Gutt i klasserom

Diagnostisk utredning av barn og unge ved spørsmål om utviklingshemming

Regional retningslinje for habiliteringstjenestene for barn og unge i Helse Sør-Øst.

Habiliteringstjenestene for barn og unge (HABU) i Helse Sør-Øst har samarbeidet om å lage en kunnskapsbasert retningslinje for hvordan utrede barn og unge når det er spørsmål om utviklingshemming. Arbeidet har blitt ledet av RHABU. 

Det er stor enighet i fagmiljøene om at diagnostisering av barn og unge ved spørsmål om utviklingshemming bør foregå tverrfaglig i spesialisthelsetjenesten, og at det er psykolog og lege som har hovedansvaret.

Retningslinjen beskriver og anbefaler god praksis, også når det gjelder hvordan barn, ungdom og foreldre bør involveres og informeres før, under og etter utredning. 

Habiliteringstjenestene ved sykehusene har den nødvendig tverrfaglige kompetansen til å gjøre gode utredninger, og denne felles retningslinjen vil bidra til å sikre lik praksis og god kvalitet på arbeidet. Retningslinjen har nå vært på høring og forventes ferdig  høsten 2019. Den vil bli fulgt opp med ulike tiltak for implementering i HABU i regionen.

Prosjektplan

Bakgrunn

RHABU skal som regional kompetansetjeneste innen barnehabilitering i Helse Sør-Øst bidra til god praksis, og et mer likeverdig tjenestetilbud i regionen. Ett av virkemidlene er å utarbeide regionale retningslinjer for utredning og oppfølging av ulike pasientgrupper basert på kunnskap, erfaringer og konsensus i fagmiljøene.

Barn og unge med utviklingshemming er en stor målgruppe for habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU). Alle HABUene foretar diagnostisk utredning av mulig utviklingshemming hos barn og unge, og det er grunn til å anta at utredningspraksis varierer mellom tjenestene. Beslutningen om å utarbeide og implementere en felles regional retningslinje er tatt i samråd med ledernettverket i regionen.

Oppdraget

Utarbeide en retningslinje med faglige anbefalinger for spesialisthelsetjenestens utredning av barn og unge (0-18 år) ved spørsmål om utviklingshemming som hoved- eller bidiagnose. Retningslinjen skal omhandle både diagnostikk og årsaksutredning.

Temaer i retningslinjen:

  • Indikasjoner for å utrede barn og unge ved spørsmål om mulig utviklingshemming
  • Ansvarsforhold ved utredning og diagnosesetting
  • Informasjon til barn/ungdom og foreldre før, under og etter utredning
  • Gjennomføring av utredning
  • Differensialdiagnostiske overveielser og konklusjon
  • Formidling av diagnose til barn/ungdom og foresatte
  • Samarbeid og informasjon til kommunale instanser

Retningslinjen skal følges opp med ulike tiltak for implementering i HABU. Det skal også utarbeides informasjonsmateriell tilpasset barn/ungdom og foresatte.

Kunnskapsbasert retningslinje

Retningslinjer som utarbeides i regi av RHABU skal være kunnskapsbaserte. Det innebærer en systematisk tilnærming til det å finne litteratur som kan gi vitenskapelig begrunnelse for praksis. Retningslinjer som utarbeides innenfor habiliteringsfeltet bør holde samme faglige standard som faglige retningslinjer som utarbeides innen andre fagområder i helsetjenesten. Derfor støtter vi oss til metoden som er beskrevet av Kunnskapssenteret http://www.helsebiblioteket.no/kunnskapsbasert-praksis. I denne modellen er den kliniske erfaringen svært viktig, og ofte må man gi anbefalinger på bakgrunn av konsensus i fagmiljøet fordi det ikke finnes vitenskapelig dekning på mange områder.

Metoden for utarbeidelse av retningslinjen skal loggføres og beskrives.

Organisering

RHABU har ansvaret for gjennomføringen av arbeidet med retningslinjen.

Arbeidsgruppe

Det settes ned en arbeidsgruppe med deltakere fra alle HABU i regionen. Det er behov for både psykologfaglig og medisinskfaglig kompetanse. Lederne i det enkelte HABU oppnevner personer til arbeidsgruppen.

Faglig redaktør

To personer (faglige redaktører) får særlig ansvar for beskrivelser og anbefalinger om henholdsvis diagnostikk og årsaksutredning.

Ekstern kompetanse/eksterne interessenter

Kompetanse fra andre instanser og fagpersoner kan trekkes inn som drøftingspartnere underveis. Kommunale tjenester bør involveres ved behov.

Tidsplan

August/september 2017Oppnevne personer til arbeidsgruppe
Desember 2017Oppdatere litteratursøk.
Januar 2018 – april 2019Møter i arbeidsgruppen og utarbeidelse av utkast til retningslinjen
Mai 2019Retningslinjen sendes på høring
August 2019Publisering av retningslinjen
Høsten 2019Implementering

Prosjektplan

Arbeidsgruppen

Arbeidsgruppen er nedsatt med fagpersoner fra habiliteringstjenestene for barn og unge i regionen:

Sørlandet sykehus, Kristiansand, Lars Inge Johnsen, psykologspesialist

Sørlandet sykehus, Kristiansand, Bjørn Lerdal, psykologspesialist, fagredaktør for retningslinjen

Sørlandet sykehus, Arendal, Ilka Huber, overlege

Sykehuset Vestfold, Kristin Bostrøm, psykologspesialist/nevropsykolog

Sykehuset Telemark, Elisabeth Rinde, psykologspesialist

Vestre Viken, Anni Torp Nielsen, sjefspsykolog, spesialist i nevropsykologi

Vestre Viken, Anna Bremer, overlege

Oslo universitetssykehus, Petra Aden, seksjonsleder, overlege, fagredaktør for retningslinjen

Oslo universitetssykehus, Einar Tryti, psykolog

Akershus universitetssykehus, Anniken Borchsenius, psykologspesialist

Fra RHABU deltar:

Anett Olsen, rådgiver og Bjørg Halvorsen, leder

Brukerinvolvering

I arbeidet med retningslinjen er det kontakt med fire foreldre og tre ungdommer, som alle har erfaring fra utredning i HABU. Brukerrepresentantene har særlig gitt innspill på hvordan sikre god og tilpasset informasjon til barn, ungdom og foresatte før, under og etter utredning.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.