Prosjekt om behandlingslinje for ervervet hjerneskade i gang

RHABU sitt prosjekt rettet mot videreutvikling og implementing av regional behandlingslinje for rehabilitering av barn og unge med moderat og alvorlig ervervet hjerneskade er nå startet opp og prosjektmedarbeiderne er på plass.

prosjektrådgiver og prosjektleder

Prosjektrådgiver Anette Mølmen og prosjektleder Heidi Kjærnes. Foto: RHABU

I går hadde prosjektrådgiver Anette Mølmen og prosjektleder Heidi Kjærnes sin første arbeidsdag i prosjektet som er tilknyttet RHABU. Begge gleder seg til å ta fatt på det viktige arbeidet med å sikre barn og unge med ervervet hjerneskade i regionen et likeverdig tilbud gjennom oppdatering av kunnskapsgrunnlaget og implementering av behandlingslinjen. 

Hvert år får 60 - 80 barn i Norge en ervervet hjerneskade av moderat eller alvorlig grad. Hjerneskaden kan ha ulike årsaker, som ulykker, kreft eller andre alvorlige sykdommer i hjernen. Tilbudet til disse pasientene varierer og det er en en utfordring at mange barn og unge med ervervet hjerneskade ikke får et sammenhengende behandlings- og rehabiliteringsforløp tilpasset sitt behov. 

Implementering av behandlingslinjen er viktig med tanke på å sikre et likeverdig tilbud. I behandlingslinjen beskrives hele pasientforløpet fra akutt behandling i regionssykehus, via institusjonsbasert rehabilitering til oppfølging fra kommunale tjenester, habiliteringstjenesten og Statped etter hjemkomst. I prosjektet inngår blant annet oppdatering av kunnskapsgrunnlaget for behandlingslinjen, etablering av gode samhandlingsrutiner og oppbygging av kompetanse.

Før første styringsgruppemøte i oktober vil Anette og Heidi bruke tiden til å sette seg godt inn i oppdraget fra Helse Sør-Øst, gjøre seg bedre kjent med tjenesteyterne i behandlingslinjen, starte litteratursøk for kunnskapsoppdatering og utarbeide forslag til prosjektplan som skal godkjennes av styringsgruppen.

Deltagelse på konferansen Third InternationalConference on Paediatric Acquired Brain Injury arrangert av The International Paediatric Brain Injury Society (IPBIS) i Belfast, Northern Ireland, 26.- 28.september står også på programmet. Her kan du se nærmere på det foreløpige programmet for konferansen. Konferansen kan være aktuell for fagpersoner i ulike tjenester og instanser som inngår i pasientforløpet, fra akuttbehandling til oppfølging i habiliteringstjenesten, kommunale tjenester og Statped.

Litt om de to prosjektmedarbeiderne:

Prosjektrådgiver Anette Mølmen er utdannet psykolog og har jobbet ved Kapellveien habiliteringssenter i Oslo siden 2006. Her har hun hovedsakelig jobbet med utredning av barn med nevrologiske utviklingsforstyrrelser og deres familier. Utover dette har hun jobbet ved Sunnaas sykehus og Spesialsykehuset for epilepsi, begge steder med nevropsykologiske kartlegginger knyttet til ulike tilstandsbilder.

Prosjektleder Heidi Kjærnes er utdannet fysioterapeut, og har prosjektlederkompetanse- og erfaring. Hun kommer fra Sunnaas sykehus hvor hun har jobbet siden 1999, de siste 9 årene innen ledelse og administrasjon. Det siste året har hun jobbet som prosjektleder i enhet for barn og unge i Sunnaas, som har ansvar for den insitusjonsbaserte rehabiliteringen for målgruppen (i hovedsak barn og unge over 5 år) i Helse Sør Øst. 

Fant du det du lette etter?