Nettverk

Fag- og læringsnettverk er en viktig del av kompetanseutviklingen innen habilitering.

​​

Nettverk kan være et viktig bidrag til kvalitetsutvikling i helsetjenestene (Rapport fra Kunnskapssenteret nr 23 - 2011). Det er et uttalt mål at ansatte i habiliteringstjenestene for barn og unge i regionen deltar i relevante fagnettverk som arena for kompetanse- og fagutvikling. ​

Det finnes både temabaserte nettverk og profesjonsbaserte nettverk som er aktuelle for fagfolk innen habilitering i Helse Sør-Øst. Nettverkene som opprettes skal være forankret i ledernettverket i regionen, og får administrativ og økonomisk støtte fra RHABU ut i fra det enkelte nettverkets behov. Det er laget egne kjøreregler for regionale fagnettverk innen barnehabilitering i Helse Sør-Øst. Nettverkene skal også årlig rapportere om sin aktivitet. 

På nettverkenes egne nettsider finner du informasjon om nettverkenes aktivitet og kontaktpersoner. Noen av nettverkene bruker også nettsiden til å formidle kunnskapsressurser innen det aktuelle temaet. 

Nettverk i regionen

 • Alternativ og supplerende kommunikasjon

  Nettverket samler fagpersoner i habiliteringstjenestene for barn og unge to ganger i året for å fokusere på alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK).

 • Barn og familier med flerkulturell bakgrunn

  Flerkulturelt nettverk ønsker å bruke denne nettsiden til å formidle ulike ressurser som kan være aktuelle for ansatte i habiliteringstjenestene i regionen. Det er nettverket i samarbeid med RHABU som står ansvarlig for innholdet.

 • Flerkulturelt nettverk

  Nettverket ble etablert i 2015 for å bidra til å styrke arbeidet for barn og familier med minoritetsbakgrunn. 

 • Ledernettverk

  Lederne i habiliteringstjenestene for barn og ung i regionen møtes jevnlig i et eget nettverk.

 • Legenettverk

  Nettverket ble opprettet i 2014 og tar sikte på å samle leger i habiliteringstjenestene i regionen omtrent 2 ganger i året. 

 • Psykolognettverk

  Nettverket samler psykologer i regionen til møter 1-2 ganger i året. Møtene kombinerer utveksling av informasjon mellom tjenestene og planlagte faglige innlegg.

 • Sosionomnettverk

  Nettverket er for sosionomer i barne- og voksenhabilitering i helseregionen. Det er også deltakelse fra Frambu, Sunnås, ulike avdelinger ved Rikshospitalet og fra Haug skole og ressurssenter i Bærum.

 • Sykepleiernettverk

  Nettverket samler sykepleiere en gang i året. Ansvar for innholdet i dagen går på omgang mellom tjenestene. Nettverkssamlingene brukes til faglige innlegg og til erfaringsutveksling.