Fag- og tjenesteutvikling

ved TIPS Sør-Øst

Fag- og tjenesteutvikling med brukerne i sentrum.

​Det er et mål for TIPS Sør-Øst å bidra til forbedring av tjenestene for tidlig intervensjon ved psykose og alvorlig psykisk lidelse, både faglig og på systemnivå. Bruk av ny teknologi er en naturlig ingrediens i disse arbeidsoppgavene.

Prosjekter:

TIPS tjenesten Oslo universitetssykehus

TIPS tjenesten er en lavterskeltjeneste ved mistanke om alvorlig pyskisk lidelse. Tjenesten ble etablert som ett av resultatene etter tjenestedesignprosjektet "Hjelp meg, det haster - Veien inn til behandling for alvorlig psykisk syke"

TIPS tjenesten

De etablerte TIPS-teamene i både voksenpsykiatrien og barne- og ungdomspsykiatrien, har vært sentrale i prosjektet. Nå slår man seg sammen og fronter TIPS-tjenesten som én sammenhengende og
samarbeidende tjeneste på tvers i sykehuset.

Klinikkens fagpersoner gjør en formidabel jobb med høy faglig kvalitet i alle ledd, så det
er ikke her skoen trykker. Det er snarere på systemnivå at det blir vanskelig for pasienter, pårørende og fastleger å orientere seg og finne fram eller komme til riktig behandlingsted. Å utnytte spesialkompetanse på en god måte, på tvers i klinikken, er også en utfordring.

For å kunne dra bedre nytte av den kompetansen som finnes internt på sykehuset har vi derfor samlet eksperter fra ulike fagfelt i en egen dedikert ressursgruppe som skal støtte TIPS-tjenesten. Dette er spesialister fra både ARA, traumefeltet, bipolarfeltet, personlighetspsykiatri, nevrohabilitering, rusfeltet og barne- og ungdomsfeltet.

Målet er å sette pasienten i sentrum og trekker inn ulik kompetanse fra et tidlig tidspunkt når man er usikre på hvordan symptombildet skal tolkes. Dette vil forhåpentligvis gi et bedre og raskere grunnlag for videre planlegging av behandling.

Tjenesten skal evalueres av TIPS Sør-Øst i løpet av vår/høst 2018.

Prosjektet har vært støttet med midler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Min Pilot - en app for bedre samhandling om psykisk helse

Utvikling av et digitalt samhandlingsverktøy «Min Pilot» (mobilapplikasjon) for pasienter med psykose- eller bipolar lidelse og behandlere. Dette er et prosjektet er knyttet til helseinnovasjon, og fikk støttet i form av innovasjonsmidler fra Helse Sør-Øst i 2014.

Vi har samlet inn informasjon fra pasienter, pårørende og helsepersonell gjennom intervjuer om digitale vaner og ønsker som pasient/helsepersonell. Med denne innsikten har vi arbeidet med utviklingen av et verktøy utformet som en mobilapplikasjon.Tanken er at verktøyet skal kunne støtte behandling gjennom å tilby skreddersydde tjenester for den enkelte pasient. Gjennom applikasjonen kan du som pasient selv velge hvilke funksjoner som skal være tilgjengelige i forhold til å støtte din bedringsprosess, det kan være søvn, medisiner, aktivitet, bivirkninger, fysisk helse etc.

Min Pilot et verktøy for bedre samhandling

Det skal være mulig å dele informasjon med sin behandler, dersom man ønsker dette, og applikasjonen henter også informasjon fra nettsiden www.psykose-bipolar.no. Vi har jobbet med å utvikle en generisk prototype, med spesielt fokus på søvnmodulen. Høsten 2017 bevilget Helse Sør-Øst innovasjonsmidler på ytterligere 750 000 kroner til utvikling av verktøyet.

Prosjektet videreføres dermed i 2018.

Psykt god venn - en anti-stigma kampanje

Vær en psyktgodvenn 

Kampanjen har vært et samarbeid mellom TIPS Sør-Øst, Deichmanske bibliotek,Grünerløkka, v/avdelingssjef Kenneth K. Langås, Hans Gerhard Meier Universitetslektor/designer og tekstforfatter Norun Blichfeldt Scherven.

Målsetningen med prosjektet var å jobbe for antistigma av alvorlig psykisk lidelse som schizofreni og bipolar lidelse, ved å la ungdom selv være med å definere uttrykket på en antistigmakampanje. Det er generelt lite kunnskap om alvorlig psykisk lidelse, og både bipolar lidelse og psykoselidelser er beheftet med myter og stigmatiserende holdninger. Det er mange som tror at man for eksempel ikke kan bli frisk og ikke kan leve et fullverdig liv om man har, eller har hatt en slik lidelse.

Prosjektmedarbeiderne Hans Gerhard Meier og Norunn Blichfeldt Schjerven gjorde intervjuer med friske ungdommer, fokusgruppe med ungdommer med psykose og bipolar lidelse, samt fokusgruppe med foreldre til ungdommer med alvorlig psykisk lidelse. Under innsiktsfasen kom det frem et stort behov for å fokusere på venner av de som slet. De betyr mye for unge, og er ofte de som først merker at noe er galt. Det er lite antistigma- og opplysningsarbeid som retter seg mot disse. Det ble også påpekt at man ville miste en del om man var for ensidig i fokuset på schizofreni og bipolar lidelse, men at dette burde flettes inn i kampanjen på mer subtilt vis fordi det føltes fremmed for de fleste.

Deretter ble det utarbeidet tekst, grafisk materiell og en film. Idépanelet til TIPS SørØst, med unge brukere, kom med løpende tilbakemeldinger i prosessen. Vi var også i tett dialog med Mental Helse Ungdom underveis.Resultatet ble en utstilling i Deichmanske bibliotek Grünerløkka, og et kveldsarrangement samme sted med paneldebatt med brukere, forsker og venn av en med psykisk lidelse.

I tillegg ble det utarbeidet en kampanje i sosiale medier som man kan følge på Instagram og facebook @psyktgodvenn

REACT toolkit - et digitalt selvhjelpsverktøy for pårørende til psykisk sykeGap-undersøkelsen - et verktøy for forbedring av klinisk praksis i psykosebehandlingen

Gap-undersøkelser er en måte å kartlegge klinisk praksis opp mot sentrale anbefalinger for utredning, behandling og oppfølging av pasienter. Ved å gjennomføre en slik undersøkelse kan man identifisere eventuelle gap mellom egen praksis og anbefalingene, og ut i fra dette velge noen forbedringsområder som man ønsker å jobbe videre med.

Nasjonal kompetansetjenesten ROP har fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å opprette en
nasjonal arbeidsgruppe som skal utvikle en felles digital plattform for gap-undersøkelser. Undersøkelsene er tilknyttet de nasjonale faglige retningslinjene innen rus og psykisk helse. TIPS Sør-Øst sitter i denne arbeidsgruppen som representant for retningslinjen for psykosebehandling, og har tidligere utviklet en gap-undersøkelse som er testet og benyttet i helseforetak i Helse Sør-Øst.

Arbeidsgruppen skal ferdigstille sitt arbeid i løpet av 2018.

Implementering av psykoedukativt familiesamarbeid

SIM-lab - et samarbeidsprosjekt mellom Sykehuset Innlandet og Sykehuset i Østfold om simuleringstrening av ferdigheter i psykoedukativt familiesamarbeid


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.