Smertevurdering hos barn og unge med multifunksjonshemming

RHABU har arrangert fagdager om smerte og smertevurdering hos barn og unge med multifunksjonshemming. Mange i denne gruppen barn og unge har utfordringer med kommunikasjon, noe som kan medføre at det blir vanskelig å identifisere og vurdere smerte. Bruk av smertevurderingsverktøy kan være nyttig for å sikre god smertebehandling.

Foto: Konsis. RHABU

Barn og unge med multifunksjonshemming er et prioritert område for kompetanseheving i RHABU. Faglig oppdatering om smerte og smertevurdering hos denne sårbare gruppen ble meldt som ønske fra fagpersoner i flere habiliteringstjenester for barn og unge i regionen.

Våren 2017 arrangerte RHABU to fagdager hvor følgende tema ble belyst; forekomst og årsaker til smerte hos barn og unge med multifunksjonshemming, kartlegging og vurdering av smerte hos denne gruppen, hvordan kommunisere om smerte med barn og unge i denne gruppen og tiltak for å redusere og forebygge smerte. For å følge opp fagdagene arrangerte RHABU et møte i august 2018 der erfaringsutveksling knyttet til bruk av smertekartleggingsverktøy innen habilitering sto på agendaen.

Mange barn og unge med multifunksjonshemming har utfordringer med kommunikasjon, noe som medfører at det kan være vanskelig å identifisere og vurdere smerte. Bruk av smertevurderingsverktøy kan bidra til en strukturert og systematisk vurdering av smerte, og kan være nyttig for å sikre god smertebehandling. Smertevurderingsverktøy ble derfor vektlagt på fagdagene. På den første fagdagen ble ulike smertevurderingsverktøy presentert og deltagerne ble oppfordret til å prøve ut noen av disse i egen praksis i perioden mellom de to fagdagene, for så å presentere erfaringene på den andre fagdagen.

Det finnes mange  forskjellige smertekartleggingsverktøy. Norsk Barnesmerteforening har samlet lenker til en rekke smertevurderingsverktøy på sine nettsider. På foreningens nettsider kan du også finne mye annet aktuelt fagstoff om smerte hos barn og unge. Lenkene til foreningen sine nettsider er tatt bort. De holder på å legge om sine nettsider og ressursene er pr. i dag ikke tilgjenngelige.

En gruppe danske forskere har gjort et arbeid for å komme frem til det mest valide og anvendelige smertevurderingsverktøyet for barn med nedsatt kognitiv funksjon (Pedersen LK, Rahbek, O Nikolajsen L, Møller-Madsen B, 2015). De gjorde en litteraturgjennomgang av studier om smerte, smertevurderingsverktøy og anvendbarhet og kognitiv funksjonsnedsettelse. De konkluderer med at r-FLACC er godt egnet blant annet på grunn av mulighet for individualisering, gode psykometriske egenskaper og høy klinisk gjennomførbarhet. Her finner du mer informasjon om artikkelen.

r-FLACC er et av smertevurderingsverktøyene som ble presentert på fagdagene til RHABU, og som flere av deltagerne prøvde ut i egen praksis i perioden mellom fagdagene. På nettsidene til Norsk Barnesmerteforening finner du norsk oversettelse av r-FLACC

Non-Communicating Children's Pain Checklist (NCCPC-R) er et annet smertevurderingsverktøy som ble presentert på fagdagene, også dette verktøyet ble prøvd ut i mellomperioden av noen av deltagerne. På nettsidene til Norsk Sykepleierforbund finner du norsk oversettelse av NCCPC-R.

For å kunne identifisere og vurdere smerte hos barn og unge med kommunikasjonsvansker er det nødvendig å kjenne barnets uttrykk, som for eksempel gester, kroppsspråk og lyder. Det er nødvendig at alle omsorgspersoner er kjent med uttrykkene og vet hva de betyr. En systematisk oversikt over barnets eller ungdommens ulike uttrykk, er til god hjelp for å sikre at personens uttrykk blir oppfattet og forstått. Oversikten må være lett tilgjengelig for omsorgspersoner på ulike arenaer der barnet eller den unge oppholder seg. Det finnes ulike måter å lage en slik oversikt på. Disability Distress Assessment Tool (DisDat) kan være nyttig å bruke i den sammenheng.

På RHABUs fagdager ble også kartleggingsredskapet Caregiver Priorities & Child Health Index of Life with Disabilities questionaire (CPCHILD) presentert. CPCHILD har til hensikt å kartlegge nærpersonenes vurdering av barnets eller den unges helsestatus, velvære inklusivt smerte, funksjon og behov for assistanse. Kartleggingsverktøyet ble laget for å måle effekt av tiltak satt inn for å bedre livskvalitet og for eksempel lette vansker/smerter hos barn og unge med omfattende funksjonsnedsettelser, som selv har vansker med å uttrykke seg om dette. Kartleggingsredskapet kan også være nyttig å bruke som utgangspunkt for en samtale med omsorgspersoner der man gjennomgår barnets eller den unges hverdag med tanke på å identifisere smerte og ubehag. På denne nettsiden finner du manualen til CPCHILD. Og her finner du spørreskjema til CPCHILD, som også finnes i norsk versjon.

En kunnskapsbasert fagprosedyre om Smertevurdering av barn 0-18 år ble publisert på Helsebiblioteket.no høsten 2017. Prosedyren er utarbeidet av Oslo Universitetssykehus. Den er publisert i prosedyreprosjektet, og er tilgjengelig og kan tas i bruk av alle helseforetak.

Fant du det du lette etter?