Ervervet hjerneskade hos barn og unge - presentasjoner fra konferansen 10. november 2016

Statped sørøst, avdeling ervervet hjerneskade, og Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU) arrangerte i felleskap en dagskonferanse om ervervet hjerneskade hos barn og unge 10. november 2016 i Oslo.

Rehabilitering av barn og unge som har vært utsatt for ervervet hjerneskade krever tverrfaglig innsats både fra utdanningssektoren og helse- og omsorgssektoren, så vel som kommunalt nivå og spesialisttjenestenivå. Betydningen av samhandling og samarbeid på tvers av sektorer og tjenestenivåer for å kunne yte et godt tjenestetilbud til denne gruppen barn og unge, var derfor i fokus for konferansen.

135 fagpersoner fra utdanningssektoren og helse- og omsorgssektoren var samlet for å oppdatere seg faglig om følger etter ervervet hjerneskade og hvilke tjenestetilbud barn og unge med ervervet hjerneskade bør ha etter den akutte fasen. I helseregion Sør-Øst er det utarbeidet en behandlingslinje som skal legges til grunn for helseforetakenes arbeid for å sikre et tilstrekkelig tilbud til denne målgruppen, og i statsbudsjettet for 2017 er det satt av penger til sykehusene for å utvikle tilbudet til målgruppen.

Overlege Hilde Margrethe Dahl, fra Oslo universitetssykehus hadde en innledende forelesning med tittelen «Hvem snakker vi om og hvilke konsekvenser kan en ervervet skade ha for personen selv og familien?»

Dahl sin presentasjon

Det finnes mange myter om ervervet hjerneskade, hevder spesialist i klinisk nevropsykologi Håvard Sørlie. Disse mytene kan bidra til misforståelser som igjen kan ha uheldige konsekvenser for oppfølgingen barn og unge med ervervet hjerneskade får.

Sørlie sin presentasjon

Kathrin Frøvik-Frei, spesialfysioterapeut seksjon barne- og ungdomshabilitering, Sykehuset Østfold foreleste om «De "usynlige" fysiske følgene, begrensninger og muligheter».

Frøvik-Frei sin presentasjon

Nevropsykolog Ingrid Hagberg van't Hooft, fra Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm holdt forelesning om kognitiv trening av barn med ervervet hjerneskade. Hun informerte også om utvikling av en behandlingskjede for barn og unge med ervervet hjerneskade i Stockholmsregionen.

van't Hooft sin presentasjon

Barnelege Kathinka Aslaksen fra Sørlandet Sykehus, HABU, Kristiansand foreleste om faglig og praktisk samarbeid om barn med ervervet hjerneskade i barnets hjemmemiljø.

Aslaksen sin presentasjon

Psykolog Marie K Møller Ditlefsen og seniorrådgiver og spesialpedagog Elinor Hasli, begge fra Statped sørøst, foreleste om pedagogiske utfordringer ved reguleringsvansker hos barn og unge med ervervet hjerneskade.

Ditlefsen og Hasli sin presentasjon

Barnets «stemme». Hvorfor er den viktig i et forebyggende perspektiv? var tittelen på konferansens siste forelesning, som ble holdt av seniorrådgiver/PhD Eli Marie Killi, fra Statped sørøst.

Killi sin presentasjon

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.