HELSENORGE

Hvordan formidle vonde tanker og følelser når ordene mangler?

Prosjektet iSpe utvikler en digital psykisk helseundersøkelse basert på idèen om kommunikasjonstøttet psykologisk evaluering. Prosjektleder Oddbjørn Hove beskriver her prosjektet og presiserer at han ønsker kontakt med miljøer som kan være interessert i forskningssamarbeid.

En tegning av fire mennesker som står og prater sammen bak en "avspillingsikon". Det er en linje under folkene .
Foto: iSpe sine egne bilder

Det kan være vanskelig å snakke om følelser. Barn kan mangle ord for det, unge kan streve med å finne de rette ordene. Noen har nedsatt kognitiv fungering eller utviklingsforstyrrelser som autisme, ADHD eller lærevansker. Minst 20 % av befolkningen har av ulike grunner kommunikasjons- eller formidlingsvansker. Når vonde tanker eller følelser ikke blir forstått av de som skal hjelpe, kan det føre til feil diagnose og behandling, eller ingen behandling i det hele tatt. Grupper av barn og unge med formidlingsvansker har høy forekomst av psykiske lidelser. Standardiserte diagnostiske kartleggingsmetoder som benyttes innen psykisk helsevern er ikke tilpasset mennesker med formidlingsvansker. Derfor er de også mindre deltagende i utredningen. Samtidig vet vi at medvirkning fremmer livskvalitet og helse.

Det forskningsdrevne innovasjonsprosjektet Inventorium for støttetpsykologisk evaluering (iSpe) har ambisjoner om å redusere gapet mellom behov og tilgang på psykiske helsetjenester i denne gruppen. Enkelt språk, animasjoner og bilder i et brukervennlig grensesnitt støtter barnet gjennom den digitale psykiske helseundersøkelsen iSpe. Prosjektet har utviklet og pilottestet en prototype for kartlegging av symptomer på depresjon. Med innovasjonsmidler fra Helse Vest RHF og Norsk forskningsråd, skal prosjektet blant annet utvikle modul for angst og søvnlidelser det neste året.

Prosjektleder for iSpe, psykologspesialist (PhD) Oddbjørn Hove planlegger nå et større forskningsprosjekt med formål å validere verktøyet for ulike brukergrupper. Han søker strategiske forskningsmidler som vil utløse flere PhD- og masterprosjekter på iSpe-forskning. Han ønsker kontakt med miljøer i Norge som kan være interessert i forskningssamarbeid.

Ønsker du mer informasjon om prosjektet eller forkningssamarbeid, kan Hove kontaktes på mailadressen Oddbjorn.Hove@helse-fonna.no

Fant du det du lette etter?