Fagdag om håndortoser til barn

29.september avholdt RHABU fagdag om håndortoser til barn. Dette er et område hvor det foreløpig finnes lite forskning, og evidensen for bruk av håndortoser til barn er mangelfull. Samtidig tilsier erfaringer fra praksis at håndortoser kan være et nyttig tiltak.

 


Ergoterapeut og PhD-stipendiat Gunvor Klevberg presenterte en oppsummering av eksisterende forskning på området. Hun tok utgangspunkt i seminaret «To splint or not to splint...» som ble holdt ved den internasjonale CP-konferansen i Stockholm i juni 2016, der fem australske ergoterapeuter presenterte forskning de hadde samlet inn og gjennomgått, samtidig som de diskuterte og reflekterte over argumentene for og i mot håndortoser til barn. 

Det ble vist til to systematiske oversikter. En Cochrane review av Katalinic og medarbeidere fra 2010 , som så på evidens for tøyning for å forhindre utvikling av kontrakturer.

Den andre systematiske oversikten det ble vist til er studien til Jackman og medarbeidere fra 2013, som så på effekt av håndortoser til barn med CP.

Gunvor Klevberg reflekterte over hvordan resultatene av de to systematiske oversiktene skal benyttes i kunnskapsbasert praksis. Det finnes ikke tilstrekkelig dokumentasjon for å si at håndortoser har effekt, men kan vi på bakgrunn av dokumentasjonen som foreligger konkludere med at håndortoser til barn ikke har effekt, og dermed avstå fra å tilby denne type behandling? 

Hun oppsummerte med at fagpersoner i fravær av "high-level" evidens med god metodologisk kvalitet, må legge egne kliniske erfaringer og vurderinger til grunn, og samtidig sjekke ut barnets og foreldrenes tanker og synspunkt. Fagperson og familien må sammen komme frem til enighet om hva som er best for barnet. Dette er i tråd med føringer for kunnskapsbasert praksis.

En gruppe australske ergoterapeuter er i gang med et stort forskningsprosjekt for å undersøke om bruk av håndortoser hos barn med CP kan forebygge eller redusere muskelstivhet/muskeltonus og tap av leddbevegelighet, denne studien kan med tiden utvide kunnskapsgrunnlaget på området.  

På fagdagen la også ergoterapeut og koordinator i Cerebral Parese Oppfølgingsprogram (CPOP) Sonja Elkjær frem tall fra CPOP når det gjelder bruk av håndortoser hos barn som er med i CPOP. 

Lenke til Sonjas presentasjon


Cathrine foreleser 


Ergoterapeut Cathrine Utne Sandberg snakket om hvilke vurderinger som bør gjøres i habiliteringstjenesten før anskaffelse av håndortose. 

Lenke til Cathrines presentasjon

Ergoterapeut og ortopediingeniør Griet van Veldhoven holdt forelesning om prinsipper for utforming av håndortoser. 

Lenke til Griets presentasjon 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.