Illistrasjonsfoto

Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge

RHABU

 

​RHABU er en regional kompetansetjeneste i Helse Sør-Øst som skal bidra til god kvalitet og større likeverdighet i habiliteringstilbudet gjennom formidling av kunnskap og oppbygging av kompetanse. Målet er å bidra til kunnskapsbaserte tjenester bygget på forskning, klinisk erfaring og brukerkunnskap. 

Målgruppen for RHABU er ansatte i spesialisthelsetjenesten som jobber med habilitering av barn og unge. 

RHABU-symbolet


Arrangementer

Habiliteringsbloggen

 • Sommerens nyhetsbrev fra RHABU

  RHABU har gitt ut nyhetsbrev og vil samtidig ønske god sommer.

 • Nyhetsbrev fra RHABU våren 2019

  RHABU sender ut nyhetsbrev fire ganger i året, og her finner du vårens nyhetsbrev.

 • Planlegging av regional habiliteringskonferanse er i gang

  RHABU har startet forberedelsene av den regionale habiliteringskonferansen som finner sted på Scandic Fornebu 10.-11.februar 2020.

 • Innkalt som vitne i fylkesnemnda eller domstolen?

  Noen ganger blir fagpersoner i HABU innkalt som vitne i fylkesnemnda eller domstolen. RHABU har i samarbeid med fagpersoner i HABU laget et notat med informasjon om vitneansvaret du som helsepersonell har og råd og tips om hvordan du kan forberede deg.

 • Nyhetsbrev for desember

  Julen nærmer seg og RHABU har sendt ut årets siste nyhetsbrev. Her kan du lese om diverse saker med relevans for habilitering.  

 • Kompetanseheving om overgrep og omsorgssvikt

  RHABU har hatt overgrep og omsorgssvikt i målgruppen til habiliteringstjenestene for barn og unge som et prioritert område for kompetanseheving i perioden 2014-2018.

 • Kunnskapsbasert habilitering

  Sentrale føringer peker på at habiliteringsprosesser skal kjennetegnes ved kunnskapsbaserte tiltak. Her kan du lese om kunnskapsbasert habilitering og finne lenker til læringsressurser dersom du trenger å oppdatere deg på kunnskapsbasert praksis.

 • Utredning av mulig utviklingshemming hos barn og unge må alltid ha høy kvalitet

  Det foregår en viktig diskusjon om barn og unge som blir registrert som psykisk utviklingshemmet uten at spesialisthelsetjenesten har foretatt en diagnostisk vurdering.

 • Basiskurs i habilitering med oppstart i april 2019

  RHABU har siden 2014 arrangert basiskurs i habilitering for alle ansatte ved habiliteringstjenestene i Helse Sør-Øst.

 • Høstens nyhetsbrev fra RHABU

  RHABU har sendt ut høstens nyhetsbrev. Du kan lese det her.

 • Smertevurdering hos barn og unge med multifunksjonshemming

  Mange barn og unge med multifunksjonshemming har utfordringer med kommunikasjon, det kan medføre at det er vanskelig å identifisere og vurdere smerte hos denne sårbare gruppen. Smertevurderingsverktøy kan være nyttig for å sikre god smertebehandling.

 • Prosjekt om behandlingslinje for ervervet hjerneskade i gang

  RHABU sitt prosjekt rettet mot videreutvikling og implementing av regional behandlingslinje for rehabilitering av barn og unge med moderat og alvorlig ervervet hjerneskade er nå startet opp og prosjektmedarbeiderne er på plass.

 • Nyhetsbrev fra RHABU sommeren 2018

  Nyhetsbrevet inneholder små og store nyheter med relevans for habiliteringsfeltet. Her kan du lese sommerens nyhetsbrev.

 • Vårens nyhetsbrev fra RHABU

  Her kan du lese vårens nyhetsbrev fra RHABU, med små og store nyheter med relevans for habiliteringsfeltet

 • Regional fagkonferanse i habilitering

  Nærmere 280 engasjerte fagpersoner var samlet da RHABU arrangerte den tredje regionale fagkonferansen for ansatte i barne- og ungdomshabilitering i spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst.

 • Forskningsbasert kunnskap i habilitering, rapport fra prosjekt

  Nå er rapporten fra det nasjonale prosjektet om bruk av  forskningsbasert kunnskap i habiliteringstjenestene for barn, unge og voksne ferdig. Her kan du lese mer om prosjektet og se nærmere på rapporten.

 • Gruppebaserte tilbud til ungdom

  9. juni 2017 avholdt RHABU et dialogmøte om gruppebaserte tilbud til ungdom. 6 tjenester presenterte tilbudene de har i sin region og flere av deltakerne ønsket seg tilgang til informasjon om tilbud og ressurser som finnes.

 • Utviklingsplaner for habilitering - lokalt og regionalt

  Helse Sør-Øst skal lage en regional utviklingsplan i 2018. Den skal basere seg på utviklingsplaner som hvert helseforetak nå blir bedt om å lage i 2017. Planene skal også omtale habilitering.

 • Hva er det med de sjeldne?

  Vi mener at nøkkelen til mestring ligger i kunnskap og samarbeid. Vi inviterer derfor dere i habiliteringstjenesten til å delta i det videre arbeidet med å gjøre det sjeldne mer kjent!

 • Eksekutiv fungering

  Noen barn kan ikke uttrykke seg med tale fordi de har store motoriske vansker. Det mangler kunnskap om hvordan utviklingen av språk og eksekutiv fungering henger sammen hos barn i denne gruppen.

Mer om RHABU

RHABU startet opp i 2013. I Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008-2011 ble opprettelse av egne kompetanseenheter på området nevnt som et mulig virkemiddel for å styrke tjenestene. Dette ble fulgt opp i Handlingsplan for habilitering av barn og unge og Helse Sør-Øst ba i 2012 Oslo universitetssykehus om å opprette RHABU.

 

Målgruppe

Målgruppen for RHABU er primært ansatte i spesialisthelsetjenesten som jobber ved habiliteringstjenestene for barn og unge (HABU) i Helse Sør-Øst. RHABU's tilbud og aktiviteter skal derfor utvikles i tett samarbeid med og tilpasses behovene i HABUene. Fagpersoner fra andre deler av spesialisthelsetjenesten, kommunal helse- og omsorgstjeneste eller i privat virksomhet som jobber med habilitering av barn og unge kan også benytte seg av tilbudene fra RHABU.

 

Oppgaver

RHABU skal særskilt

- Utvikle kurs- og utdanningstilbud

- Utvikle og støtte faglige nettverk

- Spre informasjon om aktuell fagutvikling og forskning

- Forbedre informasjonen om habiliteringstilbudet i helseregionen

RHABU utvikler også faglige retningslinjer på sentrale habiliteringsområder. RHABU har ingen klinisk funksjon, og mottar ikke henvisninger på enkeltpasienter.

 

Ansatte

RHABU har tre ansatte, en leder og to rådgivere.

Bjørg Halvorsen.jpg

Foto: RHABU

Bjørg Halvorsen
Leder
Telefon: 952 53 847

E-post: sbhorg@ous-hf.no

Bjørg er fysioterapeut og har bakgrunn fra kommunalt arbeid og barnehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Før hun begynte i RHABU jobbet Bjørg i Helsedirektoratet med blant annet utviklingsprosjekter innen barnehabilitering og Strategiplan for habilitering av barn og unge.


Anett Olsen

Foto: RHABU

Anett Olsen
Rådgiver
Telefon: 450 21 359

Epost: uxetol@ous-hf.no

Anett er klinisk vernepleier og har bakgrunn fra både barnehabilitering og voksenhabilitering i spesialisthelsetjenesten. I tillegg til å ha arbeidet klinisk i mange år, har hun deltatt i flere utviklingsprosjekter som tar for seg samhandling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten.


Cathrine Utne Sandberg

Foto: RHABU

Cathrine Utne Sandberg
Rådgiver
Telefon: 920 82 269

Epost: csandber@ous-hf.no

Cathrine er ergoterapeut, og har bakgrunn fra barnehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Hun har i mange år arbeidet i en habiliteringstjeneste, hvor hun i tillegg til å yte tjenester til barn og unge og deres familier, også har deltatt i flere prosjekter og utviklingsarbeid.

Styringsgruppe

Det er av Helse Sør-Øst RHF opprettet en styringsgruppe som har et overordnet faglig og strategisk ansvar for RHABU. Styringsgruppen består av lederne for habiliteringstjenestene for barn og unge ved hvert sykehusområde i Helse Sør-Øst, en brukerrepresentant og en representant fra RBUP.

Leder for styringsgruppen er Bjørn Lerdal, Sørlandet sykehus.

Mandat for styringsgruppen:

 • Legge føringer for fremdriftsplan og overordnede faglige strategiske prioriteringer og ansvar for den totale fremdrift av RHABU sitt arbeid.
 • Sikre at RHABU utvikles i tråd med Helse Sør-Øst sine krav og forventninger slik disse er skissert i relevante styringsdokumenter.
 • Påse at RHABU får en effektiv organisering.
 • Følge opp RHABU sin økonomi og foreslå alternative finansieringskilder til blant annet prosjekter.
 • Sikre brukermedvirkning.
 • Påse at det etableres gode informasjons- og samhandlingsrutiner mellom alle aktører, herunder brukermiljøer og kliniske og akademiske miljøer innen barnehabilitering. 

   

Medlemmer av styringsgruppen:

 • Wenche Midjo Røkke, leder, Sykehuset Innlandet
 • Randi Damgård, Sørlandet Sykehus (Kristiansand)
 • Jon Skranes, Sørlandet sykehus (Arendal)
 • Aina Sander, Sykehuset i Vestfold
 • Kari Krum Bang, Vestre Viken
 • Knut Wærstad, AHUS
 • Petra Aden, Oslo universitetssykehus
 • Kristin Sørbrøden Breda, Sykehuset Østfold
 • Trude Høvik Yacoubian, Sykehuset Telemark
 • Øystein Kydland, brukerutvalget Helse Sør-Øst

Referansegruppe

Referansegruppen skal bestå av representanter fra de største profesjonene innen habiliteringstjenestene for barn og unge i Helse Sør-Øst, to brukerrepresentanter og en fra RBUP. Referansegruppen har også en representant fra OsloMet - storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus.

Mandat for referansegruppen:

 • Bidra til at RHABU utvikles til å bli en kompetansetjeneste for alle habiliteringstjenestene i regionen i tråd med føringene fra Helse Sør-Øst.
 • Utvikle ideer om fagutvikling og forskningsprosjekter.
 • Bidra i planleggingen av etter- og videreutdanning innen habilitering, hjemmesider og undervisning.
 • Ta initiativ og legge til rette for generering av virksomhetsdata. 

   

Medlemmer av referansegruppen:

Anita Sjøstrøm, brukerutvalget Helse Sør-Øst

Kari Melby, brukerutvalget Helse Sør-Øst

Anne Andersen, RBUP

Sigrid Østensjø, OsloMet - storbyuniversitetet

Kristin Holmen, spesialpedagog Sykehuset Innlandet

Janne Line Østern, vernepleier AHUS

Anne Karin Hagen, sykepleier Sykehuset Østfold

Jakob Roald Larsen, overlege Oslo universitetssykehus

Marie Læssøe Martin, ergoterapeut Sørlandet Sykehus, Kristiansand 

Nina Kløve, fysioterapeut Vestre Viken

Eva Bergh-Pedersen, sosionom Sykehuset i Vestfold

Tone Mari Steinmoen Mikkelsborg, fysioterapeut Sykehuset Telemark

Gro Christine Christensen Løhaugen, nevropsykolog Sørlandet sykehus, Arendal


 

Plandokument og årsrapporter

RHABU lager strategiplan, handlingsplan og årsrapporter for sin virksomhet. Under finner du gjeldende strategiplaner og årsplan. Øvrige planer og rapporter kan du få oversendt ved å ta kontakt med oss.

Strategiplan 2018 - 2022

Årsplan 2019

Årsrapport 2018


Kontakt oss:                                                                          Følg RHABU på:

Epost                                                                                                                                          Logo facebook

post.rhabu@ous-hf.no                                                                                                           

Telefon

952 53 847 Leder Bjørg Halvorsen

Postadresse

Oslo universitetssykehus, Ullevål
Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU)
Seksjon nevrohabilitering-barn
Postboks 4956 Nydalen
0424 OSLO

Besøksadresse

Oslo universitetssykehus, Ullevål
Bygg 31B, 2. etasje

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.