HELSENORGE

Kunnskapsbasert habilitering

Sentrale føringer peker på at habiliteringsprosesser skal kjennetegnes ved kunnskapsbaserte tiltak. Her kan du lese om kunnskapsbasert habilitering og finne lenker til læringsressurser dersom du trenger å oppdatere deg på kunnskapsbasert praksis.  

Illustrasjonsfoto

Foto: RHABU

Definisjonen av habilitering gir føringer om at habiliteringsprosesser skal kjennetegnes ved kunnskapsbaserte tiltak (Forskrift om habilitering og rehabilitering, 2012). Kunnskapsbasert habilitering forutsetter at praksis på habiliteringsfeltet bygger på forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og brukerkunnskap. Det å arbeide kunnskapsbasert forutsetter videre at fagpersoner kontinuerlig vurderer om deres praksis er i tråd med ny kunnskap og at ny kunnskap tas i bruk samtidig som utdatert praksis opphører. For å oppnå dette må ny kunnskap være  tilgjengelig og kjent, og den enkelte virksomhet må ha gode rutiner for jevnlig kunnskapsgjennomgang og oppdatering av praksis.

«Kunnskapsbasert praksis (KBP) er å ta faglige avgjørelser basert på systematisk innhentet forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og pasientens ønsker og behov i en gitt situasjon», heter det på Helsebibliotekets nettsider, som inneholder mye nyttig informasjon om kunnskapsbasert praksis.

Formålet med kunnskapsbasert praksis er å styrke beslutningsgrunnlaget for fagpersoners avgjørelser og bevisstgjøre fagpersoner på hvilke kilder de henter sin kunnskap fra. Når praksis ikke er basert på oppdatert kunnskap kan det i verste fall føre til feilbehandling, men det kan også innebære at tiltak som iverksettes ikke er basert på de mest effektive metodene eller på metoder som ikke har dokumentert effekt.

For å sikre kunnskapsbasert praksis på habiliteringsfeltet er det nødvendig at fagpersoner som arbeider med habilitering vet hvordan de skal søke fram den beste tilgjengelige kunnskapen og hvordan de kritisk skal vurdere denne. RHABU gjennomførte i 2017 en spørreundersøkelse blant ansatte i habiliteringstjenestene i Norge om bruk av forskningsbasert kunnskap. I resultatene kom det blant annet frem at flesteparten av informantene sjelden eller aldri gjør søk etter forskningsbasert kunnskap, og at mange av de sentrale kildene til forskningsbasert kunnskap sjelden eller aldri benyttes. Det kom også frem at mange av informantene opplever at de ikke har gode nok ferdigheter når det gjelder å søke etter og kritisk vurdere forskningsbasert kunnskap, noe som peker på behov for kompetanseheving på dette området.

For deg som ønsker å lære mer eller oppdatere din kunnskap om kunnskapsbasert praksis finnes det mye aktuelt stoff og gode læringsressurser på nettsidene til Helsebiblioteket.

Her finner du blant annet et e-læringskurs som belyser temaene; refleksjon og spørsmålsformulering, litteratursøk og kritisk vurdering.

Her finner du også lenker til sider som på en enkel måte og ved hjelp av konkrete eksempler gir en innføring i statistikk.

Helsebibliotekets nettside finner du også pekere til oppslagsverk, fagprosedyrer, retningslinjer og veiledere, oppsummert forskning, databaser, tidsskrifter, mulighet til å gjøre søk i kunnskapspyramiden og mye annet.

Mye av innholdet og mange av kunnskapsressursene på Helsebiblioteket.no er tilgjengelig for alle i Norge (nasjonal tilgang) uten innlogging, mens noen av de innkjøpte kunnskapsressursene kun er tilgjengelig for innloggede brukere. Man kan enten være innlogget via arbeidstedets IP-adresse eller man kan være innlogget med personlig brukernavn. Her kan du lese mer om tilgang og innlogging.

Bibliotekstjenesten på de ulike helseforetakene er også en ressurs som kan bidra til å støtte oppunder kunnskapsbasert praksis, ved at de ofte tilbyr kurs og opplæring i søk etter forskningsbasert kunnskap og bruk av søkemotorer, i tillegg til at de ofte også kan bistå med hjelp og veiledning ved litteratursøk.


Fant du det du lette etter?