HELSENORGE

Effektstudie på intensiv habilitering er tildelt støtte fra KLINBEFORSK

Stort forskningsprosjekt innen barnehabilitering, som skal måle effekter av et intensivt habiliteringsprogram for små barn med alvorlig tidlig hjerneskade, er tildelt nesten 20 millioner i støtte. Multisenterstudien skal ledes fra Sørlandet sykehus.

Sørlandet sykehus har fått nesten 20 millioner kroner i støtte fra det nasjonale programmet for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten, KLINBEFORSK, til en nasjonal multisenterstudie som skal  måle effekt av intensiv habilitering.  

Det aktuelle prosjektet er det største forskningsprosjektet innen barnehabilitering som er tildelt sentrale forskningsmidler. I tillegg til å fremskaffe viktig kunnskap om effekt av intensiv habilitering, er prosjektet derfor også av stor betydning med tanke på å synliggjøre barnehabilitering som et viktig klinisk forskningsområde.

Evidensbasert kunnskap om effekten av intensive treningsprogrammer for barn med alvorlig tidlig hjerneskade er begrenset, siden forskning på dette feltet ofte har flere metodologiske svakheter og dessuten viser motstridende resultater. Intensive habiliteringsprogrammer krever omfattende innsats fra barnet, foreldrene og fagpersoner, samtidig som det representerer store kostnader for samfunnet, derfor er det svært viktig å fremskaffe solide, vitenskapelig beviste effekter av tiltakene.

Forskningsprosjektet vil søke å måle effekter av et intensivt habiliteringsprogram som er utviklet ved Regionalt senter for intensiv barnehabilitering (RIB), BUA Kristiansand, Sørlandet sykehus HF for små barn med alvorlig tidlig hjerneskade. Det skal undersøkes om programmet har effekt på barnets adaptive, motoriske, språklige og sosiale ferdigheter. I tillegg skal det undersøkes om deltakelse i programmet har effekt på foreldrekompetanse (empowerment), familiefungering og stressnivå hos foreldre.

Studien er en randomisert kontrollert studie (RCT) hvor barna som deltar blir delt inn i en intervensjonsgruppe og en kontrollgruppe. Barna i intervensjonsgruppen deltar i programmet som er av 12 måneders varighet, mens kontrollgruppen i samme tidsperiode mottar "tjenester som vanlig". Etter ett år i kontrollgruppen vil barna i denne gruppen få tilbud om samme intervensjon.

Barna som deltar i studien vil være i alderen 2-5 år med en diagnose alvorlig CP (GMFCS-nivå 4-5) eller annen diagnose med tilsvarende motorisk funksjonsnivå. Målet er å få med ca. 90 barn i studien.

Programmet bygger på Program intensivert habilitering (PIH) som er utviklet ved RIB gjennom de siste 20 årene. Programmet strekker seg over ca 1 år, og består av 3 gruppesamlinger med 2 ukers varighet hver, samt individualiserte treningsprogrammer i barnets vante miljø i periodene mellom samlingene.

Standardiserte måleverktøy med høy responsivitet vil bli brukt for å måle og dokumentere effekt av intervensjonen.

Den nasjonale multisenterstudien ledes fra Sørlandet sykehus med overlege og professor dr. med. Jon Sverre Skranes som prosjektleder. Hver helseregion vil delta med et senter, og alle sentra skal tilby intensivert habiliteringsprogram etter samme modell.

Resultatene fra studien gir en unik mulighet for å skaffe ny kunnskap om effekten av en norsk modell for intensiv habilitering av førskolebarn med tidlig hjerneskade. Resultatene vil kunne ha stor betydning for hvordan evidensbaserte habiliteringsprogrammer for disse barna gjennomføres og organiseres. Samtidig vil studien også gi ny kunnskap om hvordan man kan støtte, lære opp og styrke foreldrene. Dersom resultater fra studien viser at intensivt habiliteringsprogram etter denne modellen har ønsket effekt, vil den kunne danne et viktig grunnlag for bred implementering til alle førskolebarn med alvorlig hjerneskade i hele landet.

Deltakende sentra er:

  • Regionalt senter for intensiv barnehabilitering, RIB, ved Sørlandet sykehus
  • Habiliteringstenesta for barn og unge ved Haukeland Universitetssjukehus
  • Trondsletten habiliteringssenter, Habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU) ved St Olavs hospital i Trondheim
  • Habilitering for barn og unge ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø

Sentrale personer i prosjektet:

  • Ved Sørlandet sykehus: Jon Skranes (prosjektleder), Ida Vestrheim (prosjektkoordinator), Kristian Sørensen (planlagt PhD-stipendiat i prosjektet), Bjørn Lerdal (prosjektmedarbeider, rådgiver i prosjektet)
  • Ved St Olavs hospital / NTNU: Anne-Lise Høyland og Rannei Sæther
  • Ved Haukeland universitetssjukehus: Ånen Aarli
  • Ved Universitetssykehuset i Nord Norge, Tromsø: Oddmar Ole Steinsvik og Jasmina Majkic-Tajsic

 

Fant du det du lette etter?