og overordnede faglige strategiske prioriteringer og ansvar for den totale fremdrift av RHABU sitt arbeid.
 • Sikre at RHABU utvikles i tråd med Helse Sør-Øst sine krav og forventninger slik disse er skissert i relevante styringsdokumenter.
 • Påse at RHABU får en effektiv organisering.
 • Følge opp RHABU sin økonomi og foreslå alternative finansieringskilder til blant annet prosjekter.
 • Sikre brukermedvirkning.
 • Påse at det etableres gode informasjons- og samhandlingsrutiner mellom alle aktører, herunder brukermiljøer og kliniske og akademiske miljøer innen barnehabilitering. 

   

Medlemmer av styringsgruppen:

 • Bjørn Lerdal, leder, Sørlandet Sykehus (Kristiansand)
 • Jon Skranes, Sørlandet sykehus (Arendal)
 • Øystein Kydland, brukerutvalget Helse Sør-Øst
 • Aina Sander, Sykehuset i Vestfold
 • Kari Krum Bang, Vestre Viken
 • Knut Wærstad, AHUS
 • Petra Aden, Oslo universitetssykehus
 • Elin Martinsen, Sykehuset Østfold
 • Trude Høvik Yacoubian, Sykehuset Telemark
 • Wenche Midjo Røkke, Sykehuset Innlandet


 

Referansegruppe

Referansegruppen skal bestå av representanter fra de største profesjonene innen habiliteringstjenestene for barn og unge i Helse Sør-Øst, to brukerrepresentanter og en fra RBUP. Referansegruppen har også en representant fra Høgskolen i Oslo og Akershus.

Mandat for referansegruppen:

 • Bidra til at RHABU utvikles til å bli en kompetansetjeneste for alle habiliteringstjenestene i Helse Sør-Øst i tråd med føringene fra Helsedirektoratet og styringsgruppen.
 • Utvikle ideer om fagutvikling og forskningsprosjekter.
 • Bidra i planleggingen av etter- og videreutdanning innen habilitering, hjemmesider og undervisning.
 • Ta initiativ og legge til rette for generering av virksomhetsdata.

   

  Medlemmer av referansegruppen:
 • Anita Sjøstrøm, brukerutvalget Helse Sør-Øst
 • Kari Melby, brukerutvalget Helse Sør-Øst
 • Anne Andersen, RBUP
 • Sigrid Østensjø, Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Kristin Holmen, spesialpedagog Sykehuset Innlandet
 • Janne Line Østern, vernepleier AHUS
 • Anne Karin Hagen, sykepleier Sykehuset Østfold
 • Selma Mujezinovic Larsen, overlege Oslo universitetssykehus
 • Nina Kløve, fysioterapeut Vestre Viken
 • Eva Bergh Pedersen, sosionom Sykehuset i Vestfold
 • Tone Mari Steinmoen, fysioterapeut Sykehuset Telemark
 • Gro Christine Christensen Løhaugen, nevropsykolog Sørlandet sykehus


 

Plandokument og årsrapporter

RHABU lager strategiplan, handlingsplan og årsrapporter for sin virksomhet. Under finner du gjeldende strategiplaner og årsplan. Øvrige planer og rapporter kan du få oversendt ved å ta kontakt med oss.

Strategiplan 2015 - 2017

Strategiplan 2018-2022

Årsplan 2017

Kontakt oss:                                                                          Følg RHABU på:

Epost                                                                                                                                          Logo facebook

post.rhabu@ous-hf.no                                                                                                           

Telefon

952 53 847 Leder Bjørg Halvorsen

Postadresse

Oslo universitetssykehus, Ullevål
Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU)
Seksjon nevrohabilitering-barn
Postboks 4956 Nydalen
0424 OSLO

Besøksadresse

Oslo universitetssykehus, Ullevål
Bygg 31B, 2. etasje